Stambeni kredit

Stambeni kredit

Stambeni kredit ugovorite uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo vrijeme otplate kredita što vam omogućuje sigurnost u vidu fiksnog iznosa mjesečne otplate, bez ikakvih iznenađenja. 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). 

Kamatna stopa

 • Fiksna kamatna stopa:
  • sa rokom otplate do 15 godina: 4,29%, efektivna kamatna stopa (EKS)* 4,44% 
  • sa rokom otplate većim od 15 godina: 4,49%, efektivna kamatna stopa (EKS)* 4,64%

Maksimalni iznos kredita, maksimalni rok otplate i visina kamatne stope ovisi o individualnom odnosu klijenta s bankom d.d.  Individualni odnos klijenta i Banke temelji se na procjeni kreditnog rizika klijenta i ukupnom poslovanju klijenta i Banke.

Visina kredita:

 • 5.000 do 350.000 EUR

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Trošak procjene nekretnine:

 • O troškovima procjene nekretnine saznajte više u vama najbližoj poslovnici OTP banke.

Rok otplate:

 • 1 do 30 godina

 

* Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 80.000 EUR, uz rok otplate kredita od 15, odnosno 25 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U ukupan iznos za otplatu i EKS-a uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa za jedan mjesec u iznosu 1,90 EUR, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 28,67 EUR godišnje te interkalarna kamata uz pretpostavku isplate kredita prvog dana u mjesecu te da se interkalarna kamata obračunava za dva mjeseca. EKS je izračunat po redovnoj fiksnoj kamatnoj stopi na preostali rok otplate.

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Kreditni kalkulator

Provjerite odgovara li stambeni kredit s fiksnom početnom kamatnom stopom vašim potrebama. Koristite naš kreditni kalkulator za informativni izračun kredita kako biste odredili optimalan iznos i ratu kredita!  

Stambeni kredit s fiksnom kamatnom stopom

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,49% fiksna kamatna stopa za cijeli period otplate kredita 180100.0004,63%764138.246
240250.000 4,60%1.580380.548
360350.000 4,60%1.771639.507

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite

 

 • upis založnog prava na nekretninu 
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika