Stambeni krediti uz državnu subvenciju

Sukladno Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita, OTP banka je u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) omogućila ugovaranje stambenog kredita uz državnu subvenciju.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • Krediti se odobravaju građanima državljanima RH sa prebivalištem na području RH, koji nisu stariji od 45 godina te čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan ili kuću kao i građani koji u vlasništvu imaju samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje kuće zbog potrebe vlastitog stanovanja.     

Kamatna stopa:

Krediti uz valutnu klauzulu u EUR:

 • 3,10%, fiksna za prvih 6 godina otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva i iznosi 3,82%, efektivna kamatna stopa (EKS) 3,58%*

Krediti bez valutne klauzulu u HRK:

 • 3,50%, fiksna za prvih 6 godina otplate, za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva i iznosi 4,15%, efektivna kamatna stopa (EKS) 3,95*

Visina kredita:

 • do 250.000 eura u kunskoj protuvrijednosti 
 • Subvencionira se iznos do 100.000 eura, odnosno 1500 eura po metru kvadratnom

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

 • od 15 do 30 godina

* Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na iznos kredita od 100.000 EUR uz rok otplate kredita 30 godina  te bez naknade za obradu kredita. EKS je izračunat uz fiksnu kamatnu stopu za prvih 6 godina otplate kredita i trenutno važeću promjenjivu kamatnu stopu za preostali period otplate, važeću u trenutku isteka šeste godine otplate kredita sukladno Odluci. U EKS nisu uključeni troškovi te usluge koje se ne mogu unaprijed utvrditi poput ugovaranja instrumenata osiguranja.

 

 

Namjena kredita:

 • kupnja/gradnja stana ili kuće na temelju akta za građenje i akta za uporabu građevine, čija prodajna cijena s porezom na dodanu vrijednost po m² neto korisne površine stana ili kuće nije veća od 1.500 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke,
 • cijena po m² neto korisne površine stana može biti i veća od 1.500 eura, ali se u tom slučaju njegova razlika ne subvencionira.

 

Način subvencioniranja kredita:

 • sredstvima iz proračuna RH plaća se polovica mjesečnih obroka ili anuiteta u  prve četiri godine  otplate  subvencioniranog kredita
 • Ako se obitelj korisnika kredita poveća rođenjem ili posvajanjem djeteta u roku od prve četiri godine otplate kredita,  dodatno se subvencionira kredit za dvije godine po svakom djetetu
 • U slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva s utvrđenim invaliditetom većim od 50% upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, dodatno se subvencionira kredit za jednu godinu otplate.

Posjedovanje suvlasničkog dijela nekretnine nije prepreka za podnošenje zahtjeva za subvenciju kao ni kupovina suvlasničkog dijela nekretnine ili cijele nekretnine od roditelja ili članova obitelji gdje je također moguće odobriti stambeni kredit uz subvenciju

 

Potrebna dokumentacija:

 • preslika osobne iskaznice
 • predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
 • preslika zemljišnoknjižnog izvatka, presliku akta za građenje ili uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili kuća koju namjerava kupiti odnosno graditi kuću
 • potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerena izjava da u vlasništvu nemate stan ili kuću ili da u vlasništvu imate samo jedan stan ili kuću koju prodajete radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja
 • javnobilježnički ovjerena izjava bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema drugi stan ili kuću u vlasništvu ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje veće kuće.

 

Osiguranje povrata kredita za Stambene kredite

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Model s jamcima

 • najmanje jedan jamac
 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

Model bez jamaca

 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita) odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita.
 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika