Prodaja financijskih instrumenata

Prodaja financijskih instrumenata

Brokerske usluge

Direkcija vrijednosnih papira na raspolaganju vam je za sve informacije o kretanjima cijena dionica i obveznica na burzi. Ukoliko želite otvoriti nalog prodaje financijskih instrumenata, slobodno nam se obratite.

Pregledajte i naš cjenik usluga za trgovanje financijskim instrumentima – dionicama i obveznicama.

Postupak prilikom prodaje financijskih instrumenata:

 • Vlasnici financijskih instrumenata mogu biti domaće i inozemne fizičke i pravne osobe. Ako domaća ili inozemna fizička ili pravna osoba  želi prodati financijski instrument trebamo je identificirati:
  • domaću fizičku osobu identificiramo uvidom u osobnu iskaznicu,
  • inozemnu fizičku osobu identificiramo uvidom u putovnicu ili uvidom u osobnu iskaznicu ako je fizička osoba iz EU   
  • domaću pravnu osobu identificiramo uvidom u preslik Riješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar, preslik kartona deponiranih potpisa i osobnu iskaznicu ovlaštene osobe koja se u ime domaće pravne osobe pojavljuje kao nalogodavac,
  • inozemnu pravnu osobu identificiramo uvidom u preslik Rješenja Trgovačkog suda prevedenog od sudskog tumača na hrvatski jezik u originalu, preslik kartona deponiranih potpisa i identifikacijom podnosioca naloga uvidom u osobni dokument (putovnicu ili osobnu iskaznicu ako je fizička osoba iz EU). Pored toga inozemna pravna osoba prilikom podnošenja naloga treba   predočiti i dokaz o otvorenom nerezidentnom računu.
 • Kad je Klijent izrazio želju za prodajom financijskog / ih instrumenata potrebno ga je upoznati s Općim uvjetima poslovanja, Politikom, pravilnicima, uputama i Cjenikom usluga uvidom u iste na našim Internet stranicama i stavljanjem na uvid u prostorima Direkcije VP, koji i inače moraju biti izloženi na vidljivom i dostupnom mjestu. Klijenta se informira o trenutnim cijenama ponude i potražnje za financijskim instrumentom koje želi prodati. Konačnu najnižu jediničnu cijenu po kojoj se može izvršiti prodaja financijskog instrumenta određuje klijent.
 • Prije zadavanja prvog Naloga za prodaju financijskog instrumenta, Nalogodavac i Kreditna institucija (nalogoprimac) u obvezi su sklopiti Ugovor o posredovanju u prometu financijskim instrumentima kojim se određuje kategorizacija Klijenta, sukladno Proceduri o razvrstavanju klijenata, ZTK-u i  Pravilniku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koji uređuje razvrstavanje klijenata.
 • Financijski instrumenti koje klijent želi prodati moraju biti registrirani u vlasničku poziciju Kreditne institucije. Ako Financijski instrumenti nisu registrirani u vlasničku poziciju Kreditne institucije, djelatnik Direkcije VP upućuje Središnjem klirinškom depozitarnom društvu zahtjev za promjenu registracije vlasničke pozicije elektronskim putem. U Zahtjev se unosi broj investitora, financijski instrument te količina vrijednosnica. Pohranom navedenih podataka, dobiva se broj Zahtjeva koji se daje Klijentu. Klijent tada mora nazvati Središnje klirinško depozitarno društvo na br. tel. 01/4607-300 i slijedeći upute govornog automata potvrditi Zahtjev svojim PIN-om. Time je Klijent dao nalog Središnjem klirinškom depozitarnom društvu da se financijski instrumenti registriraju u vlasničku poziciju Kreditne institucije. Nakon što elektronskim putem stigne potvrda Zahtjeva o registraciji financijskih instrumenata u vlasničku poziciju Kreditne institucije, ispisuje se Nalog o prodaji u koji se unose:
  • podaci o nalogodavcu,
  • broj njegova računa kao investitora,
  • broj  tekućeg  / poslovnog računa i banka kod koje je otvoren račun,
  • vrsta financijskog instrumenta koji je predmet prodaje, puni naziv financijskog instrumenta i ticker (skraćeni naziv financijskog instrumenta),
  • broj komada koji se prodaje i najnižu cijenu po kojoj Nalogodavac želi prodati financijski instrument. Financijski instrument se može prodati i po višoj jediničnoj cijeni od cijene u nalogu.
 • Nalog u Knjizi naloga dobiva svoj slijedni broj, datum i vrijeme unosa. Prvi Nalog za prodaju zadaje se u pisanoj formi te ga Nalogodavac mora potpisati osobno, odnosno potpisuje ga njegov opunomoćenik, zastupnik ili staratelj uz predočenje odgovarajućih dokumenata i ovlaštena osoba iz Direkcije VP. U slučaju kad se klijent nalazi u dislociranom djelu Kreditne institucije ili ispostavama Kreditne institucije, nakon što se dogovore uvjeti prodaje sa ovlaštenim djelatnikom Direkcije VP, Direkcija VP faxom šalje potpisan nalog u taj dislocirani organizacijski dio. Nalog potpisuje klijent kao Nalogodavac ispred djelatnika Kreditne institucije. Djelatnik Kreditne institucije na dnu naloga svojim potpisom i pečatom ovjerava nalog (samo kod zadavanja prvog naloga) čime potvrđuje identitet klijenta. Tako potpisan nalog vraća se faxom u Direkciju VP na izvršenje.
 • Kad se javi klijent iz mjesta u kojem ili blizu kojeg nemamo svoj organizacijski dio, obvezan nam je, samo prilikom zadavanja prvog naloga, faxom dostaviti preslik osobne iskaznice i kartice tekućeg računa. Temeljem dostavljenog vrši se provjera, identifikacija osobe usporedbom podataka na osobnoj iskaznici i podataka u bazi Središnjeg klirinškog depozitnog društva. Nakon izvršene identifikacije pripremi se nalog, šalje klijentu faxom na potpis i nakon povratka izlaže na uređenom tržištu , odnosno drugim mjestima trgovanja.
 • Kod zadavanja prvog Naloga, Nalogodavcu će se ponuditi mogućnost korištenja i drugih komunikacijskih kanala (telefon, mail, Internet) za zadavanje budućih Naloga. Ako se Nalogodavac odluči za tu mogućnost, ovlašteni djelatnik Direkcije VP dodijeliti će mu (isključivo vlasniku računa investitora) PIN broj...

Opširnije...