Nagradna igra

Nagradna igra

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) priređivač OTP banka d.d., Split, Domovinskog rata 61, OIB 52508873833, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samo jednom s OTP Visa karticom kupi - novi auto pokupi!

 

Članak 1.

NAZIV I SUDIONICI NAGRADNE IGRE

OTP banka dioničko društvo, Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833 (dalje u tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru pod nazivom ˝Samo jednom s OTP Visa karticom kupi - novi auto pokupi!˝  (dalje u tekstu: Nagradna igra) u cilju promidžbe Visa kreditnih kartica OTP banke d.d. za fizičke osobe.

 

Članak 2.

Nagradna igra traje od 20. studenog od 00:01 do 31. prosinca 2023. godine do 23:59 sati.

 

Članak 3.

U Nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, imatelji osnovnih Visa kreditnih kartica OTP banke d.d. za fizičke osobe: Visa Classic charge, Visa Gold charge, Visa Platinum charge, Visa Classic na rate, Visa Classic kreditna i Visa Gold kreditna te koji se prijave za sudjelovanje na web stranici www.otpbanka.hr/prijava-nagradna-igra.

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati isključivo vlasnici računa, odnosno osnovni korisnici, koji koriste navedene kartice OTP banke d.d. (dalje u tekstu: Sudionici).

U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici OTP banke d.d. i zaposlenici Visa-e, osobe koje su izravno uključene u pripremu nagradne igre, kao ni dodatni korisnici Visa kreditnih kartica. 

 

Članak 4.

Ova pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena na dan početka Nagradne igre na Internet stranici www.otpbanka.hr/nagradna-igra uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja od Ministarstva financija.

 

Članak 5.

Pravo na sudjelovanje i pravo na nagradu u Nagradnoj igri imaju sudionici iz članka 3. ovih Pravila koji su najkasnije na zadnji dan Nagradne igre punoljetni, koji nisu u nedopuštenom prekoračenju po nekom od računa u OTP banci d.d. ni blokirani zbog provedbe ovrhe ili po nekoj drugoj pravnoj osnovi i prema kojima OTP banka d.d. nema nenaplaćenih dospjelih tražbina, na dan izvlačenja.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri se stječe pod uvjetom da se za vrijeme trajanja Nagradne igre Sudionik prijavi na web stranici www.otpbanka.hr/prijava-nagradna-igra uz uvjet da u periodu od 20. studenog do 31. prosinca 2023. napravi minimalno jednu transakciju u iznosu od 50,00 eura ili više putem Visa kartica OTP banke d.d. iz članka 3. ovih Pravila, na bilo kojem prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu ili putem Interneta. Jedna obavljena kupnja u navedenom iznosu znači jedan ulazak u Nagradnu igru. Svaka sljedeća transakcija sudionika, u navedenom iznosu, automatski će biti evidentirana kao sljedeći ulazak u nagradnu igru.

Za sudjelovanje u Nagradnoj igri uzimaju se u obzir samo one transakcije koje su izvršene od 20. studenog do 31. prosinca 2023., a proknjižene do 10. siječnja 2024. Ne uzimaju se u obzir isplate gotovine, uplate na navedene kartice kao ni kupovine koje su do dana izvlačenja dobitnika nagrada stornirane. Transakcije koje se otplaćuju na rate sudjeluju u punom iznosu.

Prijava putem online obrasca na web stranici www.otpbanka.hr/prijava-nagradna-igra obuhvaća popunjavanje slijedećih podataka: ime i prezime, datum rođenja, OIB, ulica i kućni broj, grad, broj mobitela/telefona, e-mail adresa, te obavezno davanje privole za sudjelovanje u Nagradnoj igri.

Sudionik u Nagradnoj igri prihvaćenjem ovih Pravila putem online obrasca pristaje na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i grad) u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, te prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Priređivač ne prihvaća odgovornost za zakašnjele, nepotpune, neispravno predane, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahtjeve ili korespondenciju zbog pogreške, propusta, izmjene, neovlaštenog rukovanja, brisanja, krađe, uništenja, prekida prijenosa, pogreške u komunikaciji ili na neki drugi način.

Priređivač će uložiti sve napore kako bi omogućio da nagradna igra teče bez tehničkih problema. Priređivač nije odgovoran za prekid usluge zbog tehničkih problema, kvara sustava, kašnjenja ili drugih problema koji mogu utjecati na sposobnost sudionika za sudjelovanje u nagradnoj igri. Priređivač će odmah poduzeti sve potrebne mjere kako bi omogućio da se razlog greške pronađe i riješi što je prije moguće.

 

Članak 6.

