Vlada RH, HNB i trinaest banaka potpisali Memorandum o novim pravilima prekoračenja po tekućem računu

22. srpnja 2022. potpisan je Memorandum o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu između Vlade Republike Hrvatske, Hrvatske narodne banke i trinaest poslovnih banaka koje odobravaju prešutno prihvaćena prekoračenja po tekućem računu. U ime hrvatske Vlade Memorandum je potpisao ministar financija Marko Primorac, u ime Hrvatske narodne banke guverner Boris Vujčić, a u ime banaka potpisali su predsjednici, odnosno članovi uprava.

Ovaj Memorandum omogućuje prelazak s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja za gotovo milijun i osamsto tisuća potrošača kojima je odobreno prešutno prihvaćeno prekoračenje. Memorandumom se postiže ujednačavanje postupanja među bankama, a time su svi potrošači koji koriste ovaj proizvod u jednakom položaju.

Prelaskom na dopuštena prekoračenja, svim potrošačima će biti zajamčena niža cijena korištenja prekoračenja te kvalitetnije informiranje prilikom ugovaranja prekoračenja kao i postupna otplata duga u slučaju smanjenja ili ukidanja prekoračenja.

Prema odredbama Memoranduma, banke će najkasnije do 30. lipnja sljedeće godine potrošačima omogućiti prelazak na dopušteno prekoračenje, a samo u iznimnim situacijama tijekom razdoblja primjene Memoranduma moći će mijenjati već odobrene iznose prekoračenja, a da klijent to nije zatražio. Uz to, sve dok potrošačima ne omoguće prelazak na dopuštena prekoračenja, banke neće prodavati potraživanja po osnovi prešutno prihvaćenih prekoračenja, osim u slučaju da su do početka primjene Memoranduma već preuzele obvezu prodaje.

Ponuda banaka za prelazak s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja bit će u skladu sa sljedećim kriterijima: banka može ponuditi potrošaču da cijeli iznos prešutnog prekoračenja zamijeni dopuštenim ili kombinacijom dopuštenog prekoračenja s prešutnim. Ako banka ponudi kombinaciju dopuštenog i prešutnog prekoračenja, tada dopušteno prekoračenje mora iznositi najmanje polovicu postojećeg prešutnog prekoračenja, a iznos novog prešutnog prekoračenja može biti najviše u visini prosjeka mjesečnih primanja potrošača bilo plaća ili mirovina.

Dodatno, već od 1. rujna ove godine banke će početi s primjenom ograničenja efektivne kamatne stope na postojeća prešutna prekoračenja, što će za potrošače značiti niže troškove.

Memorandum o razumijevanju rezultat je zajedničkog dogovora svih potpisnika te je izraz volje da se osigura bolji položaj potrošača, korisnika prekoračenja.

Tekst Memoranduma dostupan je na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke i Ministarstva financija Republike Hrvatske.