Snižavamo kamatne stope na kredite u EUR i HRK

OTP banka će u siječnju sniziti kamatne stope na sve postojeće i nove kredite građana s promjenjivom kamatnom stopom, uključujući i kredite konvertirane iz CHF u EUR, pa će tako kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u eurima biti niže za 0,22, a za kredite u kunama za 0,20 postotnih poena. U posljednje dvije i pol godine OTP banka je već pet puta  smanjivala kamatne stope građanima.

Do snižavanja kamatnih stopa dolazi slijedom kretanja nacionalne referentne stope (NRS1), uz koje je OTP banka vezala svoje kredite.

OTP banka će sve svoje klijente pravovremeno i pisanim putem obavijestiti o smanjenju kamatne stope te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.