Politika o zaštiti podataka-8

U skladu s  Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), OTP banka objavljuje Politiku o zaštiti podataka koja stupa na snagu 25.05.2018.g.