Stambeni krediti POS+

Stambeni krediti POS+

 

Iskoristite jedinstvenu priliku za ugovaranje stambenog kredita OTP banke uz program POS+ uz povoljnu, promjenjivu kamatnu stopu 2,03% godišnje, efektivna kamata stopa (EKS) 2,18% te bez naknade za obradu kredita.

Uvjeti kredita

Korisnici kredita:

 • svi kreditno sposobni građani Republike Hrvatske (kreditna sposobnost utvrđuje se individualno, sukladno aktima banke. Status klijenta je obavezan, ali može se ostvariti naknadno u roku od tri mjeseca) koji žele kupiti nekretninu koja zadovoljava sljedeće uvjete:
  • novi stan za koji se u kupoprodajnoj cijeni obračunava PDV, odnosno novi neprodani stan u sustavu PDV-a
  • stan izgrađen u zgradi koja ima akt za uporabu građevine, a koji je kao posebni dio nekretnine upisan u zemljišne knjige
  • prodajna cijena stana (uključen PDV) nije veća od protuvrijednosti 1.500 EUR po m² korisne površine stana, obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke
  • prodavatelj stana mora biti osoba u sustavu PDV-a (investitor, izvođač ili druga osoba)

Namjena i visina kredita:

 • za kupnju nekretnine koja zadovoljava kriterije programa POS+ u visini kredita od protuvrijednosti 5.000 do 300.000 eura
 • kao mjerodavna vrijednost za odobrenje kredita uzima se cijena iz kupoprodajnog ugovora te nije potrebna izrada procjene nekretnine

Kamatna stopa:

 • nominalna: 2,03% godišnje, promjenjiva, efektivna kamatna stopa (EKS) 2,18%*

Promjenjiva kamatna stopa po kreditima fizičkim osobama u valuti EUR izračunata je kao zbroj šestomjesečne Nacionalne referentne stope - NRS1, koja na dan 01.07.2021. godine za valutu EUR iznosi 0,11% i fiksnog dijela promjenjive kamatne stope.

Napomena: Kamatne stope važeće su do sljedećeg redovnog usklađivanja promjenjivih kamatnih stopa sukladno Politici mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom OTP banke.

Trošak odobravanja kredita:

 • bez troška odobravanja kredita

Rok otplate:

 • od 1 do 28 godina

Način korištenja:

 • iznos odobrenog kredita uplaćuje se na račun prodavatelja temeljem ugovora o kupoprodaji ovjerenog kod javnog bilježnika pri kupnji stana

Način plaćanja:

 • u jednakim mjesečnim anuitetima (visina anuiteta utvrđuje se na način da je njegova visina za cijelo razdoblje otplate ujednačena - iznos anuiteta banke i rate kredita APN je približno jednak)

 

Program POS+ financira kupnju stana kombinacijom sljedećeg:

 • Stambenog kredita OTP banke
 • Zajma kojeg odobrava APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama) u visini 400 EUR/m2 korisne površine stana

 

* EKS je izračunat na iznos kredita od 65.000 eura uz rok otplate kredita od 20 godina, uz navedenu kamatnu stopu te bez naknade za obradu kredita. U izračun EKS-a su uključeni troškovi vođenja tekućeg računa u iznosu od 12 kuna mjesečno, trošak police osiguranja nekretnine u iznosu od 29,04 eura godišnje te interkalarna kamata za jedan mjesec. Trošak procjene nekretnine snosi Banka i nije uključen u izračun EKS-a.

  

S ciljem što boljeg informiranja naših cijenjenih klijenata, kao i podizanja razine transparentnosti uvjeta kreditnih proizvoda, provjerite sve informacije o uvjetima kreditiranja poslovnih banaka s područja Republike Hrvatske. 

 

Stambeni kredit POS +

Kamatna stopa Rok otplate (broj mjesečnih anuiteta) Iznos krediti u EUR EKS Mjesečni iznos prvog anuiteta (EUR) Zbrojeni iznos glavnice, kamata i naknade po kreditu (EUR)
2,03%12050.0002,22%46155.552
240100.000 2,13%507122.280
336250.000 2,08%976328.872

Osiguranje povrata kredita za stambene kredite uz program POS+

(Diskrecijsko pravo banke je zatražiti i druge, dodatne instrumente osiguranja povrata kredita, prema potrebi)

 • upis založnog prava na nekretninu
 • osiguranje nekretnine kod osiguravajućeg društva i prijenos police osiguranja u korist banke
 • zadužnica i izjava o zapljeni po pristanku dužnika (sastavlja banka) za korisnika kredita, sudužnika i jamce, potvrđene kod javnog bilježnika