Krediti za individualne iznajmljivače u turizmu

Turistički krediti

 

Hrvatska je sve atraktivnija destinacija za godišnje odmore, a gosti traže visoku kvalitetu usluga. Budite u skladu sa svjetskim trendovima i uložite u kvalitetu vaših smještajnih kapaciteta. U tome će vam pomoći upravo turistički kredit OTP banke prilagođen i vama koji prihode ostvarujete isključivo iznajmljivanjem turističkih kapaciteta. Pružite više i zaradite više uz OTP turističke kredite. 

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima Banke), a koji se bave iznajmljivanjem turističkih kapaciteta i koji svoje prihode ostvaruju isključivo iznajmljivanjem turističkih kapaciteta ili temeljem nesamostalnog rada i iznajmljivanjem turističkih kapaciteta. Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno, u roku od 3 mjeseca.*

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Trošak procjene nekretnine:

 • bez troška procjene nekretnine

Visina kredita:

 • od 1.000 do 15.000 eura

Kamatna stopa:

 • fiksna kamatna stopa 5,25% godišnje, efektivna kamatna stopa (EKS) 6,69%**

Rok otplate:

 • od 1 do 7 godina

Način plaćanja

 • u jednakim mjesečnim anuitetima i to trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

 

Za korisnike kredita koji svoje prihode ostvaruju temeljem nesamostalnog rada i iznajmljivanjem turističkih kapaciteta u ponudi imamo i varijantu kredita s kombinacijom fiksne i promjenjive kamatne stope:  

Visina kredita:

 • adaptacija, uređenje i opremanje turističkih smještajnih kapaciteta od 15.001 do 50.000 eura,
 • kupnja, izgradnja i dogradnja turističkih smještajnih kapaciteta od 15.001 do 150.000 eura.

Namjena i način korištenja:

 • adaptacija, uređenje, izgradnja, dogradnja ili dovršenje turističkog smještajnog kapaciteta: 

50% iznosa odobrenog kredita se isplaćuje na račun klijenta - korisnika kredita u skladu s troškovnikom, 50% se isplaćuje na račun prodavatelja/izvođača na temelju izdanih računa/predračuna

 • kupnja turističkog smještajnog kapaciteta: iznos odobrenog kredita se isplaćuje na račun prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika

Način plaćanja

 • u jednakim mjesečnim anuitetima i to trajnim nalogom s tekućeg ili deviznog računa

Kamatna stopa:

 • Kamatna stopa je fiksna za prvih 5 godine otplate kredita i iznosi 3,29% godišnje. Za preostali period otplate kredita kamatna stopa je promjenjiva, i iznosi 3,46% (EKS 3,69%***) sukladno vrijedećoj Odluci o kamatama.

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope -NRS1, koja na dan 01.07.2019. godine za valutu EUR iznosi 0,34% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Napomena: Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Rok otplate:

od 1 do 15 godina.

 

* Klijent je osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući/devizni račun u OTP banci.

** EKS je izračunat na iznos kredita od 15.000 eura uz rok otplate kredita od 7 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna mjesečno, trošak police životnog osiguranja uz štednu komponentu u iznosu od 45,31 eura mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 29,04 eura godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec.

*** EKS je izračunat na iznos kredita od 65.000 eura uz rok otplate kredita od 15 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna mjesečno, trošak police životnog osiguranja uz štednu komponentu u iznosu od 45,31 eura mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 29,04 eura godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec.

Krediti za individualne iznajmljivače u turizmu

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
5,25% za iznose do 15.000 EUR; 3,29% za iznose iznad 15.000 EUR 487.0006,30%1627.878
8415.000 6,17%21418.148
18050.000 3,83%35264.163

Osiguranje povrata Kredita za individualne iznajmljivače u turizmu

(Diskrecijsko pravo Banke je zatražiti i druge instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 

Model s jamcima

Za iznose od protuvrijednosti 8.001 eura do 15.000 eura:

 • najmanje jedan jamac

Za iznose od protuvrijednosti 15.001 eura:

 • najmanje jedan jamac
 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 80% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Model bez jamaca

Za iznose od protuvrijednosti 8.001 eura do 15.000 eura:

 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita)

Za iznose od protuvrijednosti 15.001 eura

 • upis založnog prava na nekretninu, maksimalna vrijednost odobrenog kredita ne može biti veća od 80% procijenjene tržišne vrijednosti nekretnine
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist Banke
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita)

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika za korisnika kredita i sudužnika potvrđena kod javnog bilježnika

Za iznose do protuvrijednosti 8.000 eura kod oba modela:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđena kod javnog bilježnika
 • Za klijente koji svoja mjesečna primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta, izjava o zapljeni po pristanku dužnika nije obavezan instrument osiguranja.

 

Potrebna dokumentacija za Kredite za individualne iznajmljivače u turizmu

Model s jamcima

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita, sudužnika i jamce uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja (ova dokumentacija nije potrebna za klijente koji svoja mjesečna primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta)
 • administrativna zabrana - valutna  dva primjerka
 • isprave sukladno namjeni:
 • za izgradnju i dovršenje: građevinska dozvola, troškovnik
 • za adaptaciju: troškovnik i računi/predračuni Prodavatelja/izvođača u iznosu 50% odobrenog kredita
 • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika).

Za iznose od 15.001 eura osim navedenog potrebno je:

 • zemljišno-knjižni izvadak za nekretninu ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci,
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik),
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke.

Za utvrđivanje namjenskog iskorištenja kredita osim navedenog potrebno je:

 • Rješenje o obavljanju djelatnosti vezane uz turizam izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje glasi na korisnika kredita
 • Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta (Rješenje o kategorizaciji objekta županijskog Ureda za turizam)
 • dokaz vlasništva nad imovinom (izvadak iz zemljišne knjige ili posjedovni list),
 • građevinska dozvola,
 • troškovnik (za adaptaciju i izgradnju) potvrđen od ovlaštene osobe,
 • predugovor ili kupoprodajni ugovor (za kupnju),
 • Ostala dokumentacija na zahtjev Banke.

 

Model bez jamaca

 • popunjeni Zahtjev za kredit
 • potvrda o statusu i visini primanja za korisnika kredita i sudužnika uz potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti rada iz kojeg se ostvaruju primanja (ova dokumentacija nije potrebna za klijente koji svoja mjesečna primanja ostvaraju samo putem iznajmljivanja turističkih kapaciteta)
 • administrativna zabrana - valutna u dva primjerka
 • isprave sukladno namjeni:
 • za izgradnju i dovršenje - građevinska dozvola, troškovnik
 • za adaptaciju - troškovnik i računi/predračuni Prodavatelja/izvođača u iznosu 50% odobrenog kredita
 • za kupnju: predugovor ili kupoprodajni ugovor (prije isplate kredita potrebno je dostaviti kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika);
 • zemljišno - knjižni izvadak za nekretninu, ne stariji od 5 dana od dana zaprimanja u Banci,
 • procjena tržišne vrijednosti nekretnine, koju je obavio ovlašteni vještak Banke (cjenik),
 • polica osiguranja nekretnine prenesena u korist Banke,
 • polica osiguranja života (uz štednju ili riziko za slučaj smrti) korisnika kredita i/ili sudužnika i prijenos police osiguranja u korist Banke (ova se polica ugovara u iznosu odobrenog kredita, ne preko 10.000 eura, a može se platiti iz iznosa odobrenog kredita).

Za utvrđivanje namjenskog iskorištenja kredita osim navedenog potrebno je:

 • Rješenje o obavljanju djelatnosti vezane uz turizam izdano od nadležnog Županijskog ureda za turizam koje glasi na korisnika kredita
 • Rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima i kategoriji objekta (Rješenje o kategorizaciji objekta županijskog Ureda za turizam)
 • dokaz vlasništva nad imovinom (izvadak iz zemljišne knjige ili posjedovni list),
 • građevinska dozvola,
 • troškovnik (za adaptaciju i izgradnju) potvrđen od ovlaštene osobe,
 • predugovor ili kupoprodajni ugovor (za kupnju),
 • Ostala dokumentacija na zahtjev Banke.