Pravila Mastercard programa povrata novca

Pravila Mastercard programa povrata novca

1. Uvod - MASTERCARD EUROPE SA, s registriranim sjedištem na adresi Chaussee de Tervuren 198 a, Waterloo, Belgija,matični broj 0448.038.446 („društvoMastercard“) kao inozemna pravna osoba uvodi Mastercard Pay & Get Rewards Program („Program“) u Republiku Hrvatsku.

S obzirom na činjenicu da društvo Mastercard ne obavlja gospodarsku djelatnost niti pruža usluge na teritoriju Republike Hrvatske, Izdavatelj debitne ili kreditne kartice Mastercard odgovoran je za realizaciju Programa na teritoriju Republike Hrvatske.

Društvo Mastercard ovime utvrđuje sljedeća Pravila Programa za izdavatelje koji sudjeluju u Programu. 

Program počinje 1. rujna i završava 30. studenog 2021.

Program će se provoditi tijekom tri razdoblja:

  1. 1. rujna 2021. – 30. rujna 2021. (povrat novca do 15. listopada 2021.)
  2. 1. listopada 2021. – 31. listopada 2021. (povrat novca do 15. studenog 2021.)
  3. 1. studenog 2021. – 30. studenog 2021. (povrat novca do 15. prosinca 2021.) 

Program se organizira na teritoriju Republike Hrvatske.

Pravila će biti objavljena na: www.mastercard.hr kao i web stranicama svih banaka koje sudjeluju u Programu, u obliku koji same izaberu.

 

2. Definicije - U ovim Pravilima:

Račun“ označava račun Kartice (ako postoji) koji je Izdavatelj otvorio u  ime korisnika Kartice.

Ugovor“ označava sporazum između korisnika Kartice i njegovog/njenog Izdavatelja u vezi s izdavanjem Kartice.

BIN“ znači identifikacijski broj banke.

Kartica“ označava debitnu karticu (uključujući i poslovne debitne kartice) Mastercard, koja je izdana na ime fizičke ili pravne osobe, koja nosi brand Društva Mastercard i koju je izdao Izdavatelj. Kartica ne označava Prepaid nedopunjive kartice (non-reloadable) ili nadopunjive kartice (reloadable) izdane od strane banke ili druge platne institucije.

Izdavatelj“ označava banku ili drugu platnu instituciju koja je izdalaKarticu za korisnikai to:

ADDIKO BANK D.D.

OTP BANKA D.D.

RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 

PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA

Povrat novca ili Cash-back“ označava povrat novca koji je dostupan korisniku Kartice u okviru ovog Programa.

Strani trgovac (e-trgovina)“označava svakog trgovca s registriranim sjedištem izvan Republike Hrvatske i koji obrađuje plaćanje karticama izvan Republike Hrvatske.

Domaći trgovac“ označava bilo kojeg trgovca koji ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj i koji obrađuje plaćanja karticama u Republici Hrvatskoj.

Kupnje/a u skladu s Programom“ ili „Kupnja“ označavaju sve kupnje obavljene online, odnosno putem interneta uz uporabu Kartice poštujući ova Pravila.

u pisanom obliku“ označava bilo koju pisanu komunikaciju, uključujući i u elektroničkom obliku (kao što su e-poruke). 

Korisnik Kartice izdavatelja“ označava fizičku ili pravnu osobu, odnosno korisnika Kartice u čije ime Izdavatelj otvara račun.

Društvo Mastercard“ označava trgovačko društvo MASTERCARD EUROPE SA.

Program“ označava program lojalnosti Mastercard Pay& Get Rewards u Republici Hrvatskoj koji omogućuje povrat novca na temelju Kupnji izvršenih u skladu s Programom.

Mrežna stranica“ označava web stranicu dostupnu na www.mastercard.hr.

 

3. Registracija i Cash-back (Povrat novca) - obavljajući Kupnju za vrijeme trajanja Programa, korisnik Kartice izdavatelja koji ima pravo sudjelovati u ovom Programu i koji prihvaća ova Pravila, imat će pravo na povrat novca u skladu s Uvjetima (kako je definirano u nastavku).

Korisnici Mastercard debitne Kartice koji u bilo kojem od tri razdoblja Programa izvrše kupnju i plaćanje Karticom najmanje 5 ili više puta na internetskoj trgovini Domaćeg ili Stranog trgovca u ukupnom minimalnom iznosu od 1000 HRK mjesečno, dobivaju pravo na povrat novca u iznosu 50 HRK, u razdoblju do 15. dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca kupnje i plaćanja Karticom. 

Radi izbjegavanja sumnje, ograničenja u pogledu kupnje i plaćanja Karticom na internetskim trgovinama Domaćeg i Stranog trgovca ovise isključivo o svakom pojedinačnom Izdavatelju Kartice.

Transakcije koje će biti izuzete iz promotivne aktivnosti su: transakcije slične gotovini (MoneySend, prijenos novca, transfer novca bez kupnje proizvoda ili usluge), kao i transakcije koje se odnose na kockanje, igre na sreću i plaćanje poreza te transakcije refundacije, financiranja ili nadoplate sredstava.

Pravo na Povrat novca (Cash-back) u skladu s Programom, korisnici Kartice mogu ostvariti samo jednom za vrijeme trajanja svakog razdoblja Programa.

Društvo Mastercard neće biti odgovorno za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu kao rezultat bilo kakve interakcije između korisnika Kartice i Domaćeg i/ili Stranog trgovca ili Izdavatelja u vezi s Kupnjom.

Korisnik kartice izdavatelja dobit će fiksni povrat od 50 HRK ako zadovolji prethodno navedene uvjete promocije.

Iznos od 50 HRK kao pojedinačnu nagradu po Kartici, korisniku Kartice bit će proknjižena od strane njegovog/njenogIzdavatelja kartice

 

4. Sudjelovanje – Da bi korisnici Kartice izdavatelja sudjelovali u Programu, trebaju se pridržavati odredbi Ugovora i ovih Pravila, a Kartica s kojom je korisnik Kartice izdavatelja registriran u Programu mora biti aktivna. U slučaju da Izdavatelj otkaže ili blokira Karticu korisnika, sudjelovanje korisnika Kartice izdavatelja u Programu može biti suspendirano. Društvo Mastercard može prekinuti sudjelovanje korisnika Kartice u Programu i otkazati bilo koji povrat novca na koji je korisnik Kartice izdavatelja već ostvario pravo (osim povrata novca koji je već uplaćen na račun korisnika Kartice) ako korisnik Kartice ne ispuni bilo koji od Uvjeta.

 

5. Informacije – Korisnik Kartice izdavatelja može provjeriti primljeni povrat novca (Cash-back) na bilo koji mogući način koji pruža Izdavatelj (kao što su, a ne ograničavajući se na, mobilno bankarstvo, internet bankarstvo, elektronički izvadak). 

Ukidanje prava na Cash-back- U određenim okolnostima korisnici Kartice mogu izgubiti svoja prava na povrat novca. Pravo na povrat novca se može odmah otkazati, ako nastupi jedno od sljedećeg:

  • korisnici Kartice krše odredbe Ugovora sa svojim Izdavateljem;
  • dođe do storniranja kupnje na temelju koje se ostvaruje Cash-back;
  • korisnici Kartice krše bilo koje odredbe ovih Uvjeta.

 Na zahtjev korisnika Kartice, Izdavatelj će ga/nju obavijestiti o otkazivanju povrata novca ili o suspenziji prava na povrat novca.

 

6. Prestanak sudjelovanja -

Izdavatelji i vlasnici kartica zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku odustati od ovog Programa. U tom slučaju, vlasnik kartice trebao bi kontaktirati svog Izdavatelja, koji bi se pak trebao obratiti svom Mastercard voditelju računa za svaki zahtjev Izdavatelja i vlasnika kartice za isključivanje.

Gašenje računa ili Kartice smatrat će se željom korisnika Kartice da prekine svoje sudjelovanje u Programu. U bilo koje vrijeme tijekom trajanja Programa Društvo Mastercard ima pravo prekinuti sudjelovanje korisnika Kartice u Programu.

 

7. Financiranje Programa – Financiranje Cash-backa je ograničeno budžetom Programa.

 

8. Izmjene, dopune i prekid – Društvo Mastercard može izvršiti bilo kakve izmjene i dopune ovih Pravila u bilo kojem trenutku. Takve izmjene bit će objavljene na web stranici. Izmjene će stupiti na snagu odmah nakon njihovog objavljivanja na web stranici osim ako na web stranici nije drugačije naznačeno. 

Društvo Mastercard zadržava pravo prekinuti Program ako nastupe okolnosti za koje Društvo Mastercard nije moglo znati da će nastupiti ili ih nije moglo predvidjeti, spriječiti, niti otkloniti, kao što su primjera radi elementarne nepogode, epidemije, građanski nemiri, ratna razaranja, akti tijela vlasti od utjecaja na izvršenje obveza i slično, a koje okolnosti neposredno ili posredno utječu na financijsko tržište i stabilnost valuta, odnosno na stanje tržišnih tečajeva.

 

9. Razdvojivost odredbi – Ako se bilo koja odredba ovih Pravila ili bilo koji njihov dio smatra nezakonitim, nevažećim ili neizvršivim, tada će se takva odredba odvojiti od ovih Pravila i neće utjecati na pravnu snagu i izvršnost bilo kojih drugih odredbi. Ova Pravila će zamijeniti sve prethodne sporazume, objave i prezentacije u vezi s Programom. Ako su neki detalji Programa u suprotnosti s ovim Pravilima, tada će Pravila imati prednost, osim ako nije drugačije naznačeno. Neuspjeh Društva Mastercard da ostvari bilo koje svoje pravo u skladu s ovim Pravilima neće predstavljati odricanje od tih prava.

 

10. Mjerodavno pravo i jezik – Ova Pravila su napisana na engleskom i hrvatskom jeziku i na njih se primjenjuje pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvih odstupanja ili nedosljednosti, verzija Pravila na hrvatskom jeziku imat će prednost.