Gotovinski krediti za studente

Studentski krediti

 

Gotovinski kredit namijenjen je studentima na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, sa statusom redovnog ili izvanrednog studenta. Kredit se u cijelosti isplaćuje na studentski tekući račun otvoren u OTP banci i odobrava u iznosu od 1.000 do 10.000 eura uz rok otplate do 7 godina. Povoljnije uvjete kreditiranja možete ostvariti ako ste korisnik paketa OTP Indeks!

Uvjeti kredita

Korisnici kredita: 

 • korisnici studentskog tekućeg računa na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, sa statusom redovnog ili izvanrednog studenta (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.*

Valuta:

 • EUR

Visina kredita:

 • u protuvrijednosti 1.000 do 10.000 eura

Kamatna stopa:

Za korisnike studentskog tekućeg računa

 • nominalna: 5,07% godišnje, promjenjiva
 • efektivna kamatna stopa: 5,19%**

Za korisnike paketa OTP Indeks

 • nominalna: 4,57% godišnje, promjenjiva
 • efektivna kamatna stopa: 4,67%**

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 1.12.2017. godine za valutu EUR iznosi 0,85% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Napomena: Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

 • od 1 do 7 godina

Način korištenja:

Otplata kredita:

 • Otplata kredita vrši se u jednakim mjesečnim anuitetima, putem trajnog naloga sa studentskog tekućeg računa. Anuiteti se utvrđuju u eurima i uplaćuju u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan uplate.

 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

** EKS je izračunat na iznos kredita od 10.000 eura uz rok otplate kredita od 7 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna te interkalarna kamata za jedan mjesec, a nisu uključeni dodatni troškovi koji se ne mogu unaprijed utvrditi poput ugovaranja instrumenata osiguranja, s obzirom da visina troškova ovisi o instrumentima osiguranja koji se ugovaraju pojedinačnim ugovorom o kreditu.

Gotovinski kredit za studente

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
5,07%363.0005,20%903.307
605.000 5,20%955.782
8410.000 5,20%14212.068

Osiguranje povrata kredita za Gotovinske kredite za studente

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Za sve iznose kredita:

 • kreditno sposoban sudužnik/korisnik kredita
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika