Nagradna igra

PRIJAVI SE

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10), OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„OTP banka i Mastercard te vode u Istanbul na finale Lige prvaka!“

 

Članak 1.

OTP banka dioničko društvo, Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833 (dalje u tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru pod nazivom „OTP banka i Mastercard te vode u Istanbul na finale Lige prvaka!“ (dalje u tekstu: Nagradna igra) u cilju promidžbe Mastercard kartica OTP banke d.d. za fizičke osobe.

 

Članak 2.

Nagradna igra traje od 1. ožujka do 12. travnja 2023. godine do 23:59 sati.

 

Članak 3.

U Nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji koriste sljedeće kartice OTP banke d.d. za fizičke osobe: Mastercard debitna, Mastercard Standard charge, Mastercard Standard kreditna i Mastercard prepaid kartica.

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati svi osnovni i dodatni korisnici, te vlasnici računa i  opunomoćenici koji koriste navedene kartice OTP banke d.d. (dalje u tekstu: Sudionici).

U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Mastercard-a i OTP banke d.d., kao i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) te korisnici dodatnih kartica po računu zaposlenika Mastercard-a i OTP banke d.d.

 

Članak 4.

Ova pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena na dan početka Nagradne igre na Internet stranici www.otpbanka.hr/nagradna-igra uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja od Ministarstva financija.

 

Članak 5.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri se stječe pod uvjetom da se za vrijeme trajanja Nagradne igre Sudionik prijavi za sudjelovanje na web stranici www.otpbanka.hr/prijava-nagradna-igra i u periodu od šest tjedana, odnosno od 1. ožujka do 12. travnja 2023., ostvari kupovinu u ukupnom iznosu od 600,00 ili više eura putem Mastercard kartica OTP banke d.d. na bilo kojem prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu ili putem Interneta. Iznosi kupovina različitim Mastercard karticama OTP banke d.d. se zbrajaju, neovisno je li kupovinu izvršio vlasnik računa ili opunomoćenik odnosno dodatni korisnik. U Nagradnoj igri moguće je sudjelovati jednom.

Uzimaju se u obzir kupovine koje su izvršene od 1. ožujka do 12. travnja 2023., a proknjižene do 21. travnja 2023. Ne uzimaju se u obzir isplate gotovine, uplate na kartice kao ni kupovine koje su stornirane do 21. travnja 2023. 

Da bi se prijavili za sudjelovanje u Nagradnoj igri korisnici kartica navedenih u članku 3. ovih Pravila prijavom putem online obrasca na web stranici www.otpbanka.hr/prijava-nagradna-igra prihvaćaju sudjelovanje u Nagradnoj igri. U obrascu popunjavaju sljedeće podatke: ime i prezime, datum rođenja, OIB, ulica i kućni broj, grad, broj mobitela/telefona, e-mail adresa, te obavezno davanje privole za sudjelovanje u Nagradnoj igri.

Sudionik u Nagradnoj igri prihvaćenjem ovih Pravila putem online obrasca pristaje na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i grad) u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, te prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

 

Članak 6.

Nagradni fond:

1.  Nagrada: 1 x Putovanje u Istanbul na finale Lige prvaka za dvije osobe vrijednosti 8.500,00 EUR (64.043,25 HRK) s PDV-om

 Paket uključuje:

  • 2 ulaznice za finale Lige prvaka, transfer od/do stadiona i do/od hotela
  • boravak od 3 dana i 2 noći u hotelu u jednoj sobi za 2 gosta, doručak uključen
  • 2 povratne avionske karte za Istanbul s uključenom ručnom prtljagom, te transfer od/do aerodroma i do/od hotela
  • 250,00 EUR (1.883,63 HRK) na nagradnoj Mastercard prepaid kartici OTP banke d.d.

 

Ostale nagrade: 100 x 100,00 EUR (753,45 HRK) na nagradnoj Mastercard prepaid kartici OTP banke d.d.

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 18.500,00 EUR (139.388,25 HRK), uključujući PDV.

Za izračun je korišten fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

 

Nagradna putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

 

Članak 7.

Javno izvlačenje dobitnika održat će se u prostorijama Priređivača, na adresi Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, 25. travnja 2023.

Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije. Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrade nadgledat će tročlana komisija sastavljena od tri predstavnika Priređivača te javni bilježnik. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik kojeg će Priređivač dostaviti Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrade.

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

 

Članak 8.

Imena dobitnika bit će objavljena na web stranici www.otpbanka.hr/nagradna-igra u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

 

Dobitnik prve nagrade biti će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade obaviješten telefonski i pismeno  u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnici ostalih nagrada biti će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade obaviješteni pismenim putem u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja te će im nagrada u vrijednosti od 100,00 EUR (753,45 HRK) biti uplaćena na nagradnu Mastercard prepaid karticu OTP banke d.d.

Dobitniku prve nagrade iznos od 250,00 EUR (1.883,63 HRK) biti će uplaćen na nagradnu Mastercard  prepaid karticu OTP banke d.d.

 

Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, a najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana primitka pisane obavijesti.

 

Ako dobitnik ne preuzme nagradu u gore navedenom roku, Priređivač će ga dodatno pisanim putem obavijestiti o dobitku u roku od osam (8) dana od isteka navedenog roka i ostaviti mu naknadni rok za preuzimanje nagrade koji ne smije biti kraći od osam (8) niti duži od petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti.

Kao dokaz za preuzimanje prve nagrade koristiti će se potpisana potvrda o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem e-maila ili pošte) koristiti će se poštanska povratnica kao dokaz.

Kao dokaz za preuzimanje ostalih nagrada koristiti će se potpisana potvrda o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne potpiše potvrdu (u poslovnici OTP banke d.d.) koristiti će se uplata sredstava kao dokaz.

Priređivač je dužan u roku od osam (8) dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitniku nagrade vrjednije od 663,61 EUR (5.000,00 HRK), naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 663,61 EUR (5.000,00 HRK) koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrada, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od devedeset (90) dana od dana isteka roka za podizanje nagrade.

 

Članak 9.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Nagrada nije prenosiva. Nagrada na nagradnoj Mastercard prepaid kartici OTP banke d.d. ne može se isplatiti na bankomatu ili u poslovnici. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Organizator ili bilo koja tvrtka angažirana od strane organizatora za provedbu Nagradne igre ne preuzimaju bilo koji oblik odgovornosti zbog sudjelovanja u Nagradnoj igri. Organizator također ne preuzima bilo kakvu odgovornost za osobne ozljede ili štetu do kojih može doći tijekom boravka na lokaciji nagradnog putovanja tijekom navedenog razdoblja, te ne može davati nikakva jamstva u vezi problema do kojih može doći tijekom putovanja.

Sudionici prihvaćaju da sami trebaju osigurati vlastitu putnu dokumentaciju, kao i putno osiguranje koje uključuje osobno zdravstveno i životno osiguranje tijekom putovanja kao i osiguranje osobne imovine tijekom putovanja.

Preuzimanjem nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade ili istekom roka za preuzimanje nagrada iz članka 8. ovih Pravila prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku.

 

Članak 10.

Nagradna igra može se uz odobrenje Ministarstva financija otkazati, prekinuti ili staviti u mirovanje u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.otpbanka.hr/nagradna-igra.

 

Članak 11.

Prijavom u Nagradnoj igri sudionici su suglasni da Priređivač, kao voditelj obrade osobnih podataka, može obrađivati podatke u svrhu provođenja Nagradne igre. Svako postupanje Priređivača s osobnim podacima u skladu je s načelima definiranim Politikom o zaštiti podataka, dostupnoj na službenoj web stranici Priređivača.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama osim u svrhu organizacije Nagradne igre, organizacije i isporuke nagrada, te Ministarstvu financija sukladno čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Dostavljeni podaci Sudionika u svrhu Nagradne igre čuvat će se tri mjeseca od dana završetka nagradne igre zbog rješavanja eventualnih pritužbi, nakon čega će podaci biti uništeni.

Svaki sudionik ima pravo od Priređivača zatražiti svoja prava (pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prigovor te prenosivost podataka) sukladno navedenoj Politici.

Sva pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka i ostvarenje svojih prava Sudionik može uputiti Službeniku za zaštitu podataka Priređivača na e-mail adresu zastita-osobnih-podataka@otpbanka.hr.

U slučaju da Sudionik smatra da se podaci obrađuju u suprotnosti s navedenom Politikom o zaštiti podataka, isti ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

 

Članak 12.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Splitu.

 

Članak 13.

 Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah (prije izdavanja odobrenja) uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog Križa.

 

 

 

 

Za ova pravila nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske:

KLASA:UP/I-460-02/23-01/62

URBROJ:513-07-21-01-23-2

Zagreb, 27. veljače 2023.