Skočite na početnu stranicu
 
 
  Skočite na početnu stranicu

Krediti

     

Krediti za legaliziranje bespravne gradnje

Legalizirajte bespravnu gradnju što prije! Uz pomoć OTP banke podmirite vaše obveze vezane uz postupak legalizacije nezakonito izgrađenih objekata.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.*

Namjena kredita:

Ovim kreditom može se izvršiti plaćanje obveza vezanih uz postupak legalizacije nezakonito izgrađenih objekata:

komunalni doprinos

vodni doprinos

naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

geodetski elaborat, iznimno, posebna geodetska podloga

arhitektonski snimak

potvrda o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti, koju je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva

Definirani iznos kredita može se uvećati za dodatnih 5%, a za tu vrijednost neće se tražiti dokazivanje namjenskog korištenja sredstava.

Valuta:

EUR

Visina kredita:

u protuvrijednosti od 5.000 do 50.000 eura  

odnos vrijednosti odobrenog kredita prema procijenjenoj vrijednosti nekretnine od 1:1

Kamatna stopa:

krediti u protuvrijednosti od 5.000 do 15.000 EUR

nominalna: 5,84% godišnje, promjenjiva

efektivna: 6,05%**

krediti u protuvrijednosti od 15.001 do 50.000 EUR

Kamatna stopa je fiksna za prve 2 godine otplate kredita i iznosi 4,99% godišnje.
Za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva, i iznosi 5,84% sukladno vrijedećoj Odluci o kamatama.

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne
stope -NRS1, koja na dan 1.6.2015. godine za valutu EUR iznosi 2,36% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

efektivna: 5,84%**

Napomena:
Kamatne stope važeće su do slijedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Trošak odobravanja kredita:

bez troška odobravanja kredita.

Rok otplate:

od 1 do 25 godina

Način korištenja:

isplata u tranšama, temeljem predočenja predračuna ili računa za sve stvarne troškove legalizacije

Način plaćanja:

u jednakim mjesečnim anuitetima i to trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

____________________________
* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.
** Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na prosječni iznos kredita i prosječni rok otplate za 2014. godinu, uz naknadu za obradu kredita u visini 0,4% iznosa kredita. EKS je izračunat uz fiksnu kamatnu stopu za prve 2 godine otplate i trenutno važeću promjenjivu kamatnu stopu za preostali period otplate, važeću u trenutku isteka druge godine otplate kredita sukladno Odluci o pojedinom proizvodu.

Osiguranje povrata Kredita za legaliziranje bespravne gradnje

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Model s jamcima

Za iznose u protuvrijednosti do 15.000 eura

najmanje jedan jamac

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura

najmanje jedan jamac

upis založnog prava na zemljište na kojem se nalazi bespravno sagrađen objekt ili na neku drugu nekretninu, u odnosu vrijednosti odobrenog kredita prema procijenjenoj vrijednosti nekretnine od 1:1 (ukoliko je predmet zaloga zemljište na kojem se nalazi objekt kojeg je potrebno legalizirati, po legalizaciji založno pravo proširit će se i na objekt koji je bio predmet legalizacije)

osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke

Za sve iznose kredita

zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

Model bez jamaca

Za iznose u protuvrijednosti do 15.000 eura

polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 20.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura

upis založnog prava na zemljište na kojem se nalazi bespravno sagrađen objekt ili na neku drugu nekretninu, u odnosu vrijednosti odobrenog kredita prema procijenjenoj vrijednosti nekretnine od 1:1 (ukoliko je predmet zaloga zemljište na kojem se nalazi objekt kojeg je potrebno legalizirati, po legalizaciji založno pravo proširit će se i na objekt koji je bio predmet legalizacije)

osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke

polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 20.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita

Za sve iznose kredita:

zadužnica (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika

izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika

Potrebna dokumentacija za Kredit za legaliziranje bespravne gradnje

popunjeni Zahtjev za kredit s naznakom vrste kredita „Stambeni kredit“

kopija osobne iskaznice

potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja

administrativna zabrana - valutna

Za kredite bez upisa založnog prava:

dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet legalizacije (zemljišno - knjižni izvadak ili posjedovni list za zemljište na kojem se bespravni objekt nalazi, izdan u tekućoj godini),  kupoprodajni ugovor

riziko polica ili polica životnog osiguranja sa štednom komponentom korisnika kredita i sudužnika, prenesene u korist Banke

dokumentacija o nekretnini definirana od strane grada ili općine u kojoj se nekretnina nalazi, a kojom klijent dokazuje mogućnost legalizacije objekta: kopija katastarskog plana (ukoliko je objekt evidentiran na katastarskom planu), potvrda, odnosno suglasnost nadležnog javnopravnog tijela za objekte izgrađene na lokacijama navedenim u čl. 15. Zakona, uvjerenje tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar u skladu sa čl. 15. st. 5. Zakona (u slučaju da zgrada nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011), ovjerena punomoć za ishođenje Rješenja izvedenog stanja (ako je isto ugovoreno) te ukoliko se radi o rekonstrukciji, kopija građevne dozvole i nacrta temeljem kojeg je ista izdana, odnosno uvjerenje da je zgrada izgrađena prije 15. veljače 1968. godine

Za kredite s upisom založnog prava:

dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet legalizacije (posjedovni list, kupoprodajni ugovor)

zemljišno-knjižni izvadak  za zemljište na kojem se nalazi bespravan objekt, odnosno nekretninu koja se uzima u zalog (ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci)

procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik)

polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke (provodi se naknadno po provedenoj legalizaciji objekta i upisu u zemljišne knjige)

riziko osiguranje života ili osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita i sudužnika, prenesene u korist Banke, za kredite bez jamaca

dokumentacija o nekretnini definirana od strane grada ili općine u kojoj se nekretnina nalazi, a kojom klijent dokazuje mogućnost legalizacije objekta: kopija katastarskog plana (ukoliko je objekt evidentiran na katastarskom planu), potvrda, odnosno suglasnost nadležnog javnopravnog tijela za objekte izgrađene na lokacijama navedenim u čl. 15. Zakona, uvjerenje tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar u skladu sa čl. 15. st. 5. Zakona (u slučaju da zgrada nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011), ovjerena punomoć za ishođenje Rješenja izvedenog stanja (ako je isto ugovoreno) te ukoliko se radi o rekonstrukciji, kopija građevne dozvole i nacrta temeljem kojeg je ista izdana, odnosno uvjerenje da je zgrada izgrađena prije 15. veljače 1968. godine