Sažetak izmjena i dopuna Općih uvjeta odobravanja kredita suvlasnicima stambenih zgrada