Žiro račun domaće fizičke osobe

Žiro račun građana mogu otvoriti državljani Republike Hrvatske koji obavljaju honorarni posao. Žiro račun uvijek glasi na prezime i ime klijenta. Sredstva na žiro računu formiraju se bezgotovinskim uplatama od samostalnog obavljanja gospodarskih i drugih djelatnosti (dopunskog rada, rada po ugovoru o djelu, autorskih honorara, patenata i tehničkih unapređenja).

Iskoristite pogodnosti

Nudimo vam neposredan pristup računu putem:

  • Kontakt centar OTP banke - informacije o vašem računu, putem telefona 072 201 555 - 24 sata dnevno, 365 dana u godini
  • OTPdirekt:
    • informacije o vašem računu i obavljanje transakcija putem osobnog računala korištenjem usluge eLEMENT@ Internet bankarstvo
    • informacije o vašem računu i obavljanje transakcija putem telefona korištenjem usluge Telefonsko bankarstvo
    • informacije o promjenama stanja na vašem računu putem SMS poruka na vašem mobilnom telefonu korištenjem usluge SMS info
  • Bankomat - razgranata mreža naših bankomata u svakom trenutku omogućuje pristup gotovini i informacijama o stanju računa
  • EFT/POS terminali - omogućuju kupovanje roba i plaćanje usluga bez gotovine i čekova

Vlasnik žiro računa može opunomoćiti najviše 3 osobe. Ukoliko se odlučite za tu opciju, OTP banka će vas jednom mjesečno izvješćivati o stanju i prometu po računu, za prethodni mjesec.

Prijenos sredstava sa žiro na tekući račun

Jednostavno i lako možete ugovoriti trajni nalog sa žiro računa za plaćanje obveza izvan OTP banke (npr. režijskih troškova), te za plaćanje obveza unutar OTP banke (prijenos sredstava drugim vlasnicima računa u OTP banci). 
Ako želite sredstvima uplaćenim na vaš žiro račun raspolagati putem tekućeg računa, nudimo vam ugovaranje trajnog naloga za prijenos sredstava sa žiro računa na tekući račun. Na taj način, putem kartice tekućeg računa možete koristiti mrežu bankomata i EFT/POS ternimala za podizanje gotovine i kupovinu roba i usluga.

Banka naplaćuje otvaranje trajnih naloga u skladu s Odlukom o tarifi naknada.