Gotovinski krediti za kupnju eko vozila u HRK

Gotovinski krediti za kupnju eko vozila u HRK

 

Vozite se na električni pogon uz OTP Gotovinski kredit za kupnju eko vozila u kunama bez naknade za obradu kredita, bez troška javnog bilježnika,

bez naknade za prijevremenu otplatu kredita i uz najpovoljniju kamatnu stopu na tržištu!

Uvjeti kredita

 

Uvjeti kredita

Korisnik kredita:

 • Fizička osoba sa državljanstvom Republike Hrvatske i prijavljenim prebivalištem na području Republike Hrvatske koja ispunjava uvjete kreditne sposobnosti OTP banke. Status klijenta je za korisnika kredita obavezan, a može se ostvariti i naknadno, u roku 3 mjeseca od ugovaranja kredita. Status klijenta ostvaruje osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Namjena kredita:

 • Kupnja hibridnih i električnih automobila, mopeda i bicikala

Kamatna stopa:

 • Fiksna kamatna stopa 4,99% godišnje, (EKS 5,27%)*

Visina kredita:

 • Od 7.500 HRK do 300.000 HRK

Rok otplate:

 • 10 godina

Trošak odobravanja:

 • Bez troška odobravanja kredita
 • Bez troška javnog bilježnika

Način korištenja:

 • Cjelokupni iznos odobrenog kredita isplaćuje se na račun prodavatelja

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

Prijevremeni povrat kredita:

 • Bez naknade za prijevremeni povrat kredita

 

* EKS je izračunat na iznos kredita od 150.000 kuna uz rok otplate kredita od 7 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

Gotovinski kredit za kupnju eko vozila u kunama

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u HRK EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (HRK) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (HRK)
4,99% za cijeli period otplate3645.0005,65%1.34849.126
84115.0005,32%1.625137.884
120300.0005,18%3.180384.210

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

 • Mogućnost dobrovoljnog ugovaranja police životnog osiguranja

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite