Investicijski fondovi - OTP Invest

Pregledi investicijskih fondova

U ovoj transakciji korisniku su ponuđeni osnovni podaci kao što su naziv fonda, minimalni iznos ulaganja, ulazne i izlazne naknade, cijene udjela, prinosi po godinama, kao i preporučeno trajanje ulaganja. Ukoliko želite saznati više informacija o pojedinom fondu, izaberite ponuđenu poveznicu (link) u stupcu naziv fonda.

Investicijski fondovi - OTP Invest

Slika 1. Izgled zaslona informacija o fondovima 

 Opis polja zaslona o informacijama o fondovima
 Naziv fonda  Naziv investicijskog fonda. Svaki naziv ujedno je i poveznica s detaljnim informacijama o svakom fondu. Prikazani su svi aktivni investicijski fondovi OTP Invest.
 Minimalno ulaganje  Minimalni iznos u kunama ili eurima za kupnju udjela u pojedinom investicijskom fondu
 Ulazna naknada  Naknada koja se obračunava nakon kupnje udjela
 Izlazna naknada  Naknada koja se obračunava nakon prodaje udjela
 Datum  Datum za koji je definirana cijena udjela
 Prinos u godini (2 prije tekuće)  Ukupan prinos ostvaren u godini (2 prije tekuće)
 Prinos u godini (1 prije tekuće)  Ukupan prinos ostvaren u godini (1 prije tekuće)
 Prinos tekućoj godini  Ukupan prinos ostvaren u tekućoj godini
 Prinos za 365 dana  Ukupan prinos ostvaren u proteklih 365 dana počevši od tekućeg datuma
 Preporučeno trajanje ulaganja  Preporučen rok trajanja ulaganja

 

Stanje udjela u investicijskim fondovima

U ovoj transakciji vidljiv je trenutni broj udjela koje korisnik posjeduje i vrijednost udjela u pripadajućoj valuti

Investicijski fondovi - OTP Invest

Slika 2. Primjer izgleda zaslona pregleda stanja udjela

Opis polja zaslona pregleda stanja udjela 
Ime i prezime Ime i prezime vlasnika udjela
Naziv fonda Naziv investicijskog fonda. Svaki naziv ujedno je i poveznica s detaljnim informacijama o svakom fondu. Prikazani su svi aktivni investicijski fondovi OTP Invest.
Broj računa Prilikom prve kupnje udjela u jednom od ponuđenih fondova, automatizmom se otvara račun.
Broj udjela Broj kupljenih udjela po pojedinom fondu. Broj udjela prikazuje se s četiri decimalna polja.
Cijena i valuta udjela Cijena udjela izražena u pripadajućoj valuti
Datum cijene udjela Datum za koji je definirana cijena udjela
Vrijednost u valuti Vrijednost udjela u valuti fonda
Vrijednost u kunama Vrijednost udjela izražena u HRK po srednjem tečaju HNB

Napomena: Obrada zaprimljenih zahtjeva za kupnju ili prodaju udjela u fondu izvršiti će se sljedeći radni dan. Promjene u Stanju udjela biti će vidljive nakon provedene obrade zahtjeva. Informacije o Vašem zahtjevu možete pronaći u Listi zahtjeva te pratiti njegov status obrade. 

Pregled prometa u investicijskim fondovima

U ovoj transakciji prikazuju se podaci o iznosu transakcije, pripadajućoj naknadi, broju kupljenih udjela i važećoj cijeni udjela.

Opis polja pregleda prometa 
Početni / završni datum Pregled prometa moguće je pozvati za period ili dan. Datum "od" i datum "do" se upisuju u formatu dd.mm.gggg ili se kao pomoć u odabiru datuma poziva ponuđeni kalendar.
Fond Dodatni kriterij upita prema vrsti fonda
Vrsta transakcije Dodatni kriterij upita prema vrsti transakcije: kupnja ili prodaja
Broj zahtjeva Redni broj zaprimljenog zahtjeva
Datum trgovine Datum transakcije kupnje udjela
Datum obrade Datum pozadinske obrade transakcije kupnje udjela
Naziv fonda Naziv investicijskog fonda
Broj računa Broj računa fonda
Vrsta transakcije Kupnja ili prodaja udjela fonda
Iznos uplate/isplate Iznos transakcije kupnje udjela fonda i valuta
Iznos naknade Iznos naknade ukoliko naknada postoji
Broj udjela Ukupan broj kupljenih udjela
Cijena udjela Cijena udjela u valuti fonda

 Napomena: Obrada zaprimljenih zahtjeva izvršit će se sljedeći radni dan. U Pregledu prometa zahtjev će biti vidljiv nakon provedene obrade. Informacije o Vašem zahtjevu možete pronaći u Listi zahtjeva te pratiti njegov status obrade.

Pregled liste zahtjeva u investicijskim fondovima

U ovoj transakciji prikazuju se svi detalji autoriziranih transakcija kupnje i prodaje udjela u fondovima.

Opis polja liste zahtjeva 
Početni/završni datum Pregled liste zahtjeva moguće je pozvati za period ili dan. Datum "od" i datum "do" se upisuju u formatu dd.mm.gggg ili se kao pomoć u odabiru datuma poziva ponuđeni kalendar.

Status zahtjeva

izbor

Dodatni kriterij upita prema statusu zahtjeva koji može biti: zaprimljen, u obradi, proveden, poništen ili se mogu pozvati svi zahtjevi bez obzira na status.
Vrsta transakcije

izbor

Dodatni kriterij upita prema vrsti transakcije: kupnja, prodaja ili svi statusi.
Broj zahtjeva Redni broj zaprimljenog zahtjeva.
Naziv fonda kupnje Naziv fonda za koji su kupljeni udjeli.
Naziv fonda prodaje Naziv fonda čiji su udjeli prodani.
Broj računa Broj računa fonda.
Vrijeme zahtjeva Točan datum i vrijeme zahtjeva u formatu: dd.mm.gggg i hh.mm.ss
Vrsta transakcije Kupnja ili prodaja.
Iznos Iznos transakcije kupnje udjela.
Status zahtjeva Statusi zahtjeva mogu biti: zaprimljen, u obradi, proveden ili poništen.
Razlog poništenja zahtjeva Ukoliko zahtjev ima status "Poništen" prikazuje se razlog poništavanja zahtjeva i kontakt telefonski brojevi za dodatne informacije.

 

Prva kupnja udjela u investicijskim fondovima

Ova transakcija omogućuje kupnju udjela u investicijskim fondovima OTP investa. Na zaslonu su prikazani svi fondovi za koje je moguće napraviti transakcije kupnje.

Investicijski fondovi - OTP Invest

Slika 3. Primjer izgleda zaslona prilikom prve kupnje udjela u jednom od ponuđenih fondova 

 Opis polja zaslona prije prve kupnje udjela
 Naziv fonda  Naziv investicijskog fonda. Svaki naziv ujedno je i poveznica s detaljnim informacijama o svakom fondu. Prikazani su svi aktivni investicijski fondovi OTP Invest.
 Broj računa  Prilikom prve kupnje udjela u jednom od ponuđenih fondova, automatizmom se otvara račun.
 Broj udjela  Broj kupljenih udjela po pojedinom fondu. Broj udjela prikazuje se s četiri decimalna polja.
 Cijena i valuta udjela  Cijena udjela izražena u pripadajućoj valuti
 Datum cijene udjela  Datum za koji je definirana cijena udjela
 Vrijednost u valuti  Vrijednost udjela u valuti fonda
 Vrijednost u kunama  Vrijednost udjela izražena u HRK po srednjem tečaju HNB
 Predaja zahtjeva  Prije prve kupnje udjela u stupcu "Predaja zahtjeva" ponuđena je samo opcija "Kupnja". Odabirom opcije "Kupnja" ulazi se u zaslon naloga za kupnju udjela. Prije provođenja transakcije potrebno je ažurirati matične podatke kako je opisano u nastavku.

 

Prije odabira "Kupnje" udjela željenog fonda klijent može dodatno ažurirati svoje matične podatke u transakciji "Osobni podaci". Napominjemo da je točnost unesenih podataka vrlo bitna jer će se daljnja korespodencija između OTP investa i klijenata referencirati upravo na matične podatke koji će se potvrditi opcijom "Izmjeni". Izmjena matičnih (adresnih) podataka evidentirati će se na sustavu OTP investa, dok se adresni podaci u bazi OTP banke neće promijeniti. 

