Izmjene u platnom prometu u 2016.

Ulaskom u EU Hrvatska je obvezna usvojiti SEPA pravila za sve nacionalne i prekogranične transakcije u eurima, a hrvatska bankovna zajednica, u suradnji s HNB-om, donijela je odluku da će se navedena pravila primjenjivati i na sve kunske transakcije, kako bi u budućnosti prelazak na euro bio što jednostavniji i brži.

SEPA (eng. Single Euro Payments Area) predstavlja jedinstveno područje platnog prometa u eurima na kojemu će potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti raditi plaćanja i primati uplate u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji. Cilj inicijative SEPA-e je uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

Promjene koje donosi uvođenje SEPA standarda od 06.06.2016. godine odrazit će se na poslovanje fizičkih osoba i poslovnih subjekata kao i na sve ostale sudionike platnog prometa.

Konkretno, SEPA donosi promjenu datoteke naloga za plaćanje u elektronskom obliku, novi oblik izvoda, promjenu postupanja kod opoziva i povrata naloga i novi proces izravnih terećenja u kunama. Poslovni subjekti morat će prilagoditi datoteke plaćanja koje dostavljaju svojoj banci za izravna terećenja, zbirne naloge, plaće i sl. u novi SEPA format (xml).

Dodatne informacije o projektu SEPA u RH dostupne su vam na Internet  stranici www.sepa.hr.