Categories

Od listopada OTP banka koristi isključivo električnu energiju iz obnovljivih izvora.

Algebra i ove godine provodi pripreme za državnu maturu. Svaki polaznik priprema koji koristi ili ugovori paket OTP Indeks ili OTP e-Indeks na dar dobiva 200 kuna na Visa web prepaid kartici.

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete poslovanja sa sefovima nepotrošača s primjenom od 13. rujna 2021. godine.

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za uslugu najma sefa za nepotrošače koje se primjenjuju od 13. rujna 2021.

Uprava OTP banke usvojila je nove naknade za usluge platnog prometa za nepotrošače koje se primjenjuju od 01. srpnja 2021.

OTP banka d.d. od 24. svibnja 2021. godine primjenjuje nove kamatne stope na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada.

Obavještavamo Vas kako će OTP banka, u skladu s promjenama tržišnih uvjeta, korigirati visinu kamatne stope na depozite po viđenju na 0,001%.