Žiro račun domaće fizičke osobe

Žiro račun građana mogu otvoriti državljani Republike Hrvatske koji obavljaju honorarni posao. Žiro račun uvijek glasi na prezime i ime klijenta. Sredstva na žiro računu formiraju se bezgotovinskim uplatama od samostalnog obavljanja gospodarskih i drugih djelatnosti (dopunskog rada, rada po ugovoru o djelu, autorskih honorara, patenata i tehničkih unapređenja).

Iskoristite pogodnosti

Nudimo vam neposredan pristup računu putem:

  • Kontakt centar OTP banke - informacije o vašem računu, putem telefona 072 201 555 - 24 sata dnevno, 365 dana u godini
  • OTPdirekt:
   • informacije o vašem računu i obavljanje transakcija putem osobnog računala korištenjem usluge Internet bankarstvo
   • informacije o vašem računu i obavljanje transakcija putem telefona korištenjem usluge Telefonsko bankarstvo
   • informacije o promjenama stanja na vašem računu putem SMS poruka na vašem mobilnom telefonu korištenjem usluge SMS info

Vlasnik žiro računa može opunomoćiti najviše 3 osobe. Ukoliko se odlučite za tu opciju, OTP banka će vas jednom mjesečno izvješćivati o stanju i prometu po računu, za prethodni mjesec.

Dostava izvoda na e-mail adresu

Znate li da informacije o stanju i prometu po tekućem, deviznom i žiro računu, kao i pregled mjesečnih troškova učinjenih vašom kreditnom ili prepaid karticom dostavljamo i na odabranu e-mail adresu? Ova usluga je za korisnike besplatna, a može se ugovoriti u svakoj poslovnici OTP banke ili putem usluge eLEMENT@ Internet bankarstvo.

Prijenos sredstava sa žiro na tekući račun

Jednostavno i lako možete ugovoriti trajni nalog sa žiro računa za plaćanje obveza izvan OTP banke (npr. režijskih troškova), te za plaćanje obveza unutar OTP banke (prijenos sredstava drugim vlasnicima računa u OTP banci). 
Ako želite sredstvima uplaćenim na vaš žiro račun raspolagati putem tekućeg računa, nudimo vam ugovaranje trajnog naloga za prijenos sredstava sa žiro računa na tekući račun. Na taj način, putem kartice tekućeg računa možete koristiti mrežu bankomata i EFT/POS ternimala za podizanje gotovine i kupovinu roba i usluga.

Banka naplaćuje otvaranje trajnih naloga u skladu s Odlukom o tarifi naknada.