Politika kojom se regulira sprječavanje sukoba interesa