Poslovni rezultati OTP grupe za 2023. godinu

Konsolidirana neto dobit nakon oporezivanja OTP grupe porasla je na 990,5 milijardi forinti, gotovo trostruko više u odnosu na prethodnu godinu, što je rezultiralo poboljšanjem godišnjeg ROE-a na 27,2 % (+16,2 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu).

Bilanca prilagodbenih stavki pokazala je -18 milijardi forinti u odnosu na -245 milijardi forinti godinu ranije. Stavke koje su negativno utjecale na dobit u 2022. godini, a bile su povezane s rusko-ukrajinskim ratom, praktički su nestale ili su se znatno smanjile, točnije smanjenje vrijednosti goodwilla i priznato smanjenje vrijednosti ruskih državnih obveznica, a isto tako i saldo posebnih poreza u Mađarskoj, smanjio se za oko trećinu u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, negativni utjecaj ograničenja kamatnih stopa ostao je prisutan: osim Mađarske, Srbija je također uvela takvu mjeru od trećeg tromjesečja 2023. Najvažnija stavka bila je utjecaj knjiženja negativnog goodwilla povezanog s akvizicijama u Sloveniji i Uzbekistanu.

Osim Ipoteka Bank, sve članice Grupe bile su profitabilne u 2023. godini. Većina podružnica pokazala je značajno poboljšanje dobiti u odnosu na prethodnu godinu, prilagođeni prihodi poslovanja u Bugarskoj premašili su 200 milijardi forinti, dok je pro forma dobit nakon oporezivanja u Sloveniji bila blizu 130 milijardi forinti; ukupna dobit uključivala je samo doprinos neto dobiti tijekom 11 mjeseci od NKBM-a. Ipoteka Bank u Uzbekistanu imala je negativne rezultate od 22 milijarde forinti u drugoj polovici 2023. godine, uglavnom zbog značajnog rasta troškova rizika kredita.

Ukupna izvedba OTP grupe definirana je uglavnom povećanjem operativne dobiti od 45 % u odnosu na prethodnu godinu, ali su se ukupni troškovi rizika također smanjili za 78 % u odnosu na prethodnu godinu. Po segmentima, zabilježen je rast ukupnih prihoda od 34 % u odnosu na prethodnu godinu, neto prihod od kamata skočio je za 33 %, dok su neto naknade i provizije rasle sporijim tempom (+20 % u odnosu na prethodnu godinu). Ostali nekamatni prihodi porasli su za 73 %. Prilagođeno za dvije akvizicije u 2023., operativni prihodi porasli su za 37 %, ukupni prihodi za 28 %, neto prihodi od kamata za 25 %, a neto naknade i provizije za 15 %.

Konsolidirana godišnja NIM poboljšana je za 42 bazna boda u odnosu na prethodnu godinu, dosegnuvši 3,93 %.

Iznos godišnjih operativnih troškova povećao se za 22 % u odnosu na prethodnu godinu, visoka, iako padajuća inflacija negativno je utjecala na sve stavke troškova.

Iznos konsolidiranih ukupnih troškova rizika iznosio je -38,5 milijardi forinti, manje od četvrtine iznosa knjiženog u 2022. godini; bez utjecaja akvizicija, ukupni troškovi rizika pokazali su pozitivan saldo od 20 milijardi forinti. Unutar toga, rezervacije za smanjenje vrijednosti kredita iznosile su -35 milijardi forinti (2022.: -135 milijardi forinti). Godišnja stopa troškova rizika umjerena je na 16 bps (-56 bps u odnosu na prethodnu godinu), veći dio toga odnosio se na smanjenje vrijednosti u Uzbekistanu.

U četvrtom tromjesečju 2023. OTP grupa ostvarila je konsolidiranu dobit nakon oporezivanja od 132,6 milijardi forinti. Pad od 53 % u odnosu na prethodno tromjesečje uglavnom je posljedica povećanog negativnog salda prilagodbenih stavki kao rezultat prodaje rumunjske podružnice, kao i nižih operativnih prihoda; osim toga, troškovi rizika također su porasli u odnosu na prethodno tromjesečje, uglavnom zbog i dalje značajnih rezervacija u Uzbekistanu.

Kumulirani ukupni prihodi porasli su za 4 % tromjesečno na razini Grupe, pri čemu je neto prihod od kamata (NII) poboljšan za 11 %, dok je neto naknada i provizija napredovala za 6 % tromjesečno. Skok NII-a od 43 milijarde forinti u odnosu na prethodno tromjesečje uglavnom je bio povezan s OTP Core (+31 milijarda forinti) i u manjoj mjeri s Rumunjskom (+8 milijardi forinti). Neto naknade i provizije oblikovane su sezonskim faktorima, pri čemu je krajem godine zabilježena značajna naknada za uspješnost kod OTP Fund Management. Ostali nekamatni prihodi smanjili su se za 28 % tromjesečno, pri čemu je dio tog pada nadoknađen povećanjem NII-a.

Konsolidirana NIM u četvrtom tromjesečju poboljšala se za 31 baznih bodova u odnosu na prethodno tromjesečje, dosegnuvši 4,26 %.

U četvrtom tromjesečju 2023. godine stavke prilagodbe negativno su utjecale na konsolidiranu dobit nakon oporezivanja za -97 milijardi forinti (nakon oporezivanja). Glavne stavke bile su sljedeće:

-        Učinak akvizicija od -80 milijardi forinti (nakon oporezivanja), uglavnom vezan uz prodaju rumunjske operacije. Budući da je prodajna cijena bila manja od neto vrijednosti imovine koju su prodavane podružnice prepoznate u konsolidiranim računima, transakcija je rezultirala negativnim utjecajem na bilancu dobiti i gubitka od -59,5 milijardi forinti (nakon oporezivanja) na konsolidiranoj razini. Nadalje, većinom su se na ovoj stavci pojavili troškovi integracije u Sloveniji, Albaniji i Uzbekistanu. Također, -17,8 milijardi forinti (nakon oporezivanja) potaknuto je prilagodbom negativnog goodwilla vezanog uz akviziciju Ipoteka Banke; prema računovodstvenim standardima, negativan goodwill može se prilagoditi unutar godinu dana nakon transakcije;

-        Ograničenje na kamatne stope na kredite koje je bilo na snazi u Mađarskoj za određene promjenjive kreditne proizvode za mala i srednja poduzeća i stambene kredite produljena je do 1. travnja i 30. lipnja 2024. godine. Kao rezultat, knjiženo je -8,3 milijarde forinti kao očekivani utjecaj;

-        -3,4 milijarde forinti poreznog zaštitnog efekta od ukidanja prethodno knjiženih troškova usklađivanja vrijednosti investicija kod određenih mađarskih i stranih podružnica;

-        -2,8 milijardi forinti usklađivanja vrijednosti ruskih državnih obveznica u portfelju DSK banke (nakon oporezivanja).

U četvrtom tromjesečju 2023. godine konsolidirana prilagođena dobit nakon oporezivanja iznosila je 230 milijardi forinti (-25 % u odnosu na prethodno tromjesečje), što je rezultiralo godišnjom prilagođenom dobiti OTP grupe od 1.009 milijardi forinti (+70 % u odnosu na prethodnu godinu). Dobit stranih podružnica činila je 64 % prilagođenog konsolidiranog dobitka nakon oporezivanja. U četvrtom tromjesečju prilagođeni ROE iznosio je 22,5 %, dok je u 2023. godini iznosio 27,7 % (+9 postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu).

Tromjesečni rezultati oblikovani su umjereno rastućim ukupnim prihodima na tromjesečnoj razini, sezonski većim operativnim troškovima i nešto većim troškovima rizika. Unatoč 15 % nižem profitu prije oporezivanja na tromjesečnoj razini, u četvrtom tromjesečju porezno opterećenje korporacije skočilo je zbog povećanja stope poreza na dobit u Ukrajini sa 18 % na 50 % za cijelu 2023. godinu.

U četvrtom tromjesečju konsolidirani operativni rezultat smanjio se za 6 % na tromjesečnoj razini, budući da su povećanja operativnih troškova značajno nadmašila dinamiku prihoda.

Tromjesečni operativni troškovi povećali su se za 20 % na tromjesečnoj razini. Troškovi osoblja porasli su zbog uobičajenih sezonskih utjecaja (isplate bonusa), ali su i porasli administrativni troškovi, poput troškova za IT, marketing i naknade za stručnjake. Konsolidirani omjer troškova i prihoda u četvrtom tromjesečju skočio je na 45,3 % (+6,1 postotni bod na tromjesečnoj razini).

Kvaliteta konsolidiranog kreditnog portfelja ostala je stabilna s glavnim pokazateljima kreditne kvalitete koji se povoljno oblikuju. Omjer kredita trećeg stupnja prema IFRS-u 9 činio je 4,3 % bruto kredita na kraju četvrtog tromjesečja 2023., podupirući smanjenje od 0,6 postotnih bodova na godišnjoj razini; na tromjesečnoj razini omjer je ostao stabilan. Omjer treće faze praktički se poboljšao na tromjesečnoj razini kod svih članica Grupe, no porastao je na 11,9 % u Ipoteka Bank. Istovremeno, i u Ukrajini i Rusiji omjer kredita trećeg stupnja poboljšao se na tromjesečnoj razini. Vlastiti omjer pokrivenosti izloženosti kredita trećeg stupnja bio je blizu 61 % na kraju 2023. godine.

Iznos konsolidiranih ukupnih troškova rizika u četvrtom tromjesečju iznosio je -38,5 milijardi forinti u usporedbi s -3,2 milijarde forinti u trećem tromjesečju. Unutar toga, rezervacije za smanjenje vrijednosti kredita iznosile su -29,4 milijarde forinti, što je rezultiralo godišnjim saldom od -35 milijardi forinti (2022.: -135 milijardi forinti).

Tijekom četvrtog tromjesečja sve članice Grupe, osim Merkantil Grupe i Ipoteka Bank, bile  su profitabilni. Od pojedinačnih izvedbi, upravljanje fondovima u Mađarskoj istaknulo se udvostručenjem zarade kao rezultat knjiženja značajnih naknada za uspješnost krajem godine.

Konsolidirani krediti razine 1+2 (prilagođeno za tečajne promjene) porasli su za 294 milijarde forinti ili 1 % na tromjesečnoj razini i približili se 21.500 milijardi forinti. U 2023. godini portfelj kredita organski je porastao za 6 % na godišnjoj razini (prilagođeno za tečajne promjene).

Što se tiče pojedinačnih članica Grupe, poslovanja u Rusiji, Bugarskoj i Hrvatskoj pokazala su najveće proširenje volumena kredita prilagođenog tečajnim promjenama s rastom od 26 %, 20 % i 8 % na godišnjoj razini. Najveći pad doživjela je ukrajinska podružnica (-22 % na godišnjoj razini). U četvrtom tromjesečju i ruske i bugarske podružnice zabilježile su najbrži rast (+9 % i +4 % na tromjesečnoj razini), zajedno s Crnom Gorom (+3 % na tromjesečnoj razini). Što se tiče OTP Corea, unatoč smanjenju godišnjeg BDP-a, volumeni kredita porasli su za 3 % na godišnjoj razini (+1 % na tromjesečnoj razini).

Što se tiče glavnih segmenata, u četvrtom tromjesečju portfelj kredita za potrošače prilagođen za tečajne promjene porastao je za 5 % na tromjesečnoj razini, dok je portfelj hipotekarnih kredita porastao za 3 %. Tromjesečna stagnacija u knjizi kredita za korporacije objašnjena je migracijom portfelja u kategoriju faze 3 u Ipoteka Banci; volumeni MSP-ova smanjili su se za 7 % na tromjesečnoj razini.

Depoziti (prilagođeni za tečajne promjene) na konsolidiranoj razini porasli su za 3 % na tromjesečnoj razini i približili se 29.500 milijardi forinti. U četvrtom tromjesečju, depoziti građana porasli su za 3 % na tromjesečnoj razini, poduzeća za 4 %, a MSP-ovi za 5 %. U četvrtom tromjesečju, volumeni depozita u Uzbekistanu i Rusiji najbrže su rasli na tromjesečnoj razini (+16 % svaki), a slijedili su ih volumeni u Rumunjskoj (+11 %). U četvrtom tromjesečju, ukupni volumeni depozita stagnirali su u OTP Coreu, iako su depoziti kućanstava porasli za 2 %.

Konsolidirani omjer neto kredita/(depozita + depozita građana) je na 72 % (-1 postotni bod na tromjesečnoj razini).

Na kraju 2023., konsolidirani CET1 omjer prema prudencijalnom okviru konsolidacije prema IFRS-u bio je 16,6 % (+0,2 postotna boda na tromjesečnoj razini). Navedeno odgovara Tier 1 omjeru. Konsolidirani CAR povećao se na 18,9 %.

OTP grupa uspješno posluje i na lokalnom tržištu gdje se OTP banka ističe rastom broja klijenata u svim ključnim segmentima. Na uspješne poslovne rezultate uvelike je utjecalo pozitivno gospodarsko okruženje i dobri uvjeti poslovanja koji su vladali tijekom 2023. godine u Hrvatskoj, unatoč globalnim izazovima. OTP banka zabilježila je snažan rast tržišnih udjela u kreditima stanovništvu, i u segmentu stambenih kredita i u segmentu gotovinskih kredita. U segmentu kreditiranja države i pravnih osoba ostvaren je rast jednak rastu tržišta. Što se tiče depozita, OTP banka je aktivnim praćenjem trendova i prilagodbom zadržala stabilnu poziciju u ovom dijelu poslovanja. Kvalitetno upravljanje kreditnim rizikom pozitivno se odrazilo na rezultate poslovanja, a aktivno upravljanje likvidonosnom i kapitalnom pozicijom je potvrdilo visoku razinu stabilnosti. OTP banka nastavila je s intenzivnim ulaganjem u razvoj svojih usluga slijedeći zahtjeve svojih klijenata i globalnih trendova.

Predsjednik Uprave OTP banke Balázs Békeffy, zadovoljan poslovnim rezultatima OTP grupe, kao i lokalnim poslovanjem OTP banke, je zaključio: „OTP banka i društva kćeri prate tehnološke promjene, prilagođavaju se suvremenim tržišnim trendovima te očekivanjima svojih klijenata. I u protekloj godini opravdale su povjerenje klijenata učinkovitom provedbom izazovnih projekata, unaprjeđenjem kvalitete proizvoda i usluga, razvojem korisničkog iskustva, fleksibilnom organizacijom i novom metodom agilnog načina rada. Daljnja digitalizacija svih segmenata poslovanja, kao i implementacija ESG kriterija bit će temelj svih naših aktivnosti, a sve u svrhu stavljanja interesa naših klijenata i zajednica u kojima poslujemo u središte naše pozornosti.“