Sažetak izmjena Općih uvjeta i Odluke o naknadama (Od: 01.01.2024.) i Terminskog plana