Stambeni krediti POS+

Stambeni POS krediti

 

Iskoristite jedinstvenu priliku za ugovaranje Stambenog kredita OTP banke uz program POS+, uz povoljnu, promjenjivu kamatnu stopu 2,26% godišnje, efektivna kamata stopa (EKS) 2,48% te bez naknade za obradu kredita.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke. Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca*) koji žele kupiti nekretninu koja zadovoljava sljedeće uvjete:
  • novi stan za koji se u kupoprodajnoj cijeni obračunava PDV, odnosno novi neprodani stan u sustavu PDV-a
  • stan izgrađen u zgradi koja ima akt za uporabu građevine, a koji je kao posebni dio nekretnine upisan u zemljišne knjige
  • prodajna cijena stana (uključen PDV) nije veća od protuvrijednosti 1.400 EUR po m² korisne površine stana, obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke
  • prodavatelj stana mora biti osoba u sustavu PDV-a (investitor, izvođač ili druga osoba)

Namjena i visina kredita:

 • za kupnju nekretnine koja zadovoljava kriterije programa POS+ u visini kredita od protuvrijednosti 5.000 do 250.000 eura
 • kao mjerodavna vrijednost za odobrenje kredita uzima se cijena iz kupoprodajnog ugovora te nije potrebna izrada procjene nekretnine

Kamatna stopa:

 • nominalna: 2,26%, efektivna kamatna stopa (EKS 2,48%)* godišnje, promjenjiva

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 01.07.2019. godine za valutu EUR iznosi 0,34% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Napomena: Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

 • od 1 do 28 godina

Način korištenja:

 • iznos odobrenog kredita uplaćuje se na račun prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika pri kupnji stana

Način plaćanja:

 • u jednakim mjesečnim anuitetima (visina anuiteta utvrđuje se na način da je njegova visina za cijelo razdoblje otplate ujednačena - iznos anuiteta banke i rate kredita APN je približno jednak

 

Program POS+ financira kupnju stana kombinacijom sljedećeg:

 • Učešća kupca stana, koje iznosi minimalno 15% cijene stana, a može se ostvariti podizanjem povoljnijeg Gotovinskog kredita OTP banke
 • Stambenog kredita OTP banke
 • Zajma kojeg odobrava APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) u visini 200 EUR/m2 korisne površine stana

 

* EKS je izračunat na iznos kredita od 65.000 eura uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 29,04 eura godišnje, trošak police životnog osiguranja uz štednu komponentu u iznosu od 45,31 eura mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec. Trošak procjene nekretnine snosi Banka i nije uključen u izračun EKS-a.

  

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Stambeni kredit POS +

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
2,37%12050.0002,68%46856.485
240100.000 2,55%524126.217
312250.000 2,46%1.074336.080

Osiguranje povrata kredita za Stambene kredite uz program POS+

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

Model s jamcima

Za iznose u protuvrijednosti do 15.000 eura

 • najmanje jedan jamac

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura

 • najmanje jedan jamac
 • upis založnog prava na nekretnini, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

Model bez jamaca

Za iznose u protuvrijednosti do 15.000 eura

 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita) odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita.

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura

 • upis založnog prava na nekretnini, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita.

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Stambene kredite uz program POS+

 • Dokumentacija definirana od strane APN-a
 • Zahtjev za zajam javnih poticajnih sredstava iz Programa POS+ kojem je potrebno priložiti:
  • presliku osobne iskaznice
  • predugovor ili ugovor o kupoprodaji stana za čiju se kupnju traži odobravanje zajma
  • dokaz o osiguranju preostalih sredstava (potvrda banke o kreditnoj sposobnosti, izvod s vlastitog računa i sl.),
  • presliku akta za građenje i akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan koji namjerava kupiti

Model s jamcima

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura osim navedenog potrebno je:

 • zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja
 • administrativna zabrana - valutna u dva primjerka
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita.
 • isprave sukladno namjeni
  • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor(prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika)

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura osim navedenog potrebno je:

 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke