Nagradna igra

Ako ste se prijavili za sudjelovanje u nagradnoj igri i podigli gotovinu na OTP bankomatu u razdoblju od 20. siječnja do 15. ožujka 2020., možda se upravo vama vrate sredstva do 500 kuna na Mastercard prepaid kartici!

 

Dobitnici 1. kolo

Dobitnici 2. kolo

 

Napomena

Obzirom na izvanredne okolnosti, rok za realizaciju nagrade je produžen na 90 dana od dana primitka obavijesti o osvojenoj nagradi. Molimo provjerite privremena radna vremena svih poslovnica OTP banke prije odlaska u poslovnicu.

 

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10), OTP banka Hrvatska dioničko društvo, Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833, donosi sljedeća:

 

 PRAVILA NAGRADNE IGRE

 „Do OTP bankomata svrati i možda ti se vrati!“

 

Članak 1.

OTP banka Hrvatska dioničko društvo, Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833 (dalje u tekstu: Priređivač) priređuje nagradnu igru pod imenom „Do OTP bankomata često svrati i možda ti se vrati“ (dalje u tekstu: Nagradna igra) u cilju promidžbe proizvoda i usluga OTP banke d.d.

 

Članak 2.

Nagradna igra traje od 20. siječnja 2020. godine do 15. ožujka 2020. godine do 23:59 sati i ima dva kola:

  • 1. kolo: od 20.01.2020. do 16.02.2020. do 23:59 sati
  • 2. kolo: od 17.02.2020. do 15.03.2020. do 23:59 sati

 

Članak 3.

U Nagradnoj igri imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, osim zaposlenika OTP banke d.d., koji koriste sljedeće kartice OTP banke d.d.:

  • Debitne kartice: Visa Electron i Mastercard debit vezane za tekući račun u HRK,
  • Kreditne kartice: Visa Classic charge, Visa Classic na rate, Visa Classic kreditna, Visa Gold charge, Visa Gold kreditna, Visa Platinum charge, Mastercard Standard charge i Mastercard Standard kreditna,
  • Prepaid kartice: Visa web prepaid i Mastercard prepaid.

Sve navedene kartice odnose se na kartice za fizičke osobe.

U Nagradnoj igri mogu sudjelovati svi osnovni i dodatni korisnici, te opunomoćenici po izdanim karticama OTP banke d.d. (dalje u tekstu: Sudionici).

 

Članak 4.

Ova pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost i budu objavljena na dan početka Nagradne igre na Internet stranici www.otpbanka.hr/nagradna-igra-atm uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja od Ministarstva financija.

 

Članak 5.

Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri se stječe pod uvjetom da se za vrijeme trajanja Nagradne igre Sudionik jednom prijavi za sudjelovanje na web stranici www.otpbanka.hr/obrazac-nagradna-igra-atm i izvrši barem jednu transakciju podizanja gotovine na OTP bankomatu u razdoblju od 20.01.2020. u 00:00 sati do 16.02.2020. do 23:59 sati ili/i od 17.02.2020. u 00:00 sati do 15.03.2020. do 23:59 sati.

Ako Sudionik u jednom kolu izvrši više od jedne transakcije podizanja gotovine na OTP bankomatu u jednom nagradnom kolu, u Nagradnu igru ulazi transakcija s najvećim iznosom do maksimalno 500,00 kuna.

U online obrascu na web stranici www.otpbanka.hr/obrazac-nagradna-igra-atm je potrebno popuniti sljedeće podatke: ime i prezime, datum rođenja, OIB, ulica i kućni broj, grad, broj mobitela/telefona i e-mail adresa. Popunjavanje obrasca ujedno predstavlja i davanje privole za sudjelovanje u Nagradnoj igri. Također, sudionik u Nagradnoj igri prihvaćenjem ovih Pravila putem online obrasca pristaje na objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime i grad) u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, te prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Ako se korisnik prijavio u Nagradnu igru putem web stranice www.otpbanka.hr/obrazac-nagradna-igra-atm a posjeduje više kartica OTP banke d.d. iz članka 3. ovih Pravila, za izvlačenje će se bilježiti sve njegove transakcije podizanja gotovine na OTP bankomatu po svim navedenim karticama.

U svakom nagradom kolu će biti izvučeno 52 dobitnika.

 

Članak 6.

Za Nagradnu igru utvrđuje se fond od 104 nagrade, odnosno u svakom od dva (2) kola:

  • 52 x maksimalno 500,00 HRK na Mastercard prepaid kartici OTP banke d.d.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je maksimalno 52.000,00 HRK.

Visina pojedinačne nagrade u svakom kolu ovisi o iznosu pojedine transakcije – ako je izvučena transakcija u iznosu većem od 500,00 kuna, iznos nagrade će biti 500,00 kuna, a ako je iznos izvučene transakcije manji od 500,00 kuna, nagrada će biti u točnom iznosu navedene transakcije.  

Nagrade na Mastercard prepaid kartici OTP banke d.d. se ne mogu isplatiti na bankomatu. Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Dobitnik nagrade u jednom kolu Nagradne igre ostvaruje pravo sudjelovanja i u drugom kolu Nagradne igre.  

 

Članak 7. 

Izvlačenje nagrada održat će se u prostorijama Priređivača, na adresi Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, prema sljedećem rasporedu:

  • 1. kolo: 19.02.2020. u 10:00 sati
  • 2. kolo: 18.03.2020. u 10:00 sati

Dobitnici nagrada će biti izvučeni računalnim izvlačenjem. Ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada nadgledat će tročlana komisija sastavljena od tri predstavnika Priređivača. O tijeku izvlačenja vodit će se zapisnik kojeg će Priređivač dostaviti Ministarstvu financija u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada u svakom kolu.

U slučaju da se u Nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000 kuna koji nakon završetka Nagradne igre nije podijeljen ili preuzet će biti prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.  

 

Članak 8. 

Imena dobitnika bit će objavljena na web stranici www.otpbanka.hr/nagradna-igra-atm u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

 

Dobitnici nagrada bit će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade obaviješteni pismeno u roku od osam (8) dana od dana izvlačenja.

Svi dobitnici dužni su u roku od trideset (30) dana od dana primitka pisane obavijesti na adresu iz online obrasca iz č. 5. ovih Pravila, osobno preuzeti nagradu u poslovnici OTP banke.

Ako dobitnik ne preuzme nagradu u gore navedenom roku, Priređivač će ga dodatno pismeno obavijestiti o dobitku u roku od osam (8) dana od isteka navedenog roka i ostaviti mu naknadni rok za podizanje nagrade koji ne smije biti kraći od osam (8) niti duži od petnaest (15) dana od dana primitka obavijesti.

Preuzimanjem nagrade ili istekom rokova za preuzimanje nagrada prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitnicima.

 

Članak 9.

Nagradna igra može se uz odobrenje Ministarstva financija otkazati, prekinuti ili staviti u mirovanje u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem web stranice www.otpbanka.hr/nagradna-igra-atm.

 

Članak 10.

Prijavom u Nagradnoj igri sudionici su suglasni da Priređivač, kao voditelj obrade osobnih podataka, može obrađivati podatke u svrhu provođenja Nagradne igre. Svako postupanje Priređivača s osobnim podacima u skladu je s načelima definiranim Politikom o zaštiti osobnih podataka, dostupnoj na službenoj web stranici Priređivača.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama osim u svrhu organizacije Nagradne igre, te Ministarstvu financija sukladno čl. 16 Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Dostavljeni podaci Sudionika u svrhu Nagradne igre čuvat će se tri mjeseca od dana završetka nagradne igre zbog rješavanja eventualnih pritužbi, nakon čega će podaci biti uništeni.

Svaki sudionik ima pravo od Priređivača zatražiti svoja prava (pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prigovor te prenosivost podataka) sukladno navedenoj Politici.

Sva pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka i ostvarenje svojih prava Sudionik može uputiti Službeniku za zaštitu podataka na e-mail adresu zastita-osobnih-podataka@otpbanka.hr.

U slučaju da Sudionik smatra da se podaci obrađuju u suprotnosti s Politikom o zaštiti osobnih podataka, isti ima pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.

 

Članak 11.

U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre nadležan je Općinski sud u Splitu.

 

Članak 12.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog Križa prije izdavanja odobrenja.

 

Za ova pravila nagradne igre pribavljena je suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske,

KLASA: UP/I-460-02/20-01/3

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 10. siječanj 2020.