Nove naknade za paket OTP Standard

Od 1. siječnja 2014. godine primjenjuju se nove tarife naknada OTP banke za paket OTP Standard. Korisnici paketa OTP Standard ostvaruju 50% popusta na otvaranje internih i eksternih trajnih naloga.