Prijenos na prepaid kartice

Transakcije omogućuju prijenos sredstava na Visa WEB prepaid / Mastercard PayPass prepaid kartice

Prije korištenja Visa WEB prepaid / Mastercard PayPass prepaid kartica OTP banke potrebno je izvršiti prijenos sredstava sa tekućeg računa (HRK) na račun kartica. Pri prijenosu sredstava se koriste transakcije "Prijenos - Visa Web prepaid" ili "Prijenos na Mastercard Prepaid" u izborniku "Prijenosi na kartice". Korisnik raspolaže s prebačenim sredstvima odmah neposredno nakon autorizacije financijske transakcije prijenosa.

Pozivom navedenih transakcija na zaslonu se prikazuje nalog prijenosa sa dvije opcije i to: "Uplata na račun" i "Isplata s računa". Tip transakcije označava se u kružiću neposredno ispred opisa transakcije. Shodno odabranom, automatizmom se ažuriraju polja "Na teret računa" i "U korist računa".

 

Slika 1. Izgled zaslona za uplatu na račun Visa web prepaid kartice

 

Slika 2. Izgled zaslona za uplatu na račun Mastercard contactless prepaid

 

UPLATA NA RAČUN PREPAID KARTICA

 Opis unosnih polja
 Na teret računa  U navedenom polju ponuđeni su računi koje imate otvorene u banci (vlastiti račun ili račun na kojeg ste opunomoćeni). Kod Visa Web Prepaid kartica moguć je prijenos samo sa tekućeg računa u HRK.
 U korist računa  U navedenom polju ponuđeni računi prepaid kartica (osnovne i dodatne)
 Iznos terećenja  Upisuje se iznos sredstava koje želite prenijeti na račun prepaid kartice u kunama.
 Opis transakcije  Upisuje se proizvoljan opis transakcije (maksimalno 32 znaka). Polje se automatizmom popunjava sa sljedećim: "Prijenos na prapaid/web račun"
 Provjera naloga

 Nakon što se popune sva polja naloga za prijenos na račun prepaid kartica, potrebno je izvršiti provjeru istog opcijom "Provjera naloga". Ukoliko je nalog ispravno unesen, na zaslonu će se pojaviti svi elementi naloga s porukom "Uneseni nalog je ispravan". S opcijom "Zaprimi nalog" potvrđuje se unos (Poruka: nalog je uspješno zaprimljen). S opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija. Ukoliko nalog nije ispravno unesen, pojavljuje se poruka o vrsti greške. Nakon ispravke potrebno je ponoviti provjeru naloga.

Ukoliko vršite prijenos s deviznog računa, banka će izvršiti otkup deviza (iznos deviza prikazan u polju "Otkup deviza") i teretiti Vaš devizni račun, a prijenos na račun prepaid kartica izvršava se u kunama. Ako se prijenos vrši neodležanim sredstvima s deviznog računa, naplaćuje se naknada sukladno važećoj Tarifi naknada.

 Odustani  Opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija.

Slika 3. Izgled zaslona za isplatu s računa Visa web prepaid kartice

 

ISPLATA S RAČUNA PREPAID KARTICA

 Opis unosnih polja
 Na teret računa  U navedenom polju ponuđeni računi prepaid kartica (osnovne i dodatne)
 U korist računa  U navedenom polju ponuđeni su računi koje imate otvorene u banci (vlastiti račun ili račun na kojeg ste opunomoćeni). Kod Visa Web Prepaid kartica moguća je isplata samo na tekući račun u HRK.
 Iznos terećenja  Upisuje se iznos sredstava koje želite prenijeti s računa prepaid kartice u kunama.
 Opis transakcije  Upisuje se proizvoljan opis transakcije (maksimalno 32 znaka). Polje se automatizmom popunjava sa sljedećim: "Prijenos s prapaid/web računa"
 Provjera naloga  Nakon što se popune sva polja naloga za prijenos s računa prepaid kartica, potrebno je izvršiti provjeru istog opcijom "Provjera naloga". Ukoliko je nalog ispravno unesen, na zaslonu će se pojaviti svi elementi naloga s porukom "Uneseni nalog je ispravan". S opcijom "Zaprimi nalog" potvrđuje se unos (Poruka: nalog je uspješno zaprimljen). S opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija. Ukoliko nalog nije ispravno unesen, pojavljuje se poruka o vrsti greške. Nakon ispravke potrebno je ponoviti provjeru naloga.
 Odustani  Opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija.

Ukoliko želite izvršiti nalog, potrebno ga je autorizirati. Autorizacija naloga vrši se transakcijom "Autorizacija naloga."

 

Važna napomena za korisnike online OTP PayPal servisa

Prilikom prve prijave Visa WEB prepaid kartice OTP banke na online OTP PayPal servis obavezno je prije pokretanja postupka prijave izvršiti prijenos sredstava na račun prepaid kartice. Pri tomu je preporučeni iznos prijenosa minimalno 15 kn. Ukoliko je klijent OTP banke već korisnik OTP PayPal servisa, te svoju postojeću karticu vezanu za OTP PayPal račun želi zamijeniti sa OTP Visa WEB prepaid karticom ili istu želi samo dodati kao opcionalnu, prije postupka zamijene tj. dodavanja prepaid kartice također je potrebno osigurati minimalan iznos sredstava na računu vezanom za prepaid karticu. Preporučeni minimalni iznos u ovom slučaju je 2 kn. Ukoliko na računu ne bude preporučenog iznosa u kunama, transakcija prve prijave tj. zamijene ili dodavanja kartice u OTP PayPal servis bit će odbijena. Razlog tomu je što OTP PayPal prilikom prijave kartice vrši online kontrolu iste u realnom vremenu, tražeći pri tomu autorizaciju za prethodno spomenute iznose.

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr