Objava povezana s održivosti u sektoru financijskih usluga

Objava OTP Banke d.d. povezane s održivosti u sektoru financijskih usluga - SFDR uredba

 

OTP Banka d.d. pozdravlja sve inicijative koje za cilj imaju zaštitu okoliša i ostale čimbenike koji definiraju investicije kao održive, uključujući okolišna, socijalna i radno-pravna pitanja, kao i pitanja koja se odnose na poštivanje ljudskih prava i borbu protiv mita i korupcije. Uredba (EU) 2019/2088 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019.  o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: SFDR Uredba) smatra se prekretnicom u zakonodavstvu EU-a u vezi s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima jer traži objavu specifičnih informacija o pristupima financijskih institucija prema integraciji rizika održivosti i razmatranju nepovoljnih učinaka na održivost. OTP Banka d.d. je iznimno predana ciljevima ove Uredbe i kao dio Grupe OTP Banke poduzima ogromne napore kako bi se s njom u potpunosti usuglasila.

Međutim, OTP Banka d.d. je trenutno odlučila ne uzimati u obzir negativne utjecaje odluka o investicijama na čimbenike održivosti u svom investicijskom savjetovanju temeljem stavka 5.b članka 4. Uredbe,  s obzirom da razmatranje takvih utjecaja zahtijeva reviziju cijelog niza internih politika i procedura, kao i dodatni IT razvoj neophodan za njihovu pravilnu primjenu, a sve u relativno kratkom roku. Pozivajući se na svoju iznimnu predanost ciljevima Uredbe, OTP Banka d.d. ovime izražava svoju spremnost ka razmatranju tih utjecaja u najskorije vrijeme, najkasnije do 10. ožujka 2022.

Što se tiče rizika održivosti, OTP Banka d.d. smatra da rizici u skladu sa stavkom 2.  članka 6 Uredbe nisu relevantni. OTP Banka d.d. je provela preliminarnu procjenu rizika održivosti po pitanju financijskih proizvoda iz kojih je zaključeno da ne postoje rizici održivosti koji bi se smatrali relevantnima za financijske proizvode, koje OTP banka d.d. nudi u sklopu usluge investicijskog savjetovanja na ovisnoj osnovi.