Kredit za obrtna sredstva

Kredit za obrtna sredstva

Kredit za obrtna sredstva odobrava se za potrebe kao što su tekuća plaćanja, nabavka materijala i sirovina koje se koriste za ulaganja u proizvodnju. Rok povrata kredita je do 1 godine, a dinamika otplate ugovara se s klijentom (mjesečno, tromjesečno, polugodišnje...). Iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti klijenta.

Uvjeti kredita

Trošak obrade kredita

Instrumenti osiguranja

  • operativni instrumenti osiguranja: Zadužnica
  • materijalno pokriće: hipoteka nad nekretninama / pokretninama, bankarske garancije, državna jamstva, HAMAG jamstva,  založen novčani depozit

Revolving kredit

Za revolving kredit na  se ugovara gornji limit i rok trajanja okvirnog kredita. Kredit se može odobriti uz rok otplate do najviše 12 mjeseci

Iznos kredita:

  • ovisno o kreditnoj sposobnosti klijenta

Namjena:

  • financiranje obrtnih potreba

Kamatna stopa:

  • ovisno o statusu klijenta

Trošak obrade kredita:

  • 1,50%, min 107,00 eura (korištenjem nekog od paketa za mala poduzeća i obrtnike 50-100% popusta na naknadu za odobravanje kredita)

Rok otplate kredita:

  • do 12 mjeseci

Instrumenti osiguranja:

  • operativni instrumenti osiguranja: Zadužnica
  • materijalno pokriće: hipoteka nad nekretninama / pokretninama, bankarske garancije, državna jamstva, HAMAG jamstva,  založen novčani depozit