Stipendije studentima slabijeg imovnog stanja

Mi u OTP banci tvrdimo da može i drugačije! Već dugi niz godina OTP banka provodi program stipendiranja studenata slabijeg imovnog stanja kako bi mladima u različitim dijelovima Hrvatske osigurala bolje uvjete školovanja. Ove godine, želimo pomoći 24 studenta da ostvare svoje pravo na znanje. Želimo biti drugačija banka koja doprinosi stvaranju drugačijeg, boljeg svijeta za generacije koje dolaze.

 

Prijavnica za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja

 

Informacija o obradi osobnih podataka

 

Natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja

 

Stipendije OTP banke studentima slabijeg imovnog stanja

Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studiranja: Republika Hrvatska
Rok za prijavu: 15.12.2023.
Kontakt institucija: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split

OTP banka d.d. raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG IMOVNOG STANJA  ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

I. OPĆI PODACI

OTP banka d.d. raspisuje natječaj za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2023./2024.

OTP banka dodjeljuje 24 stipendije u iznosu od 300,00 eura mjesečno (12 mjeseci godišnje, odnosno za period od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2024.).

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnice koja se nalazi na web stranici OTP banke www.otpbanka.hr. Prijave se šalju na e-mail adresu stipendije@otpbanka.hr

Rok za podnošenje molbi je 15 dana od dana objave natječaja, zaključno s 15. prosinca 2023. godine.

II. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija OTP banke d.d. imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima: 

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da su redoviti studenti preddiplomskog ili diplomskog studija
 • da nisu apsolventi
 • da nisu studenti privatnih studija
 • da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), ponavljali godinu studija
 • da nisu stariji od 24 godine
 • da nemaju odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koje ima obilježje stipendije
 • da su iz obitelji slabijeg socijalnog statusa i lošijih socijalnih prilika

Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod veći od:

 

 • samac                                     700,00 eura
 • dvočlana obitelj                        1.000,00 eura
 • tročlana obitelj                         1.300,00 eura
 • četveročlana obitelj                   1.600,00 eura
 • za svakog daljnjeg člana           150,00 eura

III. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za dodjelu stipendije su socijalna i materijalna prava u obitelji kandidata te uspjeh u školovanju.

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Uz popunjenu prijavnicu potrebno je priložiti:

 1. domovnicu (presliku)
 2. potvrdu o upisu na studij akademske godine 2023./2024.
 3. presliku svjedodžbi posljednje dvije godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine
 4. presliku indeksa ili prijepis ocjena za svaku pojedinu godinu studija za ostale studente
 5. ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu novčanu potporu za školovanje od nekog drugog subjekta
 6. isprave kojima dokazuje svoj socijalni i materijalni položaj:
 • dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva za posljednje tromjesečje (za zaposlene članove obitelji – potvrda poslodavca o visini plaće zadnja tri mjeseca prije podnošenja molbe; za umirovljenike – preslika odreska o isplati mirovine; za nezaposlene – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o tri zadnje isplaćene naknade; uvjerenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, odnosno dokaz o uplaćenom uzdržavanju od strane roditelja – temeljem presude o razvodu braka ili presude o uzdržavanju).
 • potvrdu Porezne uprave  o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva
 • uvjerenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu pomoć pribavljeno u tijeku trajanja natječaja
 • dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja (smrtni list, potvrda o nestanku osobe)
 • dokaz o invalidnosti kandidata
 • ovjerenu izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja koji ne prima nikakvu financijsku pomoć od drugog roditelja
 • dokaz da je kandidat iz obitelji s više djece na redovitom školovanju, odnosno djece predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za maloljetnu braću/sestre )

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Molbe izvan roka i bez potpune dokumentacije neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

Kandidati koji su stekli pravo na stipendiju bit će pozvani od OTP banke d.d. na potpisivanje ugovora o stipendiranju.

Ako kandidat iz bilo kojeg razloga odustane od zaključivanja ugovora o stipendiranju ili u roku od mjesec dana od zakazanog termina za potpisivanje ugovora ne potpiše ugovor o stipendiranju, ugovor se zaključuje sa sljedećim kandidatom na listi prvenstva.