Novi opći uvjeti OTP banke d.d.

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače i Opće uvjete za korištenje eLEMENT@-e za poslovne subjekte s primjenom od 20. svibnja 2022. godine.

Nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. travnja 2022.

Nove kamatne stope na depozite po viđenju poslovnih subjekata

Obavještavamo Vas kako će OTP banka, u skladu s promjenama tržišnih uvjeta, korigirati visinu kamatne stope na depozite po viđenju na 0,0001%.

Novi opći uvjeti OTP banke

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače s primjenom od 07. veljače 2022. godine.

Nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. veljače 2022.

Nove naknade za usluge platnog prometa i uslugu najma sefa za nepotrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa i uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. siječnja 2022.

Novi Opći uvjeti poslovanja sa sefovima nepotrošača

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja sa sefovima nepotrošača s primjenom od 13. rujna 2021. godine.

Nove naknade za uslugu najma sefa za nepotrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 13. rujna 2021.

Nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. srpnja 2021.

Nove kamatne stope za oročene depozite

OTP banka d.d. od 24. svibnja 2021. godine primjenjuje nove kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada.