Posebna ponuda kredita - Hrvatsko farmaceutsko društvo

Posebna ponuda kredita OTP banke

Ponuda za članove Hrvatskog farmaceutskog društva

 

Ponuda stambenih kredita za članove Hrvatskog farmaceutskog društva

Kredit u kunama

 • iznos kredita od 5.000 do 300.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti)
 • fiksna kamatna stopa 2,29% za prvih pet godina otplate, za preostali period promjenjiva 2,83%*, efektivna kamatna stopa (EKS) 2,73%**

Kredit u eurima

 • iznos kredita od 5.000 do 300.000 EUR (u kunskoj protuvrijednosti)
 • fiksna kamatna stopa 2,29% za prvih pet godina otplate, za preostali period promjenjiva 3,00%*, efektivna kamatna stopa (EKS) 2,83%**

Ostale pogodnosti stambenih kredita u kunama i eurima:

 • bez naknade za obradu kredita
 • bez naknade za prijevremenu otplatu kredita
 • uz rok otplate do 30 godina

 

Reprezentativni izračun stambenog kredita u kunama i eurima

HFD stambeni

* Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže banke i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1) koja na dan 1.7.2021. godine iznosi 0,13% za valutu HRK odnosno 0,11% za valutu EUR. Sukladno navedenom postoji rizik od povećanja promjenjive kamatne stope uslijed promjene referentne kamatne stope. Ugovaranje kredita uz valutnu klauzulu nosi rizik promjene iznosa ugovorene obveze uslijed promjene tečaja.

**  Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 500.000 kuna odnosno 65.000 eura, uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 12 kuna mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu 216 kuna godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec. Za navedeni iznos kredita obavezan je upis založnog prava na nekretninu.

*** Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita, uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa.

 

Ponuda gotovinskih kredita u kunama za članove Hrvatskog farmaceutskog društva

 • iznos kredita od 7.500 do 300.000 HRK 
 • kamatna stopa:
 1.  Fiksna kamatna stopa 4,99% fiksna cijeli period, efektivna kamatna stopa (EKS) 5,45%**
 2. Promjenjiva kamatna stopa* 4,39%, efektivna kamatna stopa (EKS) 4,83%**

 

Ponuda gotovinskih kredita u eurima za članove Hrvatskog farmaceutskog društva

 • iznos kredita od 1.000 do 40.000 EUR u protuvrijednosti u kunama
 • kamatna stopa:
 1. Fiksna kamatna stopa 4,99% fiksna cijeli period, efektivna kamatna stopa (EKS) 5,45%**
 2. Promjenjiva kamatna stopa* 4,41%, efektivna kamatna stopa (EKS) 4,85%**

Ostale pogodnosti gotovisnkih kredita u eurima i kunama

 • bez naknade za obradu kredita
 • uz rok otplate od 1 do 10 godina

 

Reprezentativni izračun gotovinskog kredita u eurima i kunama

HFD gotovinski

* Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže banke i šestomjesečne Nacionalne referentne stope (NRS1) koja na dan 1.7.2021. godine iznosi 0,13% za valutu HRK odnosno 0,11% za valutu EUR. Sukladno navedenom postoji rizik od povećanja promjenjive kamatne stope uslijed promjene referentne kamatne stope. Ugovaranje kredita uz valutnu klauzulu nosi rizik promjene iznosa ugovorene obveze uslijed promjene tečaja.

** Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata je na iznos kredita od 10.000 eura odnosno 75.000 kuna, uz rok otplate od 7 godina uz pripadajuću kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun su uključeni mjesečni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu 12 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec.

*** Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do kraja otplate kredita uvećane za iznos interkalarne kamate za razdoblje od mjesec dana uz pretpostavku da je do kraja otplate kredita važeća navedena promjenjiva kamatna stopa.

Sve informacije o proizvodima i uslugama OTP banke potražite u našim poslovnicama, na našoj Internet stranici www.otpbanka.hr ili pozivom Kontakt centra OTP banke na broj telefona 0800 21 00 21.