Dobitnici i Pravila nagradne igre ˝OTP banka i Mastercard® vode vas u Disneyland® Paris˝

Dobitnici u nagradnoj igri  ˝OTP banka i Mastercard®  vode vas u Disneyland® Paris˝!

 

  1. NINA BOGUNOVIĆ, SS KRANJČEVIĆA 2, 20340 PLOČE,
  2. ELEONORA PALEKA, ZRINSKO-FRANKOPANSKA 10, 23000 ZADAR,
  3. BARBARA BUTKOVIĆ, JOSIPA LENCA SPODOLČEVA, 51000 RIJEKA.

 

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/2009, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14), OTP banka Hrvatska dioničko društvo, Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, OIB: 52508873833, donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE ˝OTP banka i Mastercard®  vode vas u Disneyland® Paris˝

 

 

Članak 1.

OTP banka Hrvatska dioničko društvo, Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, OIB: 52508873833 (dalje u tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru pod imenom ˝OTP banka i Mastercard®  vode vas u Disneyland® Paris˝ (dalje u tekstu: Nagradna igra) u cilju promoviranja korištenja Mastercard kartica OTP banke.

 

Članak 2.

Nagradna igra održava se na svim prodajnim mjestima gdje se može izvršiti plaćanje Mastercard karticama OTP banke, uključujući i plaćanje putem interneta, u razdoblju od 1.11.2017. do 15.12.2017. godine, a izvlačenje nagrada održat će se dana 21.12.2017.  

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja od Ministarstva financija bit će objavljena na internet stranici https://www.otpbanka.hr/hr/pravila-nagradna-igra na dan 31.10.2017.

 

Članak 4.

U nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, koji se u razdoblju od 1.11.2017. do 15.12.2017. prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri putem online obrasca na internet stranici https://www.otpbanka.hr/hr/obrazac-nagradna-igra te izvrše plaćanje bilo kojeg iznosa bilo kojom Mastercard karticom OTP banke, uključujući i plaćanje putem Interneta, u istom razdoblju.

Članak 5.

Svaki sudionik u nagradnoj igri sudjeluje svakom transakcijom koja ispunjava uvjete iz Članka 4. te veći broj transakcija pojedinog sudionika predstavlja i veće izglede za dobivanje nagrade, ali može samo jednom osvojiti nagradu i to za onu transakciju za koju bude prvo izvučen.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici OTP banke.

Članak 7.

Ukupni fond nagrada iznosi 142.422,8 (slovima: sto četrdeset dvije tisuće, četiristo dvadeset dvije kune i  osamdeset lipa) i sastoji se od 3 nagrade, od kojih je svaka u vrijednosti od 47.474,26 kn, a uključuje:

  • 1x Disney Vikend paket u obliku vaučera (3 dana i 2 noći u Disney hotelu u 1 sobi za do 4 gosta, ulaznice u Disneyland Paris za obitelj do četiri člana za 3 dana i 2 parka, VIP brzi prolaz u Disneyland Paris za obitelj do četiri člana za 3 dana i 2 parka). 

Napomena: u paket nisu uključeni putni troškovi.

  • 1x 10.000 kuna na Mastercard contactless prepaid kartici OTP banke.

Napomena: Iznos je namijenjen za pokrivanje putnih troškova u aranžmanu dobitnika.   

Po uplati nagradnog iznosa i do iskorištenja istog navedene Mastercard contactless prepaid kartice će se moći koristiti isključivo kao potrošačke, za kupnju proizvoda i usluga na prodajnim mjestima koja prihvaćaju Mastercard contactless prepaid kartice (uključujući i plaćanje preko interneta), bez mogućnosti podizanja gotovine na bankomatima ili u poslovnicama banaka. 

Nagrade nije moguće zamijeniti za novac. Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim pravilima.

 

Članak 8.

Javno izvlačenje nagrada održat će se u sjedištu Priređivača, na adresi Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, dana 21.12.2017. u 10:00 sati.

Dobitnici nagrada će biti izvučeni računalnim izvlačenjem. Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada nadgledat će tročlana komisija sastavljena od tri predstavnika Priređivača uz prisustvo javnog bilježnika. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik kojeg će Priređivač dostaviti Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. Zapisnik će sadržavati: imena, prezimena, adrese i OIB dobitnika.

 

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena na internetskoj stranici https://www.otpbanka.hr/hr/pravila-nagradna-igra u roku od sedam (7) dana od dana izvlačenja.

 

Članak 10.

Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitnicima. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.

 

Članak 11.

Dobitnici nagrada bit će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade telefonski i putem e-maila obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

Dobitnici nagrada dužni su uz predočenje osobne iskaznice u roku od trideset (30) dana od dana primitka e-mail obavijesti osobno preuzeti nagradne vaučere u poslovnici za koju se izjasne da im najviše odgovara, te pokrenuti i realizaciju nagradnog iznosa na Mastercard contactless prepaid kartici. 

Ako dobitnik ne realizira nagradu u gore navedenom roku, Priređivač će ga dodatno putem elektronske pošte obavijestiti o dobitku u roku od osam (8) dana od isteka navedenog roka i ostaviti mu naknadni rok za realiziranje nagrade koji ne smije biti kraći od osam (8) niti duži od petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti.

Nagradni vaučeri Disney vikend paketa prema opisu iz Članka 7. moraju biti iskorišteni do 30.04.2018.

Priređivač je dužan u roku od osam (8) dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kn koji nakon završetka nagradne igre (nakon isteka roka za podizanje nagrada, prekida nagradne igre, otkazivanja ili stavljanja u stanje mirovanja) nije podijeljen, Priređivač je dužan prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od devedeset (90) dana od dana isteka roka za podizanje nagrade.

 

Članak 12.

Preuzimanje nagrade ili istekom rokova za preuzimanje nagrada iz članka 11. ovih Pravila prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

 

Članak 13.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepreuzete nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom će biti uplaćena u korist Državnog proračuna.

 

Članak 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem internetske stranice https://www.otpbanka.hr/hr/pravila-nagradna-igra.

 

Članak 15.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena na Internet stranici https://www.otpbanka.hr/hr/pravila-nagradna-igra.

Članak 16.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

 

Članak 17.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zadru.

 

                                                                                                                     

Predsjednik Uprave OTP banke

Balázs Békeffy

 

Za ova pravila nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske,

KLASA: UP/I-460-02/17-01/574

URBROJ: 513-07-21-01/17-3

Zagreb, 12. listopad 2017.