Financijska abeceda za učenike

Bitcoin (kriptovaluta)

Kriptovaluta je oblik virtualne ili digitalne valute (imovine/novca) koja se koristi kao sredstvo razmjene (plaćanja), a postoji isključivo online. Bitcoin je prva i najpoznatija kriptovaluta, a danas postoje i brojne druge, no svima je zajedničko da se koriste tehnologijom blockchaina i služe isključivo plaćanju na internetu, bez nadzora HNB-a ili drugih međunarodnih organizacija, poput Europske središnje banke.

 

Browser

Browser ili web preglednik poseban je program koji korisniku na internetu omogućuje pregled web stranica i pratećeg sadržaja na mreži. Web preglednika je mnogo, a najpoznatiji su Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Firefox, Mozilla i drugi.

 

Debitna kartica

Debitna kartica je bezgotovinsko sredstvo plaćanja, a izdaje ju banka vlasniku tekućeg ili deviznog računa. Debitnom karticom može se podizati gotovina s bankomata ili plaćati u trgovinama. Pri korištenju debitne kartice sredstva se odmah skidaju s tekućeg računa.

 

Depozit ili štednja

Depozit ili štednja su sva novčana sredstva oročena u banci na ugovoreni rok, a na koje će banka isplatiti ugovorenu kamatu.

 

Dječji račun

Dječji račun namijenjen je mlađima od 18 godina, a može se otvoriti u kunama ili u stranoj valuti.

 

Internet bankarstvo

Internet bankarstvo za građane omogućuje obavljanje brojnih financijskih transakcija bez odlaska u poslovnicu banke uz niže naknade. Usluzi Internet bankarstvo moguće je pristupiti s računala i mobilnih uređaja, uz jednako iskustvo korištenja.

 

Mobilno bankarstvo

Mobilno bankarstvo je tehnologija namijenjena korisnicima pametnih telefona s operativnim sustavima iOS i Android. Aplikacija mobilnog bankarstva omogućuje obavljanje raznih financijskih transakcija, preglede po prometnim i štednim računima te ostale funkcionalnosti. 

 

Phishing

Phishing  (hrv. pecanje) je vrsta je prijevare putem elektroničke pošte pri čemu zlonamjerni pošiljatelj navodi potencijalnu žrtvu da upisivanjem osobnih informacija na lažnim internetskim stranicama otkrije svoje osobne podatke.
Cilj phishinga je krađa osobnih i osjetljivih podataka, lozinki, novca, provala u račun elektroničke pošte i slično.
Zlonamjerni e-mail kojom pošiljatelj „peca“ svoje žrtve obično izgledom ne budi sumnju (bojom, logotipom, sadržajem mogu biti vrlo slični originalnoj stranici), a gotovo uvijek sadrži poveznicu koji potencijalnu žrtvu navodi na falsificiranu stranicu radi prikupljanja korisničkih podataka.

 

POS

POS (eng. Point of Sale terminal)je uređaj na prodajnom mjestu pomoću kojeg se uz čitanje magnetske trake ili chipa na bankovnoj kartici te eventualnog unosa PIN-a ili potpisa obavlja autorizacija željene transakcije.

 

Prepaid kartica

Prepaid kartica je kartica koja omogućava kupovinu putem bez straha od moguće zlouporabe. Prepaid karticu mogu imati i osobe s neredovitim primanjima, poput studenata. Limit prepaid kartice određuje se uplatom. Na taj se način jednostavno smanjuje rizik zlouporabe jer korisnik na računu ima upravo onoliko novaca koliko želi potrošiti.

 

Stipendija

Stipendija je oblik financijske pomoći koji se dodjeljuje pojedinim osobama za različite potrebe: obrazovanje, usavršavanje, istraživanje. Također, stipendija se može dodijeliti na temelju socijalnog statusa, akademskog uspjeha ili posebnih talenata, kao i pripadnosti određenoj društvenoj ili etničkoj skupini.

 

Učenički ugovor

Učenički ugovor je ugovor koji učenici podižu u učeničkom servisu, a poslodavac ga je dužan ovjeriti i dopuniti sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika u roku od 15 dana nakon obavljenog posla, odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi svoj ugovor. Na temelju tog ugovora poslodavac učeniku isplaćuje plaću, doprinos za slučaj ozljede na radu redovnog učenika te naknadu za srednjoškolsku ustanovu koja ne može biti veća od 10 % od iznosa učenikove zarade. Ako kojim slučajem poslodavac prekrši prava učenika i ne isplati mu zaradu, srednjoškolska ustanova ima pravo i dužnost zaštititi tog

 

Žiro račun

Žiro račun je račun koji otvara i vodi banka na ime jednog ili više korisnika platnih usluga, a  koristi se za izvršavanje platnih transakcija, iz zemlje ili inozemstva. Namijenjen je domaćim i stranim fizičkim osobama čiji se prihodi od samostalnog rada (npr. ugovor o djelu, stipendije, honorari, autorske naknade i slično) moraju evidentirati preko računa u banci. Žiro račun može biti kunski ili devizni.

Ostali pojmovi...

3D Secure standard

3-D Secure standard (Three Domain Secure) je besplatna usluga za sigurnu online kupovinu Mastercard i/ili Visa karticama. Riječ je o programu sigurne internetske kupnje bazirane na 3-D Secure modelu pomoću kojeg se svaki korisnik kartice autentificira svom izdavatelju kartice te time potvrđuje svoje sudjelovanje u procesu online kupovine.

 

Aktiva

Aktiva (engl. Assets) predstavlja imovinu, odnosno sredstva fizičke osobe ili gospodarskog subjekta. Imovina može biti financijska poput gotovine, dok realnu imovinu mogu činiti zemljišta, zgrade, stvari i drugo.

 

Amortizacija

Amortizacija je postupno trošenje dugotrajne materijalne ili nematerijalne imovine te na kraju otpis istoga.

 

Anuitet 

Anuitet predstavlja periodično plaćanje uvijek jednakog iznosa uplata/isplata, u jednakim vremenskim razmacima,s obračunatom kamatom u svakom razdoblju.

 

ATM (Bankomat)

ATM (eng. Automated Teller Machine) ili bankomat je elektronički uređaj koji možete koristiti 24 sata dnevno, 365 dana u godini koji se najčešće koristi za podizanje gotovine s vašeg tekućeg računa, ali na njima je moguće obaviti i mnoge druge radnje kao što su provjera stanja vaših računa, promjena PIN broja.. Osim klasičnih bankomata postoje i specijalizirani bankomati na kojima je moguće obaviti i druge usluge kao što su i uplaćivanje gotovine na račun.

 

Autorizacija

Autorizacija (autentifikacija; ovlašćivanje) je postupak provjere identiteta korisnika pružatelju određenih usluga (financijskih ili drugih), a kako bi korisnik mogao realizirati željenu radnju (primjerice pristupiti mobilnom bankarstvu).

 

Banka

Banka (generalno) je financijska institucija koja klijentima pruža paletu financijskih usluga, poput vođenja tekućeg računa, štednje, odobravanja kredita i drugo.

 

Budžet

Budžet predstavlja planiran spisak svih naših prihoda (novca) i troškova na jednom mjestu. Svrha budžeta je planiranje i usklađivanje prihoda i troškova.

 

Cash-flow (Novčani tok)

Cash-flow označava novčani tok, odnosno kretanje gotovine: primitke i izdatke. U međunarodnoj terminologiji, osim gotovine, Cash-flow uključuje i novac u blagajni, na žiro računu, čekove, potraživanja za depozite, odnosno sve što je u kratkom vremenu moguće pretvoriti u novac.

 

CVV2/CVC2

CVV2  i CVC2 predstavljaju troznamenkasti kontrolni broj koji je otisnut na poleđini kartice. Koristi se prilikom kupovine na internetu i ekvivalent je PIN broju. CVV2 je kodno ime za Visa kartice, dok je CVC2 kodno ime za Mastercard kartice.

 

Datum valute

Datum valute je referentno vrijeme kojim se pružatelj usluga koristi za izračunavanje kamata. Naime, u slučaju da korisnik usluge istu ne plati na vrijeme (s datumom valute), bit će mu obračunata kamata.

 

Dug

Dug je iznos sredstava, odnosno obaveza jedne osobe (fizičke ili pravne) - dužnika da nešto plati drugoj (vjerovniku) tj. dug je predmet odnosa između dužnika i vjerovnika. Vjerovnik dug potražuje, dok ga dužnik plaća.

 

Euribor

Euribor (eng. Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa utvrđena na europskom međubankarskom tržištu, a hrvatske banke Euribor koriste kao fiksnu osnovicu cijene novca na koju se dodaje profitna marža. Promjenom Euribora mijenja se i kamatna stopa.

 

Financijska godina

Financijska godina generalno obuhvaća razdoblje od dvanaest mjeseci koje je pokriveno računima. Postoje izuzeci, kada financijska godina može biti kraća ili dulja.

 

Financijsko planiranje

Financijsko planiranje provodi se radi odlučivanja o rizicima koje će određeno društvo ili pojedinac preuzeti (jer je vrijedno preuzimanja) ili ga neće preuzeti. Može se provoditi za donošenje kako kratkoročnih, tako i dugoročnih odluka. Kratkoročno planiranje obično obuhvaća dvanaest mjeseci, dok dugoročno obuhvaća razdoblje od 5 ili više godina.

 

Glavnica

Glavnica je iznos novca posuđenog od banke u obliku kredita, a mora se jasno razlikovati od kamata.

 

Gotovina

Gotovina, odnosno gotov novac su novčanice (kune), kao i kovan novac (kune i lipe).

 

HNB – Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka središnja je banka Republike Hrvatske i sastavni je dio Europskog sustava središnjih banaka. Osnovni cilj HNB-a jest održavanje stabilnosti cijena, pri čemu HNB vodi računa i o stabilnosti financijskog sustava u cjelini. Hrvatska narodna banka vodi monetarnu politiku, upravlja međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske, izdaje hrvatski novac - kunu, izdaje odobrenja za rad kreditnim institucijama, kreditnim unijama te institucijama za platni promet i elektronički novac te nadzire njihovo poslovanje. HNB također izdaje odobrenja za rad ovlaštenim mjenjačima.

 

Izdavatelj

Izdavatelj je banka ili druga financijska institucija koja izdaje klijentu na korištenje izdaje proizvod ili uslugu - npr. karticu.

 

Kreditna kartica

Kreditna kartica je instrument bezgotovinskog platnog prometa koji služi i kao sredstvo kratkoročnog potrošačkog kreditiranja. Postoje klasične kreditne kartice s odgodom plaćanja, kreditne kartice vezane uz revolving kredit i kartice na rate koje omogućuju obročno plaćanje.

 

Kamata

Kamata je cijena koju banka naplaćuje za korištenje odobrenoga kredita odnosno cijena koju banka plaća za depozit/štednju. Kamata ovisi o iznosu kredita/depozita, roku na koji se kredit odobrava odnosno o roku na koji se sredstva ulažu, visini ugovorene kamatne stope i metode obračuna kamata koju primjenjuje banka.

 

Kamatna stopa

Kamatna stopa je cijena pozajmljivanja novca i izražava se u postotku u određenom vremenskom razdoblju. Kamatne stope mogu biti fiksne i promjenjive. Fiksne kamatne stope ne mijenjaju se tijekom ugovornog odnosa.

 

Krediti

Kredit je ugovor dviju strana, u kojem kreditor, najčešće banka, daje novac ili imovinu korisniku kredita pri čemu se korisnik kredita obvezuje na povrat novca ili imovine, obično s kamatama, u trenutku određenom ugovorom. Krediti mogu biti kratkoročni i dugoročni, a najčešći su gotovinski i stambeni krediti.

 

Leasing

Riječ leasing dolazi od engleske riječi „lease“, što znači iznajmiti. Povijest leasinga seže u daleku prošlost, dok se u modernom svijetu leasing ozbiljnije pojavljuje 60-ih godina 20. stoljeća u SAD-u, a u Hrvatskoj od 1998. godine.  
Prednosti leasinga su brojne, poput brzine i fleksibilnosti ugovaranja te mogućnosti da objekt leasinga sam sebe otplaćuje, a cilj je pronaći optimalni model financiranja između davatelja usluge i primatelja leasinga. Također, primatelj usluga po završetku najma može postati vlasnikom financiranog objekta ili nastaviti najam, promijeniti ili vratiti objekt leasinga.

 

Likvidnost / Nelikvidnost

Likvidnost je dostatnost imovine ili njenih dijelova koje se mogu pretvoriti u gotovinu dovoljnu za podmirenje obveza, dok je nelikvidnost nedostatak imovine ili njenih dijelova, odnosno gotovine dostatne za podmirenje preuzetih obveza.

 

Malware

Malware je štetni, odnosno zlonamjerni softver čija je svrha da nanese štetu na korisničkom računalu, kao i na računalnim mrežama. Stvoren je s ciljem da prikuplja privatne informacije korisnika, a kako bi ih vlasnici malewarea zloupotrijebili te drugih zlonamjernih aktivnosti. Malware se obično instalira u sistem računala bez znanja korisnika ili posebnog odobrenja, a u borbi protiv zlonamjernih softvera najučinkovitiji su tzv. anti-malware programi.

 

NRS – Nacionalna referentna kamatna stopa

NRS predstavlja prosječnu kamatu koju bankovni sektor plaća kako bi pribavio sredstva potrebna za kreditno poslovanje. NRS se koristi kao referentna kamatna stopa za određivanje visine varijabilnog dijela promjenjive kamatne stope na kredite. Postoje tri vrste NRS-a, a svaki izračunava Hrvatska narodna banka.

 

Nalog za plaćanje

Nalog za plaćanje je nalog tj. instrukcija (putem uplatnice, Internet ili mobilnog bankarstva, i slično) uplatitelja ili primatelja uplate kojim se traži izvršenje neke platne transakcije.

 

Osiguranje kredita

Osiguranje kredita koristi se zbog mogućnosti, odnosno rizika da korisnik kredita – kredit ne vrati. Osiguranje kredita vrši se ispitivanjem kreditne sposobnosti korisnika kredita (dužnika), kao i njegovim zalaganjem pokretnih stvari ili nekretnina i slično.

 

Otplatni plan

Otplatni plan je plan otplaćivanja kredita koji korisnik kredita (dužnik) dobije nakon sklapanja Ugovora o kreditu. Često je u obliku tablice koja prikazuje cijeli period otplate kredita, najčešće na mjesečnoj razini, a sadrži visinu otplate anuiteta, kamata i glavnice.

 

PayPal

PayPal je sustav plaćanja u vlasništvu PayPal tvrtke za plaćanje. PayPal sustav temelji se na postojećim bankovnim računima i kreditnim karticama privatnih i pravnih osoba, a plaćanje je moguće na globalnoj razini.

Važno: banka nikad ne traži korisničko ime i lozinku u e-mail poruci!

 

PIN

PIN (eng. Personal Identification Number) je osobni identifikacijski broj, a može biti kombinacija slova, brojeva ili simbola. Primjenjuje se na sve kartice korisnika i upotrebljava za svaku 3D Secure kupovinu radi iniciranja slanja jednokratne zaporke ako se autentikacija vrši putem OTP SMS-a.

 

Platni sustav

Platni sustav jest sustav za prijenos novčanih sredstava s formalnim i standardiziranim postupcima i zajedničkim pravilima za obradu, obračun i/ili namiru platnih transakcija.

 

Platitelj

Platitelj je fizička ili pravna osoba koja ima račun za plaćanje i daje nalog ili suglasnost za plaćanje s tog računa. Također, ako nema račun za plaćanje, platitelj je fizička ili pravna osoba koja zadaje nalog za plaćanje.

 

Podmirenje duga

Podmirenje duga podrazumijeva oslobađanje dužnika od strane vjerovnika za ugovorene/dogovorene obveze. Također, podmirenje duga može biti i neopozivo polaganje novca (ili drugog financijskog sredstva) od strane dužnika s namjerom da se dug podmiri.

 

Porezi

Porezi su davanja fizičkih i pravnih osoba koje nameće država tj. prihodi države koji nisu namjenski usmjereni, a pomoću kojih država financira javne rashode.
Poreza ima mnogo, a neki od njih su: porez na dohodak, porez na imovinu, porez na promet, porez na dobit, razne trošarine i pristojbe, prirezi i slično.

 

Primatelj

Primatelj plaćanja je fizička ili pravna osoba kojoj su namijenjena novčana sredstva koja su predmet platne transakcije.

 

Provizija

Provizija je naknada koja se plaća za obavljen posao tj. naknada koju jedna osoba plaća drugoj za obavljen posao. Provizija se obično plaća na osnovu sklopljenog ugovora koji regulira visinu provizije.

 

Račun za plaćanje

Račun za plaćanje je račun koji se koristi za izvršenje platnih transakcija, a ispostavlja ga pružatelj usluge na ime jednog ili više korisnika.

 

Rashodi

Rashodi su svi troškovi sadržani u proizvodima i uslugama te troškovi koji terete ukupan prihod u obračunskom razdoblju u kojem su nastali. Također, rashodi mogu biti i smanjena sredstva i povećanje obveza radi stvaranja prihoda.

 

Referentna kamatna stopa

Referentna kamatna stopa je kamatna stopa koja se upotrebljava kao osnovica za izračunavanje kamate koja će se primjenjivati, a koja potječe iz javno dostupnog izvora i koju obje strane ugovora o platnoj usluzi mogu provjeriti.

 

Token / m-token

Token je sigurnosni uređaj koji se koristi za identifikaciju korisnika prilikom prijave u sustav Internet bankarstva (generiranjem jednokratnih zaporki) te za digitalno potpisivanje (autorizaciju) financijskih transakcija. Token je zaštićen PIN-om duljine 4 znamenke, kako bi se onemogućilo njegovo neovlašteno korištenje.

Aplikacija m-token jednako kao i klasični token uređaj daje jednokratni tajni broj koji se koristi za identifikaciju korisnika internet bankarstva.

 

Štednja (vidi depozit)


 
Tečaj

Tečaj neke valute predstavlja odnos između jedinice jedne valute i iznosa druge valute u koju se ta valuta može promijeniti u određenom trenutku, primjerice, odnos jedne kune naspram jednog eura.
Tečaj se stalno mijenja, a formiraju ga države ovisno o tržišnoj ponudi i potražnji, dnevnom prometu i promjenama stranih valuta. Objavljuje se putem tečajne liste. Postoji više vrsta tečaja, poput fiksnog, deviznog, srednjeg, kupovnog ili prodajnog tečaja.

 

Tekući račun

Tekući račun je proizvod banke, namijenjen građanima sa stalnim ili povremenim primanjima, a omogućuje upravljanje osobnim financijama na jednostavan i učinkovit način. Tekući račun obično nudi pogodnost korištenja prekoračenja, bez dodatnih osiguranja.

 

Uplatnice

Uplatnice su obrasci platnog prometa kojima se izdaju nalozi za obavljanje gotovinskih i bezgotovinskih plaćanja u RH.