Novi opći uvjeti OTP banke

Uprava OTP banke usvojila je nove Opće uvjete pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače uključujući novi Terminski plan banke za izvršenje platnih naloga. Primjena novih općih uvjeta je od 3. lipnja 2019.