 

 Investicijski fondovi - OTP Invest

Slika 4.Izgled zaslona unosa matičnih podataka klijenta prilikom prve kupnje udjela

 

 Opis polja zaslona unosa matičnih podataka klijenta prilikom prve kupnje udjela
 MBG / OIB  Jedinstveni matični broj građana / OIB
 Ime i prezime  Ime i prezime korisnika (kupca udjela)
 Adresa, Mjesto, Država  Adresa stanovanja tj. adresa za korespodenciju između korisnika i OTP investa
 Telefon / Fax  Podaci o telefonskom broju, alternativnim telefonskim brojevima i broju faksa korisnika
 e-mail  e-mail adresa kupca udjela u fondu
 Želim primati marketinške informacije  Označavanjem polja korisnik daje suglasnost za primanje marketinških informacija o fondovima.
 Prihvaćam / Odustani  Točnost podataka kupac potvrđuje opcijom "Prihvaćam". Opcija "Odustani" vraća kupca u prethodni zaslon, bez mogućnosti ažuriranja izmjena.

Nakon ažuriranih (prihvaćenih) matičnih podataka na zaslonu se pojavljuje nalog za prvu kupnju udjela odabranog fonda.

Investicijski fondovi - OTP Invest

Slika 5. Primjer zaslona naloga za prvu kupnju udjela

 

 Opis polja zaslona prve kupnje udjela
Ime i prezime Ime i prezime kupca udjela u fondu - popunjava se automatizmom
Broj računa sa kojeg se plaća Kupac određuje račun "sa", tj. račun koji će biti terećen u svrhu kupnje udjela u fondu.
Iznos kupovine

Iznos kupovine u HRK valuti

Napomena: Kupac udjela mora se pridržavati propisanog minimalnog iznosa kod prve kupnje udjela i minimalnog iznosa kod daljnjih kupnji udjela. Ukoliko se izabere manji iznos od minimalnog ne može se nastaviti sa provođenjem transakcije.

Naziv fonda Informacija o nazivu fonda - polje se popunjava automatizmom
Žiro račun fonda Račun fonda - polje se popunjava automatizmom
Datum izvršenja Datum izvršenja financijske transacije kupnje udjela - polje se popunjava automatizmom
Provjera naloga / odustani Opcijom "Provjera naloga" kupac nastavlja transakciju kupnje.
Napomena: Na zaslonu provjere naloga kupnje udjela u fondu, kod prve slijedeće kupnje udjela pojavljuju se dva dodatna informativna polja.
Broj udjela - trenutno stanje Trenutno stanje udjela (ne uključuje broj udjela koji se kupuje u tekućoj transakciji)
Vrijednost posjedovanih udjela Trenutna vrijednost posjedovanih udjela (ne uključuje broj udjela koji se kupuje u tekućoj transakciji)

Investicijski fondovi - OTP Invest

Slika 6. Izgled kontrolnog zaslona prve kupnje udjela u fondovima

 

Statut i Prospekt Ukoliko se želi nastaviti sa transakcijom, kupac udjela je u obvezi označiti polje ispred "Upoznat sam sa Statutom i Prospektom".
Poruka Ukoliko je uneseni nalog ispravan, poruka će glasiti "Uneseni nalog je ispravan". Ukoliko je uneseni nalog neispravan, poruka će uputiti na vrstu greške. Potrebno je ispraviti grešku i nastaviti transakciju kupnje.
Zaprimi nalog Opcijom zaprimanja naloga završava se transakcija unosa naloga kupnje udjela u fondu.
Odustani Opcija omogućuje odustajanje od transakcije (povratak na prethodni zaslon)

Za završetak transakcije potrebno je izvršiti autorizaciju kroz transakciju Autorizacija naloga.

Napomena: Obrada zaprimljenih zahtjeva izvršit će se sljedeći radni dan. Promjene u Stanju udjela bit će vidljive nakon provedene obrade zahtjeva. Informacije o Vašem zahtjevu možete pronaći u Listi zahtjeva te pratiti njegov status obrade.

Kupnja i prodaja udjela u investicijskim fondovima

Nakon izvršene prve kupnje udjela u fondu automatizmom se otvara račun klijenta u fondu. Sljedećim ulaskom u transakciju kupnje udjela na zaslonu će se pojaviti podaci o broju računa, vrijednosti u valuti i kunama, te nova opcija prodaje kupljenih udjela u stupcu "Predaja zahtjeva". Ukoliko se ponovno kupuju udjeli u fondu za koji već postoji otvoren račun, sredstva se dodaju postojećem računu. Novi račun se otvara jedino u slučaju kada su postojeći udjeli fonda založeni.

 

Investicijski fondovi - OTP Invest

Slika 7. Primjer glavnog zaslona transakcije kupnje i prodaje udjela u fondovima nakon izvršene prve kupnje udjela

 

 Opis polja zaslona prije prve kupnje udjela
Naziv fonda

Naziv investicijskog fonda. Svaki naziv ujedno je i poveznica s detaljnim informacijama o svakom fondu. Prikazani su svi aktivni investicijski fondovi OTP Invest.

