Gotovinski krediti za kupnju eko vozila u EUR

Gotovinski krediti za kupnju eko vozila u EUR

 

Vozite se na električni pogon uz OTP Gotovinski kredit za kupnju eko vozila u eurima bez naknade za obradu kredita, bez troška javnog bilježnika,

bez naknade za prijevremenu otplatu kredita i uz najpovoljniju kamatnu stopu na tržištu!

Uvjeti kredita

 

Uvjeti kredita

Korisnik kredita:

 • Fizička osoba sa državljanstvom Republike Hrvatske i prijavljenim prebivalištem na području Republike Hrvatske koja ispunjava uvjete kreditne sposobnosti OTP banke. Status klijenta je za korisnika kredita obavezan, a može se ostvariti i naknadno, u roku 3 mjeseca od ugovaranja kredita. Status klijenta ostvaruje osoba koja svoja redovna mjesečna primanja usmjerava na tekući ili devizni račun u OTP banci.

Namjena kredita:

 • Kupnja hibridnih i električnih automobila, mopeda i bicikala

Kamatna stopa:

 • Fiksna kamatna stopa 4,49% godišnje, (EKS 4,75%)*

Visina kredita:

 • Od 1.000 EUR do 40.000 EUR

Rok otplate:

 • 10 godina

Trošak odobravanja:

 • Bez troška odobravanja kredita
 • Bez troška javnog bilježnika

Način korištenja:

 • Cjelokupni iznos odobrenog kredita isplaćuje se na račun prodavatelja

Način plaćanja, u jednakim mjesečnim anuitetima i to:

Prijevremeni povrat kredita:

 • Bez naknade za prijevremeni povrat kredita

 

* EKS je izračunat na iznos kredita od 20.000 eura uz rok otplate kredita od 7 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 11 kuna mjesečno te interkalarna kamata za jedan mjesec.

Gotovinski kredit za kupnju eko vozila u eurima

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
4,49% za cijeli period otplate365.0005,24%1495.426
8410.0004,91%13911.835
12040.0004,69%41450.051

Bez dodatnih instrumenata osiguranja

 • Mogućnost dobrovoljnog ugovaranja police životnog osiguranja

Za sve iznose kredita:

 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja Banka) za korisnika kredita i sudužnika, potvrđene kod javnog bilježnika

 

Potrebna dokumentacija za Gotovinske kredite