OTP grupa: rezultati za prvo polugodište 2023.

OTP grupa u drugom tromjesečju 2023. ostvarila je dobit nakon oporezivanja od 382 milijarde HUF. Kvartalno poboljšanje od 96 % u velikoj je mjeri rezultat sve pozitivnijeg salda stavki usklađenja (+ 7,6 milijardi HUF u prvom tromjesečju 2023., + 98,1 milijarda HUF u drugom tromjesečju), povećanja ukupnih prihoda podržanog i jednokratnim stavkama te pozitivnih troškova rizika. Povrh toga, slovenska Nova KBM u cijelom je drugom tromjesečju doprinijela rezultatu svojom neto dobiti, dok je u prvom tromjesečju bio uključen njezin doprinos dobiti za samo dva mjeseca.

Zahvaljujući stavkama usklađenja, konsolidirana dobit nakon oporezivanja povećana je u drugom tromjesečju 2023. za 98,1 milijardu HUF. Glavne stavke bile su sljedeće:

  • + 84 milijarde HUF učinak akvizicija (nakon poreza). Konsolidirani učinak Ipoteka banke u tome iznosio je 90,8 milijardi HUF (otprilike 245 milijuna EUR) s dvije glavne stavke: negativni goodwill iznosio je 125 milijardi HUF, dok je početni trošak rizika iznosio - 40 milijardi HUF (- 34 milijarde HUF nakon poreza). Preostali iznos iskazan kao učinak na stavku akvizicija (- 6,9 milijardi HUF) uglavnom je bio povezan sa Slovenijom;
  • + 25,6 milijardi HUF od ukidanja poreza na neočekivanu dobit (nakon poreza). OTP je u prvom tromjesečju rezervirao cijeli iznos poreza na neočekivanu dobit plativ 2023. u skladu s propisima koji su tada vrijedili. Na temelju vladine uredbe objavljene 24. travnja 2023., obveza plaćanja poreza na neočekivanu dobit smanjena je sa 69 milijardi HUF rezerviranih u prvom tromjesečju na 41 milijardu HUF pa je u drugom tromjesečju ukinuta razlika od 28,1 milijarde HUF;
  • + 6,5 milijardi HUF (nakon poreza) povezano s učinkom neto sadašnje vrijednosti Ugovora o zamjeni trezorskih dionica između OTP-a i MOL-a budući da su dividende isplaćene u različitim tromjesečjima: dok je OTP dividende isplaćivao u lipnju, MOL je to učinio u srpnju. Prihod od dividende koju je isplatio MOL u trećem će se tromjesečju neutralizirati zbog poništenja pozitivnog učinka neto sadašnje vrijednosti knjižene u drugom tromjesečju;
  • - 17,9 milijardi HUF (nakon poreza) kao očekivani negativni učinak produljenja primjene najviših kamatnih stopa na izloženost hipotekarnim kreditima te prema malim i srednjim poduzetnicima u Mađarskoj za šest mjeseci, odnosno do 31. prosinca 2023.

OTP grupa stoga je u prvom polugodištu ostvarila dobit nakon oporezivanja od 576,8 milijardi HUF (godišnje povećanje za više od 13 puta), čime je za 230 milijardi HUF premašila ukupnu neto dobit iz 2022.

Kad je riječ o bankama u Ukrajini i Rusiji, uprava OTP-a primjenjuje načelo trajnosti poslovanja, međutim u Rusiji Uprava još uvijek razmatra sve strateške opcije, iako je dekretom ruskog predsjednika iz listopada 2022. zabranjena prodaja banaka u stranom vlasništvu.

Konsolidirana prilagođena dobit nakon poreza u drugom je tromjesečju 2023. dosegla 284 milijarde HUF (kvartalno povećanje od 52 %), kao rezultat toga OTP grupa je u prvih šest mjeseci ostvarila prilagođenu dobit od 471 milijarde HUF (godišnje povećanje od 88 %).

Prilagođeni ROE u drugom je tromjesečju narastao na 33,5 % (kvartalno povećanje za 10,5 postotnih bodova) te je u prvom polugodištu iznosio 28,4 %.

Konsolidirani rezultat poslovanja u drugom je tromjesečju kvartalno narastao za 40 %, a za istu stopu narastao je u prvom polugodištu u odnosu na prošlu godinu.

U prvih šest mjeseci sve su podružnice poslovale s dobiti. Doprinos dobiti stranih društava kćeri u prvom je polugodištu dosegao 69 %. Najbolje rezultate u odnosu na prošlu godinu ostvarila su društva kćeri u Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj. Dobit za drugo tromjesečje u Sloveniji je narasla na 34,2 milijarde HUF, nakon što je u prvom tromjesečju ostvarila 20,3 milijarde HUF, u što je uključen doprinos Nova KBM-a za samo dva mjeseca. Poslovanje u Ukrajini i Rusiji konsolidiranoj je dobiti nakon oporezivanja u drugom tromjesečju pridonijelo s neto dobiti od 17,8 milijardi HUF, odnosno 33 milijarde HUF. Iako je OTP Core također zabilježio znatno povećanje dobiti u odnosu na prethodni kvartal, to je uglavnom rezultat porasta ostalih prihoda, dok su se u odnosu na prethodni kvartal  povećali operativni troškovi i troškovi rizika.