Broj računa Prilikom prve kupnje udjela u jednom od ponuđenih fondova, automatizmom se otvara račun.
Broj udjela Broj kupljenih udjela po pojedinom fondu. Broj udjela prikazuje se s četiri decimalna polja.
Cijena i valuta udjela Cijena udjela izražena u pripadajućoj valuti
Datum cijene udjela Datum za koji je definirana cijena udjela
Vrijednost u valuti Vrijednost udjela u valuti fonda
Vrijednost u kunama Vrijednost udjela izražena u HRK po srednjem tečaju HNB
Predaja zahtjeva

Kupnja - omogućuje kupnju novih udjela

Prodaja - omogućuje prodaju svih udjela, određenog broja udjela ili vrijednosti udjela u odbaranom iznosu u HRK

 

Kupnja udjela (opcija "Kupnja") u fondovima je opisana u prethodnoj točki, ukoliko želite prodati svoje udjele u fondovima na prethodnom prikazanom zaslonu potrebno je izabrati opciju "Prodaja". Na zaslonu se pojavljuje nalog za prodaju udjela u investicijskom fondu. 

Investicijski fondovi - OTP Invest

Slika 8. Primjer zaslona prodaje udjela 

 Opis polja zaslona naloga za prodaju udjela
 Ime i prezime  Ime i prezime kupca udjela u fondu - popunjava se automatizmom
 Želim prodati  Podnostitelj zahtjeva za prodaju udjela u fondu bira jednu od tri ponuđene opcije. Ukoliko korisnik želi prodati sve udjele u fondu, bira se opcija "Sve udjele koje posjedujem u fondu". Pored navedene opcije moguće je prodati samo željeni broj udjela ili željeni iznos u kunama. Tip transakcije prodaje označava se u kružiću ispred ponuđenih opcija.
 Želim isplatu na račun  Podnositelj zahtjeva za prodaju udjela bira račun isplate. Na popisu se nalaze svi računi na koje je moguće izvršiti isplatu.
 Naziv fonda  Naziv fonda u kojem se prodaju udjeli.
 Žiro račun fonda  Žiro račun fonda u kojem se prodaju udjeli
 Broj udjela  Broj udjela koji se prodaju
 Vrijednost u kunama  Ukupna vrijednost udjela koji se prodaju u kunama
 Datum izvršenja  Datum izvršenja financijske transacije kupnje udjela - polje se popunjava automatizmom
 Provjera naloga / Odustani  Opcijom "Provjera naloga" kupac nastavlja transakciju kupnje. Opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija.

Investicijski fondovi - OTP Invest

Slika 9. Primjer zaslona kontrole naloga prodaje udjela

Statut i Prospekt Ukoliko se želi nastaviti sa transakcijom, kupac udjela je u obvezi označiti polje ispred "Upoznat sam sa Statutom i Prospektom".
Poruka Ukoliko je uneseni nalog ispravan, poruka će glasiti "Uneseni nalog je ispravan". Ukoliko je uneseni nalog neispravan, poruka će uputiti na vrstu greške. Potrebno je ispraviti grešku i nastaviti transakciju kupnje.
Zaprimi nalog Opcijom zaprimanja naloga završava se transakcija unosa naloga prodaje udjela u fondu.
Odustani Opcija omogućuje odustajanje od transakcije (povratak na prethodni zaslon)

Za završetak transakcije potrebno je izvršiti autorizaciju kroz transakciju Autorizacija naloga.

Napomena: Obrada zaprimljenih zahtjeva izvršit će se sljedeći radni dan. Promjene u Stanju udjela bit će vidljive nakon provedene obrade zahtjeva. Informacije o Vašem zahtjevu možete pronaći u Listi zahtjeva te pratiti njegov status obrade.

 

Kontakt centar OTP banke d.d. - telefonska služba pomoći korisnicima Internet i mobilnog bankarstva.

Za građane: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:30 i subotom od 8:00 do 13:00

Za poslovne korisnike: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 17:00

Za prijavu izgubljene kartice, autorizaciju i bankomate radno vrijeme je 24 sata, svim radnim danima, subotom, nedjeljom i državnim praznicima.

Telefon: 0800 21 00 21, 072 21 00 21

E-mail: info@otpbanka.hr / za poslovne korisnike: podrskapravneosobe@otpbanka.hr