Nagradni fond:

  1. Nagrada: 1x Automobil Volkswagen ID.3 Lifevrijednosti 41.258,75 EUR (310.864,06 HRK) s PDV-om
  2. Ostale nagrade: 10x Apple iPhone 14 128GB Midnight, u ukupnoj vrijednosti 8.459,89 EUR (63.741,04 HRK) s PDV-om

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 49.718,64 EUR (374.605,10 HRK), uključujući PDV.

Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Priređivač ili bilo koja tvrtka angažirana od strane priređivača za provedbu nagradne igre ne preuzima bilo koji oblik odgovornosti i otklanja bilo kakvu vrstu odštete zbog sudjelovanja u Nagradnoj igri. Priređivač također ne preuzima bilo kakvu odgovornost za osobne ozljede ili štetu do kojih može doći tijekom korištenja nagrada.

 

Članak 7.

Javno izvlačenje dobitnika održat će se u prostorijama Priređivača, na adresi Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, 15. siječnja 2024.

Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije. Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrade nadgledat će tročlana komisija sastavljena od tri predstavnika Priređivača te javni bilježnik. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik kojeg će Priređivač dostaviti Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrade.

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

 

Članak 8.

Imena dobitnika bit će objavljena na web stranici www.otpbanka.hr/nagradna-igra u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

Dobitnici nagrada će o dobitku i načinu preuzimanja nagrada biti obaviješteni telefonski i pismeno u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, a najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana primitka pisane obavijesti s preporukom.

Ako dobitnik ne preuzme nagradu u gore navedenom roku, Priređivač će ga dodatno pisanim putem obavijestiti o dobitku u roku od osam (8) dana od isteka navedenog roka i ostaviti mu naknadni rok za preuzimanje nagrade koji ne smije biti kraći od osam (8) niti duži od petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti.

Ako i nakon proteka dodatnog roka dobitnici nagrada ne preuzmu nagrade, gube pravo na njih te prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema tim dobitnicima.

Kao dokaz za preuzimanje nagrada koristiti će se potpisana potvrda o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem e-maila ili pošte) koristiti će se poštanska povratnica kao dokaz.

Priređivač je dužan u roku od osam (8) dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrada vrjednijih od 663,61 EUR (5.000,00 HRK), odnosno naziv i vrijednost nagrade, te dokaze o preuzimanju nagrada.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 663,61 EUR (5.000,00 HRK) koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrada, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od devedeset (90) dana od dana isteka roka za podizanje nagrade.

 

Članak 9.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Nagrada nije prenosiva. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Preuzimanjem nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade ili istekom roka za preuzimanje nagrada iz članka 8. ovih Pravila prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 10.

Nagradna igra može se uz odobrenje Ministarstva financija otkazati, prekinuti ili staviti u mirovanje u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, prema čl. 7.2. Pravilnika o priređivanju Nagradnih igara. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.otpbanka.hr/nagradna-igra

 

Članak 11.

Prijavom u Nagradnoj igri sudionici su suglasni da Priređivač, kao voditelj obrade osobnih podataka, može obrađivati podatke u svrhu provođenja Nagradne igre. Svako postupanje Priređivača s osobnim podacima u skladu je s načelima definiranim Politikom o zaštiti podataka, dostupnoj na službenoj web stranici Priređivača.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama osim u svrhu organizacije Nagradne igre, organizacije i isporuke nagrada, te Ministarstvu financija sukladno čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, izuzev dobitnika nagrada čiji će se osobni podaci ustupiti tvrtki Publicis d.o.o Zagreb, Radnička cesta 37A, OIB: 79771818319, u svrhu dodijele nagrada.

Dostavljeni podaci Sudionika u svrhu Nagradne igre čuvat će se tri mjeseca od dana završetka nagradne igre zbog rješavanja eventualnih pritužbi, nakon čega će podaci biti uništeni. Nadalje, podaci sadržani u zapisniku i potvrdi o preuzimanju nagrade čuvaju se 11 godina od dana završetka nagradne igre.

Svaki sudionik ima pravo od Priređivača zatražiti svoja prava (pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prigovor te prenosivost podataka) sukladno navedenoj Politici.

Sva pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka i ostvarenje svojih prava Sudionik može uputiti Službeniku za zaštitu podataka Priređivača na e-mail adresu zastita-osobnih-podataka@otpbanka.hr.

U slučaju da Sudionik smatra da se podaci obrađuju u suprotnosti s navedenom Politikom o zaštiti podataka, isti ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

 

Članak 12.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Splitu.

 

Članak 13.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah (prije izdavanja odobrenja) uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog Križa.

 

 

  

Za ova pravila nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske:

KLASA: UP/I-460-02/23-01/489

URBROJ: 513-07-21-01-23-2

Zagreb, 9. studenog 2023.