Objava OTP banke d.d. povezane s održivosti u sektoru financijskih usluga - SFDR uredba

OTP banka d.d. pozdravlja sve inicijative koje za cilj imaju zaštitu okoliša i ostale čimbenike koji definiraju investicije kao održive, uključujući okolišna, socijalna i radno-pravna pitanja, kao i pitanja koja se odnose na poštivanje ljudskih prava i borbu protiv mita i korupcije. Uredba (EU) 2019/2088 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: SFDR Uredba) smatra se prekretnicom u zakonodavstvu EU-a u vezi s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima jer traži objavu specifičnih informacija o pristupima financijskih institucija prema integraciji rizika održivosti i razmatranju nepovoljnih učinaka na održivost. OTP banka d.d. je iznimno predana ciljevima ove Uredbe i kao dio Grupe OTP Banke poduzima ogromne napore kako bi se s njom u potpunosti usuglasila.

Međutim, OTP banka d.d. iako trenutno još uvijek ne uzima u obzir negativne utjecaje odluka o investicijama na čimbenike održivosti u svom investicijskom savjetovanju temeljem stavka 5.b članka 4. Uredbe, predano i u kontinuitetu radi na razmatraju svih čimbenika povezanih s rizicima održivosti kako bi mogla razviti kvalitetan model bodovanja na temelju kojih će raditi vlastitu procjenu odnosno bodovanje ESG pokazatelja. Završetak ove procjene planira se do 30.12.2022. obzirom da je završetak ovih aktivnosti uvjetovan aktivnostima transparentne objave pojedinih faktora održivosti naših partnera, proizvođača proizvoda čije proizvode distribuiramo pri pružanju investicijske usluge investicijskog savjetovanja.