Opći uvjeti za korištenje usluge OTP m-business za poslovne subjekte

 

 

1.  Uvod

1.1. Opći uvjeti korištenja usluge OTP m-business za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) reguliraju prava, obveze i uvjete korištenja usluge OTP m-business za klijente poslovne subjekte. Opći uvjeti reguliraju poslovni odnos između OTP banke dioničko društvo (u daljnjem tekstu: “Banka”) i klijenta poslovnog subjekta koji ugovara uslugu OTP m-business (u daljnjem tekstu: “Korisnik”).

Opći uvjeti reguliraju poslovni odnos između Korisnika i Banke sa sljedećim podacima: OTP banka dioničko društvo sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata broj 61,

MB 3141721, OIB 52508873833.

Banka je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS 060000531. Tel.: 0800 21 00 21; Fax: +385 (0) 72 201 950; e-mail: info@otpbanka.hr; web: www.otpbanka.hr;

BIC/SWIFT: OTPVHR2X;

IBAN: HR5324070001024070003.

Banka uslugu izdavanja i korištenja OTP m-business za poslovne subjekte pruža neposredno.

Tijelo nadležno za nadzor je Hrvatska narodna banka sa sjedištem u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana

1.2. Banka posluje temeljem odobrenja za rad izdanog od strane Hrvatske narodne Banke te se Banka nalazi na popisu kreditnih institucija objavljenih na internetskoj stranici HNB-a.

 

2.  Značenje pojmova

2.1. Pružatelj usluge informiranja o računu (AISP): pružatelj platnih usluga koji obavlja djelatnost usluge informiranja o računu koji se vodi u Banci.

2.2. Pružatelj usluge iniciranja plaćanja (PISP): pružatelj platnih usluga koji obavlja djelatnost usluge iniciranja plaćanja po računu koji se vodi u Banci.

2.3. Usluga iniciranja plaćanja: online usluga zadavanja naloga za plaćanje na zahtjev korisnika platnih usluga s njegova računa koji se vodi u Banci.

2.4. Usluga informiranja o računu: online elektronička usluga kojom se pružaju konsolidirane informacije o jednom ili više računa za plaćanje koje korisnik platnih usluga ima kod Banke.

2.5. Online: mogućnost povezivanja putem javno dostupne komunikacijske mreže, primjerice interneta, radi korištenja određene usluge u Banci.

2.6. Podnositelj zahtjeva je poslovni subjekt koji podnosi zahtjev za ugovaranje OTP m-business usluge.

2.7. Korisnik: klijent poslovni subjekt koji ugovara OTP m-business uslugu

2.8. Krajnji korisnik: fizička osoba koja je ovlaštena od strane Korisnika usluga na korištenje OTP m-business usluge.

 

3.  Pojam i opseg usluge

3.1. OTP m-business usluga mobilnog bankarstva je financijsko – informativni servis Banke prilagođen sučeljima mobilnih uređaja koji Korisniku omogućava obavljanje financijskih transakcija i pregled računa i povezanih usluga putem globalne računalne mreže - interneta.

3.2. Putem OTP m-business usluge Banka nudi određeni opseg usluga koje Korisnik prihvaća potpisom Zahtjeva za ugovaranje usluge OTP m-business za poslovne subjekte. Usluga OTP m-business Korisniku omogućuje:

  • pregled stanja i prometa transakcijskih računa u Banci
  • provođenje nacionalnih platnih transakcija u eurima sa dnevnim limitom u iznosu od 50.000 EUR na nivou jednog korisnika aplikacije.
  • kupoprodaju deviza
  • pregled kredita, garancija i akreditiva
  • zahtjev za dostavu izvatka o promjenama i stanju na računu
  • ostale usluge u skladu s Uputom za korištenje OTP m-business aplikacije.

3.3.           Banka ima pravo bez prethodne najave izmijeniti opseg usluga OTP m-business, o čemu izvješćuje Korisnika preko sadržaja svojih internet stranica. Korisnik pristaje na takve izmjene te ih u cijelosti prihvaća.

3.4.           Pouzdana autentifkacija korisnika je autentifikacija na osnovi uporabe dvaju ili više elemenata koji pripadaju u kategoriju znanja (nešto što samo korisnik zna), posjedovanja (nešto što samo korisnik posjeduje) i svojstvenosti (nešto što korisnik jest) koji su međusobno neovisni, što znači da povreda jednog ne umanjuje pouzdanost drugih i koja je osmišljena na takav način da štiti povjerljivost autentifkacijskih podataka, pri čemu najmanje dva od navedenih elemenata moraju pripadati različitoj kategoriji.

3.5.           U sklopu m-business usluge Korisniku je pružena mogućnost usluge iniciranja plaćanja i usluge informiranja o računu preko registriranih i ovlaštenih Pružatelja usluge iniciranja plaćanja i Pružatelja usluge informiranja o računu.

4.  Ugovaranje usluge OTP m-business

Banka omogućuje Korisniku korištenje svih usluga koje se nude OTP m-business-om. Korisnik OTP mbusiness može postati poslovni subjekt koji u Banci ima otvoren  račun za redovno poslovanje u domaćoj valuti te koji potpiše Ugovor o pristupanju i prihvati Opće uvjete za korištenje usluge OTP m- business za poslovne subjekte, koji su sastavni dio Ugovora o pristupanju.

4.1. Korisnik ugovara uslugu OTP m-business potpisom Zahtjeva za ugovaranje usluge OTP m- business za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu: Zahtjev), čiji su sastavni dio ovi Opći uvjeti i koji ima značenje Ugovora o pristupanju. Ugovor o pristupanju zaključuje se na neodređeno vrijeme.

4.2. Ovlaštena osoba Korisnika usluge svojim potpisom i ovjerom u Zahtjevu potvrđuje točnost navedenih podataka. Ovlaštena osoba korisnika jest:

  • ovlaštena/e osoba/e za zastupanje tvrtke navedena u sudskom registru, sukladno navedenim ovlastima ovlaštena/e osoba/e za zastupanje tvrtke navedena u sudskom registru, sukladno navedenim ovlastima
  • osoba s adekvatnom punomoći za zastupanje poslovnog subjekta po kojem se usluga traži.

4.3.           Banka se obvezuje sva ovlaštenja koja pripadaju Korisniku usluge OTP m-business staviti na raspolaganje ovlaštenim osobama Korisnika (u daljnjem tekstu: krajnjim korisnicima) navedenim u Zahtjevu za ugovaranje usluge OTP m-business za poslovne subjekte.

4.4.           Po zaključenju Ugovora o pristupanju, Korisniku odnosno krajnjim korisnicima se dodjeljuje korisnički identifikator i inicijalna zaporka što osigurava sigurnost prilikom aktivacije aplikacije OTP m- business na mobilnom uređaju Korisnika. 4.5. Uslugu OTP m-business Korisnik može ugovoriti i raskinuti neovisno o ugovaranju usluge eLEMENT@ Internet bankarstva za poslovne subjekte.

4.6.  Svi oblici korištenja OTP m-business koji su zadani elektroničkim putem valjani su uz primjenu propisane korisničke identifikacije.

4.7.   Ugovor o pristupanju zaključuje se na hrvatskom jeziku, te se sva komunikacija koja proizlazi iz Ugovora o pristupanju obavlja na hrvatskom jeziku.

4.8.  Ugovaranje usluge informiranja o računu koji se vodi u Banci i Usluge iniciranja plaćanja sa računa koji se vodi u

Banci preko Pružatelja usluge informiranja o računu, odnosno Pružatelja usluge iniciranja plaćanja, ugovara se kod samih Pružatelja usluge informiranja o računu, odnosno Pružatelja usluge iniciranja plaćanja i to uz preduvjet da Korisnik ima ugovorenu uslugu m-business uslugu u Banci.

4.9.  Ukoliko Pružatelj predmetnih usluga to zahtjeva, Korisnik je po ugovaranju istih dužan prihvatiti privole u svrhu nastavka korištenja usluga.

5.  Obveze i odgovornosti korisnika te krajnjih korisnika m-business usluge

5.1. Krajnji korisnik je prije početka korištenja usluge OTP m-business dužan osigurati minimalne tehničke uvjete potrebne za pristup sustavu OTP m-business, što uključuje mobilni uređaj prikladan za instalaciju aplikacije OTP m-business i pristup internetu putem mobilnog uređaja.

5.2. Krajnji korisnik je dužan prilikom prvog korištenja OTP m-business aplikacije unijeti Korisnički identifikator i Inicijalnu zaporku te kreirati PIN na način propisan Uputom za korištenje OTP m- business aplikacije.

5.3. Krajnji korisnik usluge OTP m-business dužan je voditi računa o sigurnosti mobilnog uređaja na kojem je instalirana aplikacija OTP m-business.

5.4. Krajnji korisnik je dužan koristiti uslugu OTP m-business na način propisan korisničkim uputama: Uputom za korištenje aplikacije OTP m-business.

5.5. Ukoliko krajnji korisnik posumnja ili utvrdi da je s njegovim PIN-om upoznata druga osoba, može ga sam promijeniti u bilo kojem trenutku.

5.6. Gubitak ili krađu mobilnog uređaja na kojem je instalirana aplikacija OTP m-business ili PIN-a krajnji korisnik je dužan bez odgađanja prijaviti Banci. Banka će po prijavi blokirati korištenje aplikacije OTP m-business.

5.7. Korisnik i krajnji korisnik snose svu štetu koja može nastati zbog gubitka mobilnog telefona na kojem je instalirana aplikacija OTP m-business, neovlaštenog korištenja ili neodgovarajuće primjene aplikacije OTP m- business, nepridržavanjem Općih uvjeta ili zlouporabom aplikacije OTP m-business od strane treće osobe.

5.8. Krajnji korisnik je odgovoran za točnost svih podataka u platnom nalogu te snosi rizik unosa netočnih podataka i zlouporabe u vlastitom okruženju.

5.9. Ukoliko krajnji korisnik promijeni broj mobilnog telefona ili bilo koji drugi podatak iz Zahtjeva, Korisnik usluge dužan je odmah izvijestiti Banku

5.10. Korisnik je dužan AISP-u dati suglasnost za pristup informacijama o stanju i prometu po transakcijskom računu, ukoliko želi da Banka AISP-u, uz prethodnu identifikaciju ovlaštenika, omogući pristup informacijama o stanju i prometima po računu.

5.11. Suglasnost koju Korisnik daje AISP-u isključivo je dio ugovornog odnosa između Korisnika i AISP- a te svaku izmjenu ili opoziv iste Korisnik provodi na način ugovoren s AISP-om.

 

6.  Obveze i odgovornosti Banke

6.1. Banka jamči da PIN nije u njenoj dokumentaciji.

6.2. Banka ne preuzima odgovornost za slučajeve u kojima krajnji korisnik ne može koristiti uslugu OTP m- business zbog smetnji u telekomunikacijskim kanalima ili drugih okolnosti na koje Banka ne može utjecati, posebice u slučajevima više sile te u slučajevima ispadanja elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske odnosno pada telekomunikacijskih kanala. Banka nije obvezna snositi štetu nastalu zbog greške ili zakašnjenja u prijenosu podataka ili prekida veze ili u izvršenju naloga, osim u slučaju da je grešku sama prouzročila grubom nepažnjom ili zlom namjerom. U slučaju nepravilnog ili nezakonitog korištenja, Banka se obvezuje pokrenuti postupke za ograničavanje posljedica takvog korištenja.

6.3. Banka ima pravo izvršiti privremenu blokadu korištenja usluge OTP m-business ukoliko Korisnik propusti plaćanje dospjelih obveza prema Banci.

6.4. Banka ima pravo odbiti Zahtjev Korisnika za ugovaranjem usluge OTP m-business te može u svakom trenutku povući sva prava za korištenje usluge OTP m-business.

6.5. Banka zadržava pravo blokade korištenja usluge OTP m-business u slučaju opravdane sumnje u zlouporabu, uz obavijest Korisniku.

6.6. Banka nije odgovorna za tajnost informacija nakon njihovog primanja na definirani mobilni telefon krajnjeg korisnika te nije odgovorna za zlouporabe nastale tim putem. Banka nije dužna provjeriti vlasništvo mobilnog telefona navedenog u Zahtjevu.

6.7. Banka ne preuzima odgovornost za slučajeve u kojima krajnji korisnik ne može preuzeti i instalirati aplikaciju OTP m-business ukoliko mobilni uređaj korisnika ne zadovoljava minimalne tehničke preduvjete za preuzimanje i instalaciju aplikacije.

6.8. Banka zadržava pravo izmjene sadržaja i obujma usluge OTP m-business bez prethodne najave. Banka može, također, izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete. O svim izmjenama Banka se obvezuje obavijestiti korisnika preko svojih web stranica. U slučaju izmjena ili dopuna Općih uvjeta, na web stranici Banke, uz Opće uvjete, biti će objavljen i datum posljednje promjene. Ukoliko u roku od 8 dana od objave novih Općih uvjeta ne otkaže korištenje usluge OTP m-business, Korisnik pristaje na sve izmjene te ih u cijelosti prihvaća.

