Stambeni krediti za pomorce u eurima

Stambeni krediti za pomorce u eurima

Stambeni kredit za pomorce u eurima možete ugovoriti na period do 30 godina te je za prve tri godine otplate kredita vaša kamatna stopa fiksna 2,49% do 2,89%, efektivna kamatna stopa (EKS) 2,89% do 3,29%.

 

 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Svi kreditno sposobni pomorci (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno,u roku od tri mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

Kamatna stopa:

 • Fiksna kamatna stopa od 2,49% do 2,89% godišnje prve 3 godine otplate kredita, za preostali period promjenjiva* 2,83% do 3,23%, EKS** od 2,89% do 3,29%.
Visina kamatne stope ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta te o poslovnom odnosu klijenta/poslodavca s Bankom.
Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj fiksnog dijela promjenjive kamatne stope i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1), koja na dan 02.01.2022. godine za valutu EUR iznosi 0,09%.

Visina kredita:

 • u protuvrijednosti od 5.000 do 350.000 eura

Rok otplate:

 • rok otplate do 30 godina

Trošak odobravanja:

 • bez troška odobravanja kredita
 • bez troška procjene nekretnine
 • bez troška javnog bilježnika

Namjena i način korištenja:

 • Adaptacija, izgradnja i dovršenje stambenog objekta:
  • 50% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun klijenta - korisnika kredita u skladu s troškovnikom, ostatak iznosa (50%) isplaćuje se na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna
 • Kupnja stambenog prostora odnosno građevinske čestice te komunalno uređenje građevinske čestice:
  • iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika pri kupnji stambenog prostora ili građevinske čestice odnosno temeljem računa/predračuna pri komunalnom uređenju građevinske čestice
 • Zatvaranje postojećih stambenih kredita u drugim bankama

 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

** EKS je izračunat na iznos kredita od 65.000 eura uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a uključeni su troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 12 kuna mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 29,04 eura godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec. Trošak procjene nekretnine snosi Banka i nije uključen u izračun EKS-a.

 

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Stambeni kredit za pomorce u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
2,49% fiksna za prvih 3 godina, za preostali period 2,83% promjenjiva, sukladno važećoj Odluci o kamatama12050.0002,86%47157.183
240100.000 2,84%529130.997
360250.000 2,82%987372.843

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite:

(Diskrecijsko pravo banke je zatražiti i druge, dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Model s jamcima

 • najmanje jedan jamac
 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene od javnog bilježnika

Model bez jamaca

 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist banke
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa  odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita.
 • zadužnica (sastavlja banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija

Model s jamcima

 • popunjeni zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna u dva primjerka
 • isprave sukladno namjeni:
  • za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik
  • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni prodavatelja/izvođača
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)
  • za kupnju građevinskog zemljišta: kupoprodajni ugovor, izvadak iz prostorno-planske dokumentacije u kojemu je vidljiva namjena zemljišta ili građevinska dozvola
  • za komunalno uređenje građevinskog zemljišta: građevinska dozvola te predračuni za priključak (vode, struje, plina)
  • dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini
  • zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od pet dana od dana zaprimanja u banci
  • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak banke (cjenik)
  • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist banke

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna u dva primjerka
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita
 • isprave sukladno namjeni:
  • za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik
  • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni prodavatelja/izvođača
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)
  • za kupnju građevinskog zemljišta: kupoprodajni ugovor, izvadak iz prostorno-planske dokumentacije u kojemu je vidljiva namjena zemljišta ili građevinska dozvola
  • za komunalno uređenje građevinskog zemljišta: građevinska dozvola te predračuni za priključak (vode, struje, plina)
  • dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini
  • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od pet dana od dana zaprimanja u banci
  • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak banke (cjenik)
  • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist banke