Izvadak iz Odluke o kamatama koji se odnosi na kamate na kredite suvlasnicima stambenih zgrada