Nove naknade za transakcijske račune, usluge platnog prometa i on-line bankarstva od 15.12.2019.

Uredbom (EU) 2019/518 Europskog parlamenta i vijeća od 19. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 definira se olakšavanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta i uklanjanje nejednakosti između korisnika platnih usluga u državama članicama europodručja i onih u državama članicama izvan europodručja u pogledu prekograničnih plaćanja u eurima na način da se naknade za prekogranična plaćanja u eurima unutar Unije usklađuju s naknadama za odgovarajuća nacionalna plaćanja izvršena u nacionalnoj valuti države članice.

Nastavno na navedeno, OTP banka smanjila je naknade za prekogranične i međunarodne kreditne transfere na način da su izjednačene s postojećim naknadama za nacionalne kreditne transfere u kunama.

Nove naknade s primjenom od 15.12.2019.:

Naknada za eksterne priljeve u stranoj valuti smanjuje se sa sadašnjih 7,50 kn na 2 kn. Istim iznosom od 2 kn tarifirati će se i eksterni priljevi u kunama čime se izjednačavaju naknade za devizne i kunske eksterne priljeve.

Naknade za transakcijske račune, usluge platnog prometa i on-line bankarstva od 15.12.2019. se nalaze ovdje.