Nove naknade i kamatne stope na oročene depozite te kredite suvlasnika zgrada

OTP banka d.d. od 18. ožujka 2024. godine primjenjuje nove naknade u dijelu koji se odnose na kreditiranje suvlasnika zgrada.

Nove kamatne stope na oročene depozite i kredite suvlasnika zgrada ažurirane su samo u dijelu terminologije.