Platni nalozi

Transakcijom "Platni nalozi" moguće je izvršiti sva kunska bezgotovinska plaćanja u zemlji. 

Slika 1. Izgled zaslona platnog naloga

 

 Opis unosnih polja
 Platitelj  U navedenom polju automatski će biti upisano ime i prezime vlasnika tokena. Upis je moguće proizvoljno izmijeniti.
 Broj računa platitelja / IBAN  U navedenom polju vrši se odabir računa s kojeg će se vršiti bezgotovinsko plaćanje (vlastitog računa ili računa na koje ste opunomoćeni). Sa strelicom na desnom kraju polja odabirete jedan od računa s kojeg želite izvršiti plaćanje.
 Primatelj  Upisuje se naziv primatelja i adresni podaci.
 Broj računa primatelja / IBAN

 Upisuje se iz dva dijela: u prvo polje upisuje se sedam znamenki tj. Vodeći Broj Depozitne Institucije (VBDI banke kod koje je otvoren račun primatelja. Sa ponuđenom opcijom VBDI poziva se lista svih važećih VBDI-a u zemlji). U drugo veće polje upisuje se broj računa primatelja.

Polje omogućava unos IBAN-a. IBAN je kratica za International Bank Account Number, (hrv. Međunarodni broj bankovnog računa) a radi se o međunarodnom standardu za numeraciju bankovnih računa. Pretvorb unosnog polja računa za unos broja računa u IBAN formatu može se napraviti stavljanjem kvačice u polje ispred natpis IBAN (desno od unosnog polja računa primatelja)

 Kontrola primatelja

 Kontrola primatelja omogućuje provjeru ispravnosti broja računa primatelja – poslovnog subjekta uvidom u Jedinstveni registar računa. Nakon popunjavanja VBDI i broja računa primatelja, odabirom "Kontrole primatelja" dobivaju se sljedeći podaci: naziv primatelja, VBDI, broj računa i status računa.

Ukoliko račun primatelja ne postoji u Jedinstvenom registru računa, pojavljuje se odgovarajuća poruka. Tada je potrebno provjeriti da li su ispravno upisani VBDI i broj računa primatelja. Za račune koji nisu evidentirani u Jedinstvenom registru računa "Kontrolom primatelja" provjerava se ispravnost formata broja računa i VBDI. Ukoliko su isti ispravni, platni nalog se može izvršiti.

 Izbor predloška (unos naloga iz predloška)  Kako biste olakšali i značajno ubrzali unos platnih naloga, preporučujemo Vam da samostalno kreirate vlastitu bazu predložaka koje ćete kasnije koristiti pri unosu platnih naloga (opisano u uputi "Predlošci"). S desne strane unosnog polja "Primatelj" nalazi se link "Izbor predloška". Odabirom navedene opcije na zaslonu će se otvoriti novi manji zaslon (tzv. "pop-up") s popisom svih predložaka koje ste kreirali i pohranili. Prvi stupac "Izbor" korisniku omogućuje označavanje više predložaka koji će se na zaslonu unosa naloga pojavljivati slijedom odabira predloška. Odabirom jednog od ponuđenih predložaka automatski se popunjavaju sva polja izabranog platnog naloga definirana u predlošku.
 Model i poziv na broj odobrenja  U prvo polje unosi se model odobrenja. U drugo polje unosi se poziv na broj odobrenja. Oba podatka definira primatelj. Ukoliko poziv na broj ne postoji unosi se model 99. Ukoliko model nije naveden, a postoji poziv na broj, unosi se model 00. U polje model već je upisana oznaka "HR" potrebno je upisati samo numerički dio modela plaćanja. Prilikom unosa kontroliraju se propisane strukture i kombinacije modela i poziva na broj.
 Opis plaćanja  Upisuje se kratak opis plaćanja, a predviđena su dva reda za upis kako je to vidljivo na slici ispod. Za platne naloge u kojima IBAN primatelja sadrži broj "2407000" nije moguć unos dodatnog opisa u drugi red.
 Iznos transakcije  Upisuje se iznos transakcije plaćanja u kunama.
 Šifra namjene  Upisuje se četveroslovna šifra namjene transakcije. Unos šifre namjene nije obavezan.
 Datum izvršenja  Polje za tekući datum automatski se popunjava, uz mogućnost izmjene na željeni datum izvršenja u narednih 180 dana. Upis datuma može biti ručni ili odabirom iz opcije "Kalendar". Ugrađena je kontrola na neradne dane.

 

Slika 2. Primjer zaslona platnog naloga nakon poziva kalendara

 

Kalendar omogućuje izmjenu mjeseca i odabir datuma izvršenja naloga. Nakon potvrde željenog datuma izvršenja naloga, kalendar se automatizmom zatvara. Nije moguće izabrati datum manji od tekućeg ili datum neradnog dana.

Određene vrste platnih naloga zahtijevaju predautorizaciju. Predautorizacija predstavlja dodatan sigurnosni mehanizam sustava internet bankarstva. Predautorizacija naloga omogućava zaprimanje naloga. Da bi nalog bio izvršen potrebna je i završna autorizacija u transakciji Autorizacija naloga.

Ukoliko sustav prepozna nalog za koji je potrebna predautorizacija korisnik će o tomu biti obaviješten kroz zaslon provjere naloga. 

 

Slika 3. Primjer zaslona platnog naloga koji zahtijeva predautorizaciju 

 

Postupak predautorizacije sličan je postupku autorizacije naloga, a isti je opisan na dijelu zaslona u kojem se vrši predautorizacija.

  1. Uključite token pritiskom na tipku 
  2. Unesite osobni PIN
  3. Pritisnite tipku 2
  4. Unesite u token osmeroznamenkasti broj naveden u polju "Ulazni niz (Appli 2)"
  5. Prepišite šesteroznamenkasti odgovor sa ekrana tokena u polje "MAC" -Message Authentication Code
  6. Kliknite na tipku "Zaprimi nalog"

Nakon unosa znamenki u polje označeno sa MAC (koji je izračunat po osnovu znamenaka u polju "Ulazni niz (Appli 2)". Nakon uspješno unesenog MAC-a, za nastavak je potrebno potvrditi sa opcijom "Zaprimi nalog". Nakon toga na zaslonu će se pojaviti uobičajena poruka o nastavku izvođenja transakcije. 

Slika 4. Primjer zaslona o nastavku izvođenja transakcije

 

Nova pravila koja vrijede za unos platnih naloga poslije 15h za plaćanja na račune izvan OTP banke

Unos kunskog platnog naloga na račun izvan OTP banke uz korištenje tekućeg datuma izvršenja moguć je svakim radnim danom do 15:00h. Nakon 15:00h uneseni tekući datum izvršenja automatizmom će biti prebačen na datum prvog sljedećeg radnog dana (u postupku provjeren naloga). Račun sa kojeg se plaća neće biti terećen do dana izvršenja naloga. Postupak je potpuno jednak unosu platnog naloga u najavu.

Važna napomena: Uvjet za izvršenja naloga u najavi na navedeni datum izvršenja je osigurano pokriće (novčana sredstva) na računu sa kojeg se vrši plaćanje i to najkasnije do 15:00h.

Slika 5. Terminski plan izvršenja naloga

 

U slučajevima kada se nalozi slijedno unose u prelaznom periodu (oko 15:00h) u praksi se može dogoditi da će se jedan dio naloga unijeti sa tekućim datumom, ali drugi dio naloga zbog isteka vremena za unos s tekućim datumom morat će se unositi uz najavu. U takvim slučajevima postoji mogućnost potrebe izmjene datuma za unesene naloge prije 15h. Izmjena datuma moguća je izravno iz transakcije "Autorizacija naloga", kao i iz transakcije pregleda naloga.

Provjera naloga

Nakon što se popune sva polja platnog naloga potrebno je izvršiti provjeru istog opcijom "Provjera naloga". Ukoliko je nalog ispravno unesen, na zaslonu će se pojaviti svi elementi naloga s porukom "Uneseni nalog je ispravan". S opcijom "Zaprimi nalog" potvrđuje se unos (poruka: Nalog je uspješno zaprimljen). S opcijom "odustani" poništava se započeta transakcija. Ukoliko nalog nije ispravno unesen, pojavljuje se poruka o vrsti greške (npr: uneseni model i poziv na broj nisu točni.). Nakon ispravka potrebno je ponoviti provjeru naloga.

Ukoliko odaberete plaćanje s deviznog računa, Banka otkupljuje iznos deviza prikazan u polju "Otkup deviza" i tereti Vaš devizni račun, a plaćanje se izvršava u kunama. Ako se plaćanje vrši neodležanim sredstvima s deviznog računa naplaćuje se naknada sukladno važećoj tarifi naknada.

Odustani Opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija.

 

Da bi nalog bio proveden, nakon unosa (zaprimanja) istog, potrebno izvršiti autorizaciju naloga. Autorizacija naloga vrši se transakcijom "Autorizacija naloga". Ukoliko je jedan ili više elmeneta platnog naloga pogrešno unesen, transakcija provjere naloga će ukazati na mjesto i tip greške.

Nakon ispravka pogreške, ponovno izaberite opciju "Provjera naloga", te ponovite postupak ukoliko transakcija pronađe novu grešku. Ukoliko je nalog ispravno unesen, na zaslonu se prikazuje poruka o o ispravno unesenom nalogu.

Unos naloga u predložak
Nakon provjere naloga, a prije odabira opcije "Zaprimi nalog", isti po želji možete označiti za pohranu u vlastitu bazu predložaka. Nalog će u predloške biti pohranjen sa svim podacima koji se nalaze na zaslonu, izuzev iznosa plaćanja. Izmjenu podataka u predlošku ili brisanje predloška moguće je napraviti u transakciji "Predlošci".

Ukoliko je Vaš nalog ispravno unesen, možete ga pohraniti kao predložak označavanjem polja ispred opcije "Pohrani kao predložak". Odabirom opcije "Pohrani kao predložak", pojavljuje se novo unosno polje "Naziv predloška" koje će biti popunjeno s podacima iz polja "Primatelj". Naziv predloška možete proizvoljno izmijeniti.

Napomena: Ukoliko se unos naloga vrši iz već kreiranog predloška, nakon unosa naloga moguće je izvršiti ažuriranje predloška opccijom "Ažuriraj predložak".

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr