Krediti za legaliziranje bespravne gradnje

Legalizirajte bespravnu gradnju što prije! Uz pomoć kredita za legaliziranje bespravne gradnje podmirite vaše obveze vezane uz postupak legalizacije nezakonito izgrađenih objekata. Kredit možete ugovoriti za iznose do 50.000 eura, uz promijenjivu ili fiksnu kamatnu stopu za prve dvije godine otplate, ovisno o odabranom iznosu kredita.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke). Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.*

Namjena kredita:

 • Ovim kreditom može se izvršiti plaćanje obveza vezanih uz postupak legalizacije nezakonito izgrađenih objekata:
  • komunalni doprinos
  • vodni doprinos
  • naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  • geodetski elaborat, iznimno, posebna geodetska podloga
  • arhitektonski snimak
  • potvrda o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti, koju je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva

Definirani iznos kredita može se uvećati za dodatnih 5%, a za tu vrijednost neće se tražiti dokazivanje namjenskog korištenja sredstava.

Valuta:

 • EUR

Visina kredita:

 • u protuvrijednosti od 5.000 do 50.000 eura
 • maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine

Kamatna stopa:

krediti u protuvrijednosti od 5.000 do 15.000 EUR

 • nominalna: 4,62% godišnje, promjenjiva
 • efektivna kamatna stopa: 4,77%**

krediti u protuvrijednosti od 15.001 do 50.000 EUR

 • Kamatna stopa je fiksna za prve 2 godine otplate kredita i iznosi 4,99% godišnje. Za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva, i iznosi 4,62% sukladno vrijedećoj Odluci o kamatama.

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope -NRS1, koja na dan 1.06.2017. godine za valutu EUR iznosi 1,14% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

 • efektivna kamatna stopa: 4,87%**

Napomena: Kamatne stope važeće su do slijedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Trošak odobravanja kredita:

 

Rok otplate:

od 1 do 25 godina

Način korištenja:

 • isplata u tranšama, temeljem predočenja predračuna ili računa za sve stvarne troškove legalizacije

Način plaćanja:

 • u jednakim mjesečnim anuitetima i to trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.
** Efektivna kamatna stopa (EKS) je izračunata na prosječni iznos kredita i prosječni rok otplate za 2016. godinu te uz naknadu za obradu kredita. EKS je izračunat uz fiksnu kamatnu stopu za prve 2 godine otplate i trenutno važeću promjenjivu kamatnu stopu za preostali period otplate, važeću u trenutku isteka druge godine otplate kredita sukladno Odluci o pojedinom proizvodu. U EKS nisu uključeni troškovi te usluge koje se ne mogu unaprijed utvrditi poput ugovaranja instrumenata osiguranja.

Krediti za legaliziranje bespravne gradnje

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,62% za iznose do 15.000 EUR; 4,99% za iznose iznad 15.000 EUR1205.0004,80%526.271
18015.000 4,77%11620.875
24025.000 4,85%16538.651

Osiguranje povrata Kredita za legaliziranje bespravne gradnje

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge - dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 

Model s jamcima

Za iznose u protuvrijednosti do 15.000 eura

 • najmanje jedan jamac

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura

 • najmanje jedan jamac
 • upis založnog prava na zemljište na kojem se nalazi bespravno sagrađen objekt ili na neku drugu nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine (ukoliko je predmet zaloga zemljište na kojem se nalazi objekt kojeg je potrebno legalizirati, po legalizaciji založno pravo proširit će se i na objekt koji je bio predmet legalizacije)
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke

Za sve iznose kredita

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Model bez jamaca

Za iznose u protuvrijednosti do 15.000 eura

 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita

Za iznose u protuvrijednosti od 15.001 eura

 • upis založnog prava na zemljište na kojem se nalazi bespravno sagrađen objekt ili na neku drugu nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 90% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine (ukoliko je predmet zaloga zemljište na kojem se nalazi objekt kojeg je potrebno legalizirati, po legalizaciji založno pravo proširit će se i na objekt koji je bio predmet legalizacije)
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita), odnosno polica životnog osiguranja s opadajućom osiguranom svotom u iznosu odobrenog kredita

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika
 • izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Kredit za legaliziranje bespravne gradnje

Za kredite bez upisa založnog prava:

 • dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet legalizacije (zemljišno - knjižni izvadak ili posjedovni list za zemljište na kojem se bespravni objekt nalazi, izdan u tekućoj godini),  kupoprodajni ugovor
 • riziko polica ili polica životnog osiguranja sa štednom komponentom korisnika kredita i sudužnika, prenesene u korist Banke
 • dokumentacija o nekretnini definirana od strane grada ili općine u kojoj se nekretnina nalazi, a kojom klijent dokazuje mogućnost legalizacije objekta: kopija katastarskog plana (ukoliko je objekt evidentiran na katastarskom planu), potvrda, odnosno suglasnost nadležnog javnopravnog tijela za objekte izgrađene na lokacijama navedenim u čl. 15. Zakona, uvjerenje tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar u skladu sa čl. 15. st. 5. Zakona (u slučaju da zgrada nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011), ovjerena punomoć za ishođenje Rješenja izvedenog stanja (ako je isto ugovoreno) te ukoliko se radi o rekonstrukciji, kopija građevne dozvole i nacrta temeljem kojeg je ista izdana, odnosno uvjerenje da je zgrada izgrađena prije 15. veljače 1968. godine

Za kredite s upisom založnog prava:

 • dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet legalizacije (posjedovni list, kupoprodajni ugovor)
 • zemljišno-knjižni izvadak  za zemljište na kojem se nalazi bespravan objekt, odnosno nekretninu koja se uzima u zalog (ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci)
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke (provodi se naknadno po provedenoj legalizaciji objekta i upisu u zemljišne knjige)
 • riziko osiguranje života ili osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita i sudužnika, prenesene u korist Banke, za kredite bez jamaca
 • dokumentacija o nekretnini definirana od strane grada ili općine u kojoj se nekretnina nalazi, a kojom klijent dokazuje mogućnost legalizacije objekta: kopija katastarskog plana (ukoliko je objekt evidentiran na katastarskom planu), potvrda, odnosno suglasnost nadležnog javnopravnog tijela za objekte izgrađene na lokacijama navedenim u čl. 15. Zakona, uvjerenje tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar u skladu sa čl. 15. st. 5. Zakona (u slučaju da zgrada nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011), ovjerena punomoć za ishođenje Rješenja izvedenog stanja (ako je isto ugovoreno) te ukoliko se radi o rekonstrukciji, kopija građevne dozvole i nacrta temeljem kojeg je ista izdana, odnosno uvjerenje da je zgrada izgrađena prije 15. veljače 1968. godine