Investicijsko osiguranje života - MULTI Invest III

Investicijsko osiguranje života MULTI Invest III je osiguranje života kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja. MULTI Invest III kombinacija je police životnog osiguranja CROATIA osiguranja d.d. i ulaganja sredstava na tržištu kapitala putem fonda OTP MULTI USD, investicijskog fonda OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., a pruža vam financijsku sigurnost u slučaju nepredviđenih životnih okolnosti jer uključuje osiguranje za slučaj smrti te zaštitu vas i vaše obitelji.

MULTI Invest III uključuje:

  • osigurateljni dio, kao pokriće za rizik smrti (uslijed bolesti, nesretnog slučaja ili prometne nezgode),
  • investicijski dio, koji je izravno vezan za cijenu udjela investicijskog fonda OTP MULTI USD, a kretanje te cijene određuje novčanu vrijednost isplate.

U slučaju vaše smrti, korisnik kojeg ste naveli na polici ostvaruje:

  • isplatu osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed bolesti i vrijednost referentnog broja udjela,
  • isplatu dvostrukog osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed nesretnog slučaja i vrijednost referentnog broja udjela,

  • isplatu trostrukog osiguranog iznosa za slučaj smrti nastale uslijed prometne nezgode i vrijednost referentnog broja udjela.

OTP MULTI USD fond ima dva investicijska cilja:

  • nastojanje očuvanja vrijednosti početno uloženih sredstava na kraju razdoblja ulaganja i
  • nastojanje ostvarenja ciljanog prinosa od 7,73% (prosječni godišnji prinos 1,5%) na uložena sredstva umanjena za trošak osigurateljnog pokrića, s isplatom na kraju razdoblja trajanja fonda.

Navedeni ciljevi mogu se ponuditi samo onim ulagateljima koji sredstva u fondu drže od osnivanja do prestanka trajanja fonda, pri čemu navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja fonda, već je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa fonda. Navedeni ciljevi nastoje se ostvariti investicijskom strategijom fonda pri čemu je važno naglasiti da isti nisu garantirani od strane OTP invest društva za upravljanje fondovima d.o.o., CROATIA osiguranja d.d., OTP banke d.d. ni Republike Hrvatske.

Fond OTP MULTI USD primarno ulaže u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvatska, članica EU ili OECD-a. Fond ulaže i u ostale financijske instrumente kao što su depoziti kod kreditnih institucija, novčani i obveznički investicijski fondovi registrirani u Europskoj uniji ili u trećim zemljama, dužnički vrijednosni papiri koje izdaju lokalne ili područne samouprave ili trgovačka društva sa sjedištem u Europskoj uniji.

Tko može ugovoriti policu MULTI Invest III i koliko je njezino trajanje?

Policu mogu ugovoriti osobe od 18 do 65 godina života na razdoblje od 5 godina.

Koliki je minimalni iznos ulaganja?

Minimalni iznos ulaganja je 1.000 dolara, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja. Premija se plaća jednokratno. Uplaćena premija osiguranja umanjena za ukupne troškove osigurateljnog pokrića u iznosu od 5% uplaćene premije upotrebljava se za izračun referentnog broja udjela vezanih na vrijednost udjela investicijskog fonda.

Sigurnost s policom Croatia životnog osiguranja

Nudimo policu osiguranja koja vam pruža pokriće naročito potrebno u najtežem slučaju – smrti, kad vaša obitelj i vaši voljeni trebaju neposrednu pomoć.

 

Zaštitite sebe i ugovorite policu životnog osiguranja MULTI Invest III, dostupnu tijekom upisnog perioda od 20. studenoga do 23. prosinca 2017. godine našim poslovnicama.