Usporedivost naknada i Informativni dokumenti o naknadama

U cilju usklađivanja sa Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu a vezano uz odredbu članka 8. stavka 3., OTP banka je omogućila poveznicu na stranicu Hrvatske narodne banke i objavila Informativne dokumente o naknadama i Pojmovnik.