Ukupni prihodi na razini grupe povećali su se za 20 % u odnosu na prošli kvartal, a neto kamatni prihod poboljšao se za 9 %. Neto prihodi od naknada i provizija povećali su se za 14 % kvartalno: zemlje sa znatnim udjelom turizma u gospodarstvu već su zabilježile značajan porast, dok su u Mađarskoj određene naknade povećane zbog prošlogodišnje prosječne inflacije. Uzrok većih naknada u Rusiji je povećanje obujma potrošačkih kredita.

Konsolidirana neto kamatna marža u drugom je tromjesečju porasla za 11 baznih bodova kvartalno (dosegavši 3,77 %). Neto kamatna marža u OTP Coreu narasla je u drugom tromjesečju za 10 baznih bodova godišnje zahvaljujući pozitivnim jednokratnim stavkama, međutim neto kamatna marža u Ukrajini je znatno pala (- 55 baznih bodova kvartalno).

Tromjesečni operativni troškovi smanjili su se za 1 % na kvartalnoj bazi, u tome je inflacija plaća diljem cijele grupe izvršila pritisak na troškove osoblja (+ 11 % kvartalno). Amortizacija se smanjila za 4 %. Administrativni troškovi smanjili su se za 11 % zahvaljujući baznom učinku s obzirom da je u prvom tromjesečju cjelokupni godišnji iznos naknada za nadzor u nekoliko društava kćeri rezerviran u paušalnom iznosu. Konsolidirani omjer troškova i prihoda u drugom tromjesečju poboljšao se za 8,7 postotnih bodova kvartalno te iznosi manje od 41 %.

Iznos konsolidiranih ukupnih troškova rizika imao je u drugom tromjesečju pozitivan saldo od 9,5 milijardi HUF.

Obujam konsolidiranih zajmova s prilagodbom tečaja (Faza 1+2) povećao se za 1 233 milijarde HUF odnosno 6 % kvartalno dosegavši gotovo 20 700 milijardi HUF. Međutim, organsko kvartalno povećanje prilagođeno za akvizicije iznosilo je 2 % (s prilagodbom tečaja) pa je portfelj zajmova u prvih šest mjeseci organski narastao za 3 %. Akvizicijom Ipoteka Banke u lipnju obujmu zajmova dodano je 885 milijardi HUF.

Kad je riječ o glavnim segmentima, prilagođeno za akviziciju Ipoteka Banke, rezerviranja za leasing s prilagodbom tečaja narasla su za 4 %, za potrošačke kredite za 3 %, za hipotekarne kredite za 2 %, a ukupna izloženost prema malim i srednjim poduzećima te izloženost prema trgovačkim društvima za 1 % kvartalno.

Depoziti uz  prilagodbu tečaja neznatno smanjili u odnosu na prošli kvartal te su iznosili približno 26 900 milijardi HUF. Od ukupne konsolidirane baze depozita, depoziti Ipoteka Banke koji su odsad uključeni u konsolidaciju činili su 284 milijarde HUF.

Konsolidirani omjer neto zajmova i depozita uvećanih za obveznice za male ulagatelje povećao se na 76 % (+4 postotna boda kvartalno).

Profil rizika konsolidiranih rezerviranja za zajmove 2023. nastavio se poboljšavati, glavni pokazatelji su pozitivni. Omjer Faze 3 prema MSFI-ju 9 činio je 4,2 % bruto zajmova krajem drugog tromjesečja 2023. poduprijevši povećanje od 0,5 postotnih bodova kvartalno, uglavnom zahvaljujući poboljšanju situacije nakon isteka moratorija na otplate u Mađarskoj krajem 2022.

Na razini grupe, poslovanje u Ukrajini i Rusiji bilježilo je najviše omjere Faze 3 (24,8 % odnosno 15,8 %). Tijekom drugog tromjesečja porastao je samo omjer u Ukrajini (+ 2,3 postotna boda), dok je u drugim zemljama stagnirao ili se smanjio. Vlastiti stupanj pokrića za izloženosti Faze 3 i dalje je premašio 60 %. Ukupni stupanj pokrića portfelja neto zajmova u Ukrajini narastao je na 24,8 %.

Omjer redovnog osnovnog kapitala u okviru računovodstvene konsolidacije prema MSFI-ju iznosio je 15,2 % (+ 0,8 postotnih bodova kvartalno). To odgovara omjeru Tier1 kapitala. Stopa adekvatnosti kapitala (CAR) iznosila je 17,5 %.