OPĆENITA OBAVIJEST PRUŽATELJA FINANCIJSKIH USLUGA KLIJENTIMA O POSTUPKU I UVJETIMA PRERAČUNAVANJA HRVATSKE KUNE U EURO

Kreditne institucije i investicijska društva navedeni u potpisu ove Obavijesti koji su ujedno i potpisnici Etičkog kodeksa za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: pružatelji financijskih usluga), temeljem članka 63. stavak 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022 dalje u tekstu: Zakon) te članaka 2. i 3.  Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (NN  90/2022; dalje u tekstu: Pravilnik) ovim putem obavještavaju klijente o postupku i uvjetima preračunavanja hrvatske kune u euro.

Dana 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta u Republici Hrvatskoj.

Fiksni tečaj konverzije javno je objavljen na web adresi www.euro.hr , a utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku, kako je to potvrđeno  Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. srpnja 2022. (NN 85/2022) te iznosi

1 euro = 7,53450 kuna

Fiksni tečaj konverzije je neopozivo fiksiran tečaj konverzije između eura i kune koji ima pet decimala te se od 5. rujna 2022. koristi za dvojno iskazivanje cijena, a od 1. siječnja 2023. primjenjuje kao fiksni tečaj po kojem se kuna zamjenjuje eurom.

Opća pravila preračunavanja i zaokruživanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti prema Zakonu: Preračunavanje se provodi primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja na dvije decimale, a na temelju treće decimale.

Kod preračunavanja, primjenjuje se sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja:

  • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
  • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

Primjer preračunavanja i zaokruživanja prilikom kupnje/prodaje dionica:

 

PRIMJER KUPNJE

PRIMJER PRODAJE

DIONICA

Društvo 1

Društvo 2

KOLIČINA

69

12

CIJENA

180,50 HRK

598,00 HRK

23,96 EUR

(23,95646)

79,37 EUR

(79,36823)

PROVIZIJA

250,00 HRK

250,00 HRK

 

33,18 EUR

(33,18070)

33,18 EUR

(33,18070)

VRIJEDNOST TRANSAKCIJE

12.454,50 HRK

7.176,00 HRK

1.653,00 EUR

 (1.652,99621)

952,42 EUR  (952,41887)

IZNOS ZA UPLATU/ISPLATU

12.704,50 HRK

6.926,00 HRK

1.686,18 EUR

 (1.686,17691)

919,24 EUR

(919,23817)

Općeniti utjecaj preračunavanja na prava i obveze klijenta iz ugovornog odnosa:

Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti provodi se bez naknade, primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje temeljem Zakona, te postupak uvođenja eura ne utječe na prava i obveze klijenta iz ugovornog odnosa s pružateljem financijske usluge, niti na valjanost postojećih pravnih instrumenata u kojima se navodi kuna. 

Općenite informacije o razdoblju dvojnog iskazivanja cijena i obvezama pružatelja financijskih usluga  za klijenta koji je potrošač u skladu s člankom 47. Zakona:

Dvojno iskazivanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti za potrošače provodit će se od 5. rujna 2022. do zaključno 31. prosinca 2023. Bitnim informacijama koje će se dvojno iskazivati, smatraju se sljedeće cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti,  kada je primjenjivo obzirom na investicijsku ili pomoćnu uslugu koja se pruža i čija se vrijednost prije 1. siječnja 2023. iskazuje u kuni:

  • tarife naknada
  • iznosi početnog i završnog stanja na novčanom računu klijenta
  • novčani iskaz vrijednosti završnog stanja na računu financijskih instrumenata klijenta
  • agregirani iznos ex ante i ex post informacija o troškovima i naknadama klijentu kako je to uređeno važećim propisima te
  • na glavnom izborniku/ekranu digitalnog kanala putem kojeg se pruža investicijska ili pomoćna usluga, iznos završnog stanja na novčanom računu klijenta.

Također, pružatelji financijskih usluga će u navedenom razdoblju dvojno iskazati tarifu naknada odnosno cjenik svojih usluga i fiksni tečaj konverzije u poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici.

Slanje individualne obavijesti klijentima:  

Individualnu obavijest o provedenom preračunavanju iz kuna u eure potpisnice ove obavijesti će dostaviti klijentima u roku od 30 dana od datuma uvođenja eura (do 31. siječnja 2023.). Individualna obavijest se dostavlja onim klijentima koji su do datuma uvođenja eura imali ugovoren financijski proizvod ili uslugu u kunama čija je vrijednost iskazana u kunama, odnosno onim klijentima kojima je imovina ili potraživanje kod pružatelja financijskih usluga bila iskazana u kunama, odnosno koji su prije uvođenja eura kupili financijski proizvod ili primili financijsku uslugu u kunama, a čiji se financijski instrumenti i/ili novčana sredstva na dan uvođenja eura vode kod pružatelja financijske usluge.

Način i trenutak preračunavanja tržišne i nominalne vrijednost financijskih instrumenata čija je vrijednost do dana uvođena eura iskazana u kunama:

Opća pravila preračunavanja nominalne vrijednosti nematerijaliziranih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca: Nominalni iznos na koji glasi dužnički vrijednosni papir ili instrument tržišta novca ne mijenja se radi uvođenja eura.

Iznimno od gore navedenog potrebno je voditi računa da:

(i)            se posebna pravila preračunavanja sukladno članku 64. st. 3. Zakona primjenjuju na neke nematerijalizirane dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republika Hrvatska te nematerijalizirane instrumente tržišta novca koje je izdalo Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Preračunavanje nominalnog iznosa i količine dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca navedenih instrumenata bez naknade provodi Središnje klirinško depozitarno društvo d. d. na dan uvođenja eura;

(ii)           ako to nije protivno uvjetima izdanja iz prospekta, izdavatelj različit od Republike Hrvatske i Ministarstva financija Republike Hrvatska, može u roku od 18 mjeseci od dana uvođenja eura donijeti odluku da se nominalni iznos dužničkog vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca umjesto u kuni iskazuje u euru, koju može provesti na način propisan Zakonom.

Opća pravila preračunavanja temeljnog kapitala te nominalne vrijednosti nematerijaliziranih vlasničkih vrijednosnih papira i drugih iskaza sudjelovanja u temeljnom kapitalu: Tržišnu vrijednost dionica koje su uvrštene ili kojima se trguje na mjestima trgovanja u kuni tržišni operater, odnosno upravitelj multilateralne trgovinske platforme na dan uvođenja eura preračunava i iskazuje u euru, zaokruženo na najbliži cent uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona.

Dionička društva dužna su preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona, te podnijeti registarskom sudu zahtjev za upis promjene najkasnije u roku od godine dana od dana uvođenja eura. Po upisu promjene u sudskom registru dionička društva dužna su bez odgode podnijeti zahtjev za upis te promjene u sustav središnjeg depozitorija vrijednosnih papira.

Iskazivanje vrijednosti udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima: Vrijednost obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda, cijena udjela u dobrovoljnom mirovinskom fondu, cijena udjela u UCITS fondu i cijena udjela u AIF-u koja se za dan koji prethodi danu uvođenja eura utvrđuje u kuni, na dan uvođenja eura iskazuje se u euru na temelju vrijednosti neto imovine fonda koja je preračunata u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije, a dobiveni iznos zaokružuje se u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje tih fondova.

Ova obavijest objavljuje se u ime sljedećih članova Grupacije tržišta kapitala Udruženja banaka i drugih financijskih institucija Hrvatske gospodarske komore i članica Hrvatske udruge banaka:

Addiko Bank d.d.

Agram banka d.d.

Agram brokeri d.o.o.

Credos d.o.o.

Croatia banka d.d.

Erste&Steiermӓrkische bank d.d.

FIMA-Vrijednosnice d.o.o.

HITA-Vrijednosnice d.d.

Hrvatska poštanska banka d.d.

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Istarska kreditna banka Umag d.d.

Nova hrvatska banka d.d.

OTP banka d.d.

Podravska banka d.d.

Privredna banka Zagreb d.d.

Raiffeisenbank Austria d.d.