Subvencionirani stambeni krediti

Subvencionirani stambeni krediti

Subvencionirani stambeni krediti s fiksnom kamatnom stopom za prvih 5 godina otplate od 3,00% u eurima i 3,25% za kredite u kunama.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost klijenta utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca, a klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.
 • Klijent koji u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji ima u vlasništvu samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovno higijensko-tehnički uvjeti za život i koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba za vlastito stanovanje

Kamatna stopa za kredite u kunama:

 • 3,25%, fiksna za prvih 5 godina otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva i iznosi 3,75%, efektivna kamatna stopa (EKS) 3,39%*

Kamatna stopa za kredite u eurima:

 • 3,00%, fiksna za prvih 5 godina otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva i iznosi 3,73%, efektivna kamatna stopa (EKS) 3,14%*

Promjenjiva kamatna stopa izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 01.06.2018. godine za valutu HRK iznosi 0,62%, odnosno za valutu EUR 0,61% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Visina subvencioniranog kredita do 100.000 eura

 • Kreditima sa iznosima većim od 100.000 EUR razlika se ne subvencionira
 • Subvencionira se cijena nekretnine s PDV-om do 1.500 EUR/m2

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

 • 15 do 30 godina

Način plaćanja:

*EKS je izračunat na iznos kredita od 750.000 kuna/100.000 eura za fiksni period otplate kredita uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 216 kuna/29,04 eura godišnje, trošak police životnog osiguranja uz štednu komponentu u iznosu od 337 kuna/45,31 eura mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec. Trošak procjene nekretnine snosi Banka i nije uključen u izračun EKS-a.

 

Osiguranje povrata kredita za Stambene kredite

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Model s jamcima

 • najmanje jedan jamac
 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

Model bez jamaca

 • polica životnog osiguranja uz štednu komponentu za korisnika kredita i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita
 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Stambene kredite

Model s jamcima

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - kunska u dva primjerka
 • administrativna zabrana - za kredite uz valutnu klauzulu u dva primjerka
 • isprave sukladno namjeni:
  • za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)
  • dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini
 • zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • popunjena Izjava o postojećim obvezama u drugim bankama
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - kunska u dva primjerka
 • administrativna zabrana - za kredite uz valutnu klauzulu u dva primjerka
 • polica životnog osiguranja uz štednu komponentu za korisnika kredita i sudužnika  i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita
 • isprave sukladno namjeni
  • za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor(prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)
  • dokaz o vlasništvu nekretnine koja se adaptira/kupuje (zemljišno knjižni izvadak ili posjedovni list) izdan u tekućoj godini
 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

Dodatna dokumentacija propisana Zakonom o subvencioniranim stambenim kreditima:

 • preslika osobne iskaznice
 • predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće
 • presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili kuća koju namjerava kupiti
 • javnobilježničku ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju da postoje higijensko-tehnički uvjeti za život
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar s osobama s invaliditetom
 • Izjava o pripadnosti nekretnine prema stupnju razvijenosti grada ili općine