Kredit uz depozit kao kolateral

Kredit uz depozit kao kolateral

 

Kredit uz depozit kao kolateral ili lombardni kredit je jedan od najbržih načina dolaska do potrebnih sredstava. Osnovni uvjet odobravanja kredita je potpuno osiguranje depozitom traženog iznosa kredita. Odobrava se kao kratkoročni ili dugoročni kredit. Kratkoročni kredit se otplaćuje u mjesečnim ili tromjesečnim obrocima do maksimalno 12 mjeseci.

Uvjeti kredita

Namjena

Kredit se može koristiti na sljedeći način:

  • nenamjenski na žiro račun korisnika kredita,
  • namjenski na račun dobavljača po ispostavljenim računima/fakturama.

Rok otplate kredita

  • do 1 godine uz napomenu da se korištenje okvirnog kredita po dospijeću može prolongirati na novi rok korištenja, ukoliko je depozit oročen ili se ponovo oročava do kraja trajanja kredita ili duže.

Naknada

Instrumenti osiguranja

  • Kao instrument osiguranja koriste se depoziti poslovnih subjekata ili fizičkih osoba. Valutna struktura plasmana i deviznog/kunskog depozita koji je instrument osiguranja po plasmanu mogu biti različite.