Korisnik nema pravo zahtijevati naknadu štete u slučaju izmjene sadržaja ovih Općih uvjeta i obujma ili sadržaja usluge OTP m-business, te Banka ne odgovara za štetu koja je Korisniku nastala, osim u slučajevima krajnje nepažnje ili namjere, te u slučajevima predviđenim Ugovorom o pristupanju i važećim internim aktima banke koji se primjenjuju na ovu uslugu, a sukladno važećim zakonskim odredbama.

6.9. Banka zadržava pravo blokirati platni instrument, kao i određenu transakciju internetskog plaćanja (zaprimanje i izvršenje određenih platnih naloga) ukoliko za to postoji zakonska osnova ili opravdana sumnja da:

  • je ugrožena sigurnost platnog instrumenta;
  • je došlo do neovlaštenog korištenja ili korištenja platnog instrumenta s namjerom prijevare. Banka će Korisnika, telefonskim putem ili pismeno, prije blokiranja obavijestiti o namjeri i razlozima za blokiranje platnog instrumenta, ili određene transakcije internetskog plaćanja.

Ako Banka ne bude u mogućnosti obavijestiti Korisnika o namjeri i razlozima blokade kako je prethodno navedeno, dužna je to učiniti odmah nakon blokiranja.

Banka Korisnika neće obavještavati o blokadi ukoliko bi to bilo suprotno objektivno opravdanim sigurnosnim razlozima ili protivno zakonu.

Korisnik može podnijeti zahtjev za deblokadu platnog instrumenta, i/ili same usluge OTP m-business kao i određene transakcije internetskog plaćanja (zaprimanje i izvršenje određenih platnih naloga) putem Kontakt centra ili poslovnica OTP banke.

Banka će deblokirati platni instrument, i/ili samu uslugu OTP m-business kao i određenu transakciju internetskog plaćanja (zaprimanje i izvršenje određenih platnih naloga) nakon što prestanu postojati razlozi za blokadu.

6.10. Banka nije dužna provjeravati ispravnost pečata Klijenta niti je odgovorna za eventualnu štetu koju je Klijent pretrpio zbog zlouporabe pečata ako je isti otisnut na obrascima i/ili dokumentaciji.

6.11.   Za Usluge informiranja o računu i iniciranja plaćanja vrijede isti uvjeti po kojima se vrši blokada/onemogućavanja korištenja platnog instrumenta/identifikacijskog uređaja Banke.

6.12.  Banka ne odgovara za štetu koja može nastati postupanjem ili propustom Pružatelja usluga informiranja o računu ili Pružatelja usluga o iniciranju plaćanja.

6.13.  Banka ni na koji način ne odgovara za obveze koje proizlaze iz ugovornog odnosa Korisnika i AISP- a/PISP-a.

 

7.  Izvršavanje transakcija

7.1. Banka će izvršiti transakciju kada su ispunjeni svi uvjeti za izvršenje u skladu s Općim uvjetima pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače. Pri popunjavanju naloga krajnji korisnik mora voditi računa o raspoloživim sredstvima na računima u Banci na dan izvršenja zadanih platnoprometnih naloga. Platni nalog dostavljen Banci smatrat će se nalogom izdanim u ime i za račun Korisnika.

Vrijeme provođenja naloga je definirano Općim uvjetima pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti za platne usluge).

U slučaju nemogućnosti provođenja naloga zbog nedostatka sredstava na određenom računu ili neispravne pripreme platnog naloga od strane krajnjeg korisnika, Banka neće provesti platni nalog.

7.2. Banka ne snosi odgovornost za neizvršeno plaćanje ili prijenos, odnosno pogrešno izvršeno plaćanje ili prijenos putem usluge OTP m-business, nastalo netočno unesenim podacima od strane krajnjeg korisnika.

Banka na jednak način postupa s nalozima za plaćanje zadanima preko PISP-a, kao što postupa s nalozima za plaćanje koje Korisnik izravno podnosi na izvršenje, osim kada to nije moguće iz objektivnih razloga.

 

8. Zaštita osobnih podataka

8.1. Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom o zaštiti podataka Banke koja je javno dostupna na Internet stranicama Banke www.otpbanka.hr, kao i svim poslovnicama Banke, na zahtjev ispitanika.

8.2. Također, na Internet stranicama Banke, kao i u svim poslovnicama Banke mogu se pronaći detaljnije Informacije o prikupljanju podataka, kao i Informacije o prikupljanju podataka koje nisu prikupljene izravno od ispitanika.

9.  Podnošenje prigovora

9.1. Ukoliko Korisnik smatra da mu je u poslovnom odnosu s Bankom, povrijeđeno neko njegovo Pravo ili je neopravdano terećen njegov Račun, ovlašten/dužan je bez odgađanja dostaviti Banci pisani prigovor putem pošte na njenu poslovnu adresu, putem telefaksa ili elektroničke pošte, ili predati isti u Poslovnicu Banke s naznakom da se radi o prigovoru.

Prigovor će zaposlenici Banke proslijediti nadležnom tijelu za rješavanje reklamacija.

Prigovor mora sadržavati opis događaja/situacije, kao i dokaz iz kojeg je razvidno kako je prigovor osnovan. Ukoliko je dostavljeni opis događaja/situacije i/ili dokaz nepotpun, Banka može zatražiti da podnositelj prigovor upotpuni. U slučaju podnošenja prigovora iz kojeg nije moguće utvrditi njegovu osnovanost, Banka će pozvati podnositelja da u tom smislu dopuni svoj prigovor, a ukoliko isti to ne učini u roku od 8 dana od poziva, Banka će smatrati da je odustao od prigovora. Banka ne odgovara za eventualne štetne posljedice uzrokovane zakašnjenjem s prigovorom ili s dopunom prigovora.

Banka će o osnovanosti prigovora te o mjerama i radnjama koje poduzima obavijestiti klijenta pisanim putem u roku od 10 (deset) dana. Ukoliko Banka iz opravdanih razloga ne može u roku od deset dana od primitka prigovora dati odgovor dužna je u roku od deset dana od primitka prigovora usmeno i/ili pismeno obavijestiti klijenta o rokovima u kojima će se utvrditi opravdanost prigovora. Banka će u roku od 35 dana od datuma zaprimanja reklamacije dati konačan odgovor.

Tijela koja provode postupak rješavanja prigovora te njihove ovlasti propisane su aktima Banke.

9.2. Sve prigovore koji se odnose na usluge koje pružaju Pružatelji usluga informiranja o računu, odnosno Pružatelji usluga iniciranja plaćanja, potrebno je uputiti na pružatelje istih usluga.

9.3. Prigovore koji se odnose na pouzdanu autentifikaciju ili izvršenje transakcije putem Usluge o iniciranju plaćanja, odnosno Usluge informiranja o računu, upućuju se na Banku.

 

10.  Naknade

10.1. Za korištenje usluge OTP m-business naplaćivat će se naknade u visini i na način sukladno Odluci o naknadama koja vrijedi na datum korištenja tih usluga i sukladno Općim uvjetima za platne usluge. Naknade za korištenje usluge OTP m-business naplaćivat će se sa računa Korisnika ili drugim oblikom naplate, sukladno Odluci o naknadama koja vrijedi na datum korištenja usluga.

 

11.  Izvještavanje

11.1. O izvršenim transakcijama Banka Korisnika obavještava putem izvatka o stanju i promjenama po računu koji se dostavlja na način ugovoren po svakom pojedinom računu.

11.2. Banka može putem različitih kanala distribucije obavještavati Korisnika o novim proizvodima i uslugama.

 

12.  Propisi

12.1. Ovi opći uvjeti primjenjuju se zajedno s važećim pozitivnim propisima Republike Hrvatske i svim ostalim važećim internim aktima Banke vezanim za sve oblike bankovnog poslovanja.

12.2. Ugovaranje usluga koje se nude OTP m-business-om podrazumijeva prethodno zaključenje Okvirnog ugovora o otvaranju i vođenju računa i obavljanju poslova platnog prometa Korisnika s Bankom koji je reguliran Općim uvjetima za platne usluge.

12.3. Sukladno relevantnim odredbama Zakona o platnom prometu ovim Općim uvjetima Korisniku se daju informacije o pružatelju platne usluge, korištenju platne usluge, naknadama, komunikaciji, zaštitnim i korektivnim mjerama, izmjenama i otkazu okvirnog ugovora te o pravnoj zaštiti, koje je Banka dužna dati korisnicima platnih usluga, dok se informacije o korištenju platne usluge, o kamatnim stopama, tečaju, o komunikaciji, o zaštitnim i korektivnim mjerama, o izmjenama i otkazu okvirnog ugovora te o pravnoj zaštiti, koje nisu sadržane u ovim Općim uvjetima, Korisniku pružaju putem Općih uvjeta za platne usluge i na način definiran u slijedećem stavku ove točke Općih uvjeta.

12.4. Banka se obvezuje navedene informacije iz prethodnog stavka ovih Općih uvjeta dati Korisniku uručenjem nacrta Ugovora o pristupanju, ovih Općih uvjeta i Općih uvjeta za platne usluge na papiru ili putem e-maila, dok su informacije o kamatnim stopama, naknadama i tečaju objavljene na Internetskim stranicama Banke te su Korisniku dostupni u prostorijama Banke namijenjenih poslovanju s klijentima.

Smatra se da je Banka postupanjem na navedeni način Korisniku dala prethodne informacije sukladno čl. Relevantnim odredbama Zakona o platnom prometu.

12.5. Banka će Korisniku na njegov zahtjev postavljen tijekom trajanja Ugovora o pristupanju bez odgađanja dati odredbe ugovora i informacije sukladno relevantnim odredbama Zakona o platnom prometu na papiru ili nekom drugom trajnom nosaču podataka.

12.6. Banka će Korisniku predložiti izmjenu Ugovora o pristupanju objavom na svojoj službenoj Internet stranici www. otpbanka.hr, a može i na drugi prikladan način, najkasnije 15 (petnaest) dana prije početka primjene istih. Ukoliko Korisnik nije suglasan sa predloženim izmjenama, ima pravo otkazati ugovor bez ikakve naknade s učinkom takvog otkaza s bilo kojim datumom prije datuma stupanja na snagu tih izmjena. Ukoliko Korisnik nije suglasan sa predloženim izmjenama i ne navede datum otkazivanja ugovora, Banka će isti otkazati zadnji dan prije stupanja izmjena na snagu. Smatra se da

je Korisnik prihvatio te izmjene, ako do predloženog datuma njihovog stupanja na snagu ne obavijesti Banku da ih ne prihvaća.

12.7. Za sve što nije uređeno ovim Općim uvjetima primjenjuju se Opći uvjeti pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače.

 

13.  Otkaz

13.1. Korisnik ima pravo otkazati korištenje usluge OTP m-business bez otkaznog roka. Otkaz se vrši u pisanoj formi. U navedenom slučaju Banka je ovlaštena naplatiti naknadu za korištenje usluge OTP m- business sukladno Odluci o naknadama, s tim da naknada ne mora biti razmjerna trajanju Ugovora o pristupanju.

13.2. Banka ima pravo otkazati korištenje usluge OTP m-business pisanom izjavom upućenoj Korisniku na zadnju poznatu kontakt adresu, a otkazni rok od petnaest (15) dana počinje teći danom otpreme preporučene obavijesti o otkazu Korisniku.

13.3. Banka ima pravo otkazati korištenje usluge OTP m-business i bez ostavljanja otkaznog roka Korisniku u slučaju kršenja ovih Općih uvjeta od strane Korisnika i/ili iz razloga propisanih Općim uvjetima za pružanje usluga platnog prometa za nepotrošače. Otkaz stupa na snagu danom otpreme preporučene obavijesti o otkazu. U navedenom slučaju Banka je ovlaštena naplatiti naknadu za korištenje usluge OTP m-business sukladno Odluci o naknadama, s tim da naknada ne mora biti razmjerna trajanju Ugovora o pristupanju.

13.4.  Za otkaz ugovora ne naplaćuje se naknada.

13.5.  Banka nije obvezna obavijestiti Korisnika o otkazu korištenja usluge OTP m-business, ako se transakcijski račun zatvara temeljem zakona odnosno drugog propisa ili akta nadležnih državnih ili drugih tijela kako je navedeno u Općim uvjetima za platne usluge.

 

14.  Rješavanje spora

14.1. U slučaju spora nadležan je sud po mjestu sjedišta Banke.

14.2. Na Ugovor o pristupanju primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

 

15.  Ostale odredbe

15.1. Svaka komunikacija između Korisnika i Banke odvija se na hrvatskom jeziku.

15.2. Ovi Opći uvjeti za korištenje usluge OTP m-business za poslovne subjekte stupaju na snagu 15 dana od dana objavljivanja i primjenjivati će se na sve klijente Banke od 01.06.2023. godine. Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta za korištenje usluge OTP m-business za poslovne subjekte prestaju važiti Opći uvjeti za korištenje usluge OTP m-business za poslovne subjekte od 01.01.2023. godine.

 

U Splitu, svibanj, 2023. godine.

Uprava OTP banke dioničko društvo