Izvadak iz Odluke o kamatama koji se odnosi na kamate na oročene depozite suvlasnika stambenih